www.malujsi.cz

Arteterapie

Arteterapie – léčení uměním, receptivní – vnímáním uměleckých děl, pro mě pak především vlastní aktivní tvorbou: umožňuje vyjádření emocí, které nemůžeme nebo nedovedeme vyjádřit jiným způsobem, přináší pocit uvolnění, očištění. Zároveň se tvůrčí činností dostáváme do kontaktu se svým skutečným já a postupně se učíme lépe porozumět tomu, co se v nás děje, integrovat do své osobnosti nevědomé dimenze duše a být více sami sebou, zdravějšími, spokojenějšími, kreativnějšími, komunikativnějšími…lidmi, i v ostatních životních oblastech se pak chováme spontánněji a rozhodujeme se pružněji a svobodněji. Na papíře je totiž dovoleno všechno…

Tvořivost považuji za jednu z nejdůležitějších lidských potřeb, která je v dnešní době hodně zanedbávaná. Lidé mají málo zálib a koníčků, často jsou spíš konzumenty a pasivně čekají, že je bude bavit někdo jiný, málo si uvědomují a rozvíjejí svou jedinečnost, málo se radují. Umění v nás probouzí naši touhu po duchovnu, naději, smyslu života, harmonizuje a uzdravuje.

Za nejúčinnější považuji tvůrčí činnost ve skupině, protože to umožňuje sdílet radost z tvorby i případné životní problémy. Výtvarné aktivity usnadňují a rozšiřují komunikaci ve skupině o neverbální složky, přinášejí uvolnění od každodenní rutiny a stresu.

Jednou z možností je malování mandal…

Mandala – kruhová kresba - je podle švýcarského psychiatra C.G. Junga symbolem celistvosti osobnosti, archetypu Self, sebeuskutečnění. Jung převzal sanskrtské slo­vo mandala, což znamená střed, obvod nebo magický kruh, a spojil mandalu s Já, středem osobnosti. Přišel s myšlenkou, že mandala ukazuje přirozenou potřebu prožít všechny nám dané možnosti, naplnit ideál celé naší osobnosti.

Růst směrem k celistvosti je přirozený proces objevování a projevování naší jedinečnosti a individuality, proto Jung nazýval tento proces individuací. Obhajoval uznávání symbolů nevědomí jako způsob prohloubení osobního růstu, spontánní vidění mandal ve spánku, představivost a umělecká díla považoval za důkaz, že nastává proces individuace, jejímž výsledkem je harmonická jednota osobnosti. Jung napsal, že základním motivem mandaly je tušení středu osobnosti, centrální bod uvnitř duše, ke kterému je vše vztahováno, podle kterého je vše uspořádáno a které samo o sobě je zdrojem energie. Energie centrálního bodu se projevuje v téměř neodolatelném nutkání a potřebě stát se tím, čím jedinec je, co je charakteristické pro je­ho vnitřní povahu, nezávisle na vnějších okolnostech.

Malování mandal se může stát vodítkem pomá­hajícím porozumět naší jedinečné osobnosti i svému místu ve vesmíru. Mandaly můžeme malovat každý den nejrůznějším způsobem a hodně se tak dozvědět o svém momentálním vnitřním rozpoložení. Arteterapie se tak může stát každodenní součástí našeho života. Série obrázků nám pak ukazují náš vývoj, kterého bychom si jinak ani nevšimli.

V galerii můžete vidět několik ukázek, některé mandaly jsem vytvořila sama, některé jsou pouze vybarvené – je zajímavé vidět, jak rozdílně barevně cítí tutéž mandalu různí lidé…


Proč používat Linux
O nás | Mapa stránek | Privacy Policy | Kontakt | ©2005 www.malujsi.com