www.malujsi.cz

Horoskop České republiky na rok 2007

Rok 2007 bude do jisté míry uvolněnější než ten předchozí, vytváří možnosti pro uskutečnění některých pozitivních změn. Zároveň bude cítit napětí, konflikty, náhlé zvraty jak ve veřejném mínění tak ve vládě i v kontaktech se zahraničím. Pozitivní vliv reforem v sociální, pracovní a zdravotní oblasti. Potíže způsobené špatnou prací parlamentu v souvislosti se zahraničními obchodními vztahy a financemi, skandály, podvody, špatná rozhodnutí, která v důsledku prohlubují problémy s porodností, vzrůstající nemorálností, alkoholem a drogami mezi lidmi. Je zde tendence zakrývat skutečné problémy, což umožní více se uplatnit levici, která problémů využívá ve svůj prospěch. Zmatečné konání poslanců, špatně vynaložené peníze, podvody, korupce, skandály v politice. Zlepšení je možné čekat rozvojem vědy, školství, dopravy, komunikace se sousedními státy. Nutná je však vytrvalost, nic se nezlepší přes noc. Je zde zlepšení image a vlivu státu, akceschopnosti, rozvoje, vliv lidu a žen na zahraniční politiku, rozvoj umění, ……

 • Je zde vidět silnější vliv veřejnosti, která je nespokojená a vynucuje si změny ve státě, které však jsou často v konfliktu se záměry vlády i zahraniční politikou. Lidé chtějí ve větší míře ovlivňovat podobu státu a dění v něm. Vláda by se měla stávat méně autoritativní, zavádět reformy, zlepšovat sociální podmínky lidí, hlavně nižších vrstev. Zvýšená aktivita žen. Může docházet k náhlým a nečekaným změnám a zvratům, konflikty mezi lidem a parlamentem,
 • Rozvoj dopravy, cestovního ruchu, rozvoj letectví, vynálezy v dopravě, tisku, oživení vědy, výchovy, obchodu, obchodu s uměním, literatury, příznivá jednání a dobré smlouvy se sousedními státy, zvýšené výdaje v dopravě, které však mohou být někdy nesmyslné.
 • Velmi důležitá a slibnou se jeví oblast vzdělání, komunikace, aktivita ve vzdělávací činnosti a zvyšování kulturní úrovně lidu, diskuse, zlepšení situace ve výchově, školství, sdělovacích prostředcích a komunikačních technologiích, což zlepší image a prestiž České republiky. Brání tomu však zastaralé koncepce, zákony, morálka i levicové agitace.
 • Zvýšená aktivita médií, propaganda, útoky tisku, komunikace pod tlakem, snaha manipulovat veřejné mínění, terorizování ministrů, spory mezi nimi, sdělovací prostředky a tisk jsou zneužívány a upadají do demagogie, osočují, způsobují starosti vlády, nátlaková literatura, masová agitační činnost, cenzura tisku, rozhlasu a televize, narušená jednání se zahraničím i doma, smlouvy vynucené bud vlastním lidem nebo zahraniční silou. To hodně ovlivňuje ovlivňuje tvář státu a chování lidí, potlačované emoce silně ovlivňují komunikaci i sdělovací prostředky, zvraty ve veřejném mínění způsobené sdělovacími prostředky, problémy s telekomunikacemi, problematické školské reformy,
 • Aktivní komunikace se sousedními státy zlepšuje jinak proměnlivé vztahy se zahraničím, obchod, úspěch demokratického zřízení, vážná jednání o vojenských a průmyslových otázkách, významné rozhodnuti v souvislosti se zahraniční politikou, jednání však probíhá nesnadno a zdlouhavě.
 • Mohou se však vyskytnout i potíže, podvody, rušení mezinárodních smluv. Důležitost mezinárodních finančních vztahů, nadnárodních koncernů, postojů k sexualitě. Nutnost zajišťování bezpečnosti národa, posílení mocenských prostředků proti ohrožení.
 • Pomoc a úspěch ze strany spřátelených států a spojenců, úspěch na poli národní cti.
 • Změny ve vládních funkcích, aktivita, dobré zákony, boj proti alkoholismu, úspěchy obchodní politiky, ministerstva obchodu, dopravy,
 • Reformy ze strany parlamentu, zákonodárství, pokrok, nové vynálezy v technice a průmyslu, rozvoj průmyslu, pomoc přátelsky nakloněných států, změna smýšlení v parlamentu, přes komplikace zlepšené postavení vlády, překvapivé změny ve vládě, reformy hlavně v sociální oblasti a zdravotnictví, což posiluje vládu,
 • Větší aktivita v zahraniční politice a mezinárodních vztazích, diplomatická jednání, smlouvy o vývozu, které mohou zlepšit finanční poměry státu, expanze zahraniční politiky posiluje vládu, zahraniční politika a vztahy příznivě ovlivňují situaci lidu, možnost pozvolného řešení problémů, široká diskuse, mocenský tlak některých západních států na veřejné mínění prostřednictvím sdělovacích prostředků, rozpory mezi státy mohou způsobit omezení obchodu z ekonomických i politických důvodů. Jen za velkého úsilí se podaří prosadit výhody v zahraniční politice, možné jsou různé tajné vlivy a zvláštní události v zahraniční politice a obchodě.
 • Stále velmi silné levicové tendence ve vládě, které poškozují národní vážnost; podvody a pomluvy ve vládnoucích kruzích, stranické čachry a rozpory, záludné chování vůči vládě, akceschopnosti vlády brání zastaralé zákony a předsudky,
 • Určité oživení ekonomiky, související se vztahy k cizině, vynálezy, nová odbytiště, uzavření zahraničních a celních smluv. Mohou se však vyskytnout také potíže, podvody, rušení celních a jiných smluv, vzrůst zločinnosti, skandály v zákonodárných a církevních kruzích.
 • Úspěchy v umění a krásné literatuře, divadle, filmu, národní oslavy, zábavy, zábavní podniky, svatby, děti, porody, zvýšená humanita, do této oblasti zvýšená vydání ze státní pokladny
 • Finanční poměry státu jsou i letos proměnlivé, nevyrovnaný rozpočet, může docházet k extrémním výkyvům, nespokojenost lidí je způsobená často také příliš velkými nároky a neskromností, stálou tendencí lidí stavět se proti vládě, zároveň někdy spornými reformami v sociální oblasti. V tomto roce budou probíhat změny v hodnotových žebříčcích u lidí, které budou kolísat mezi extrémy – bída a zároveň velké nároky lidí na peníze, blahobyt. Aktivita ministerstva financí v zajištění státu, snaha o mezinárodní smlouvy, oživení obchodu, peníze vynaložené na humanitní nebo sociální akce či agitace, ale také podvody, nelegální zacházení s penězi. Vysoké náklady na armádu, policii, některé nesmyslné výdaje, spory o výživu, chaos ve financích, nečisti nebo nedovolené finanční manipulace, vláda těžko zvládá finanční potíže, mravní úpadek, tunelování. Reformy však postupně zlepší postavení vlády i finanční poměry státu.
 • Situace lidí je stále složitá, vyžaduje trpělivost, stejně tak bytová otázka, trvá nezaměstnanost, silné levicové tendence snižují oblíbenost vlády. Některé problémy v této oblasti dokonce vyvrcholí a vyžádají si nutnost změn, jde mimo jiné o ponižování a nedoceňování žen, . Zlepšená ochrana proti živelným katastrofám, které by však neměly být vážné, zemědělství se bude pomalu vylepšovat, stejně jako situace lidí na vesnicích. Nutná jsou úsporná opatření ze strany vlády, nutnost vydržet, lidé musí být skromní a trpěliví, mají však spíše odpor proti reformám ze strany vlády vzhledem k přílišné konvenčnosti lidí.
 • Na jedné straně je vidět snaha státu zvýšit porodnost, zároveň úsporná opatření, která ji v důsledku zase snižují, nedostatek práce, špatné zdraví lidu, podvratné akce levice, chaotické činy vlády, vysoké ceny potravin, problematická výchova dětí, narušená veřejná morálka. Celkově však se podaří o něco zmírnit problémy s porodností i nezaměstnaností, možnost zlepšení sebevědomí národa,
 • Potíže ve zdravotnictví a pracovní oblasti jsou příčinou nespokojenosti lidí a nestability vlády,
 • Dramata v mezinárodní politice – důležitost parlamentních reforem
 • Zhoršování zdraví lidu, problémy se zločinností, drogami, mrhání veřejnými prostředky, zločinnost proti ženám a dětem, skandály, vyvolávají nutnost zásadních reforem v oblasti zdravotnictví, životních podmínek dělníků, snížení nezaměstnanosti, odbory, armáda, policie, doprava, hygiena, mzdy, zlepšit zdravotní péči o lidi i o jejich pracovní podmínky, rozvíjet pozitivní postoj k trpícím, humanitu lidí. Jsou třeba nové zákony, charitativní sbírky nestačí. To zlepší náladu lidí a podpoří příznivé změny ve vládních kruzích, zlepšené sociální postavení pracujících může omezit vliv levicové agitace a revoluční nálady mezi obyvateli, posílení demokracie. Zvláště koncem roku zvýšení vlivu vlády vlivem sociálních reforem a nových zákonů, pozitivní změny v politice vlády. Vláda šetří, ale podporuje lid, pracovní příležitosti. Stále je však třeba počítat s komplikacemi ve vládě, s výkyvy v politice, zvýšenou zločinností, nespokojeností lidu, agresivní politika vlády poškozuje zemědělství, vysoké ceny potravin. Je nutno postupně se vzdávat tradic, které nás brzdí ve vývoji. Úsporná opatření, omezení zábav, vážná doba, ale s nadějí na zlepšení.
 • Hlava státu může posílit své spojení s lidem, a jeho podporu, zlepšená komunikace s lidmi může zprůhlednit vnitřní politiku, pomoc soudů.
 • Hana Babicová


  Proč používat Linux
  O nás | Mapa stránek | Privacy Policy | Kontakt | ©2005 www.malujsi.com