www.malujsi.cz

Dětský horoskop - ukázka

Horoskop holčičky, rok narození 1994


Tvar horoskopu ukazuje výkonnost, potřebu hledat své poslání, místo na světě, rozhýbávat nové věci. Motivují ji vztahy mezi lidmi, emoce, to, co může podnikat s ostatními. Může to být také sport, který rozvine její fyzickou sílu a tím i vědomí větší osobní síly a schopnosti prosadit se v životě. Dítě potřebuje být nějakým způsobem vůdčí, prosazovat se v rámci skupinových aktivit.

Dalším, co ji výrazně ovlivňuje a co se může v důsledku stát motivací, jsou pro ni traumata spojená s dětstvím a rodinou. Určitý pocit méněcennosti a nedostatečnosti ji může vést ke snaze dokázat okolí i sobě své schopnosti a získat uznání. To ji však může také přetížit a vést k rezignaci – když získá pocit, že se stejně ničím nezavděčí a že vlastně nemá smysl se snažit. Její aktivita také může být někdy zaměřena proti ní samotné v podobě výčitek, pocitů viny, odmítání pomoci od druhých, protože si myslí, že si ji nezaslouží.

Rozmístění planet ukazuje převahu nezávislosti a svobodné vůle nad vztahovostí a přizpůsobivostí. Intenzivní emoce a zároveň jejich potlačování – toto dítě citům nedůvěřuje a proto je potlačuje jako něco nedůležitého, podporuje ji v tom i okolí, které se od citů distancuje, především od těch nepříjemných, o kterých se nemluví. Právě proto je svými city tak silně ovlivňována – je velmi citlivá na všechno, co si může vyložit jako odmítnutí, potřebuje CÍTIT, že ji ostatní, hlavně ti nejbližší – BEROU. Potřebuje získávat ocenění, zvláště od lidí, kterých si váží a které považuje za autority. Chce mít „dobrou pověst“, chce, aby si jí druzí vážili, což ji povede ke snaze získat co nejvyšší společenské postavení. Hluboké pochybnosti o sobě ji však zároveň budou na její cestě brzdit.

Má obsazeny všechny živly, což jí dává poměrně všestranné předpoklady. Převažuje vzduch, který symbolizuje pohyblivost, zvídavost, živou inteligenci a mnoho zájmů, přizpůsobivost, ale i určitou nestálost a rozptýlenost.

Pokud ke každé situaci přistupuje prostřednictvím myšlení, její city zůstávají stranou, city totiž není možné analyzovat nebo zahrnout do nějakého systému. Ty je možné jedině prožít. Potlačování citů vede k potížím ve vztazích, protože se nedovede dostatečně vcítit do druhých, nevědomky jim může ubližovat a navíc si o nich bude vytvářet zkreslené představy, bude často zklamaná a dotčená a bude se v životě špatně rozhodovat.

Je to sice dítě velmi nezávislé, přesto potřebuje vztahy, spole­čenský život, kontakt s druhými, rozmanitost. Má silně vyvinutý intelekt, který se však musí učit využít správným způsobem, protože mysl může být nejen tvůrcem, ale i ničitelem, čistě rozumové jednání může někdy působit jako krutost a necitelnost. Je třeba myšlení lépe vyvážit s emocemi, protože čím více své emoce potlačuje, tím silněji ji nevědomě ovlivňují, podléhá náladovosti a nevypočitatelnosti.

Lunární fáze je fází vyjadřování, hledání výrazu, takoví lidé jsou přemýšliví, tvořiví, hledají, neustále odpovědi na své otázky, pěstují introspekci a snaží se sloužit společnosti, v níž žijí. Někdy tato služba získává až tragikomické rysy.


Lunaukazuje, co dítě potřebuje, aby se cítilo jisté a v pohodě. Dítě s Lunou ve Vodnáři potřebuje duševní stimulaci a silný mentální a intuitivní svazek s matkou. Také potřebuje nezávis­lost, protože stejně intuitivně ví, jak potřebné svobody dosáhnout! Je zde vynalézavost, originální myšlení a pronikavá inteligence, nezávislost, pokrokovost, idealismus, potřeba být jedinečná a nekonvenční. Pro toto dítě může být život vzrušující výzvou, poskytující nekonečné množství příležitostí. Buřičské vlastnosti nemusí být zjevné, ale také je zde určitá odtažitost v citech, potřebuje spoustu kamarádů, ale také svobodu. Může se zaměřovat spíš na skupiny lidí, než na jednu osobu, potřeba být mezi lidmi je pro ni jedna ze základních. Může se zapojit do organizací jako je skaut, bude mít příležitost být pohromadě s jinými mladými lidmi, pochopí i význam humanitárních činností. Potřebuje se soustředit na lidstvo, na nutné změny ve společnosti. Musí se učit jak vyvolat změnu vhodným způsobem, rozlišit tvořivou a ničivou stránku převratu. Problémem může být také to, že se cítí jiná než ostatní, jaksi ztracená, odlišná, divná, nezapadající. Pomozte jí, aby se cítila pohodlně i se svou jedinečností a zvláštními vlastnostmi, podporujte její přirozenou vynalé­zavost. Lišit se je přece báječné. Může ji přitahovat technický rozvoj, pokrokové způsoby komunikace, počítače, syntetizátory a videohry, cestování vzduchem a vesmírem, bádání, astronomie, astrologie. Důležitým úkolem je učit se naslouchat myšlenkám druhých a nepochybovat o jejich hodnotě, dokud se na vlastní kůži ne­přesvědčí o opaku, aby neměla „vševědoucí" postoj. Učte ji také věřit své intuici, aby ji dokázala vyvážit s logikou a pragmatickým uvažováním. Potřebuje obojí a intuici má sklon potlačovat.


Důležitou dominantou tohoto horoskopu je hledání místa ve společnosti, touha být obdivována jako pan Někdo, uplatňovat svou moc, sílu a autoritu, výkonnost v povolání. Má ambice, pocit plnohodnotnosti až příliš závisí na titulech a postavení na společenském žebříčku, potřebuje velkou míru uznání, pochvaly.

Slunce ve Lvu přináší dramatické vyjadřování, touhu vzbuzovat pozornost, ukazovat svůj vkus a styl, být okázalá. Měla by být povzbuzována, aby získala jistotu a pocit osobní síly. Potřebuje se také naučit, že pro ostatní je dobré, když i oni mají svou osobní sílu, vůli. Večerní rodinná zábava, kde každý tančí, zpívá, nebo předvádí bláznivé scénky, může být dobrým způsobem, jak naučit Lva, jak se podělit o světla ramp. Také mu to dá zvláštní příležitost k tomu, aby zazářil. Nemůže-li lví dítě zářit, objeví se daleko hlubší trápení. Sebehodnocení bude zmatené a vlastní síla potlačená. Abyste se tomu vyhnuli, musíte dítě neustále jemně povzbuzovat. Lví povaha potřebuje uznání a schválení svých vítězství. Zaslouží si, aby je dostala. Jestliže je nedostane, bude získávat potřebnou pozornost méně pozitivními činy. Pro Lva se hodí m aškarní kostýmy, kouzelnické náčiní a divadelní vý­stroj, taneční nebo dramatický kroužek, miluje příběhy, hlavně napínavé a dramaticky vyprávěné, povzbuzujte ji, aby vyprávěla a napsala svoje vlastní příběhy.

Potřebuje se dovědět o svých vlastnických sklonech a učit se dělit o kamarády a uznávat dary a nadání ostatních, dělit se o světlo na pódiu. Tato lekce změní přemrštěnou samolibost v opravdovou lásku k lidem. Lví pýcha se v mládí často těžko zvládá a může být příčinou sporů. Urazit Lva je skutečnou urážkou majestátu. Protože Lev obvykle vidí všechno a všechny jako součást sebe sama, je urážka kamaráda, rodičů nebo majetku rovna osobní pohaně.

Aspekt Slunce a Urana obdarovává dítě výjimečnými vlastnostmi, originalitou a pokrokovostí. Na prvním místě stojí nutnost pomoci dítěti, aby přijalo svou jedinečnost. Touha vzepřít se autoritě anebo být jiný než ostatní, ji někdy žene k vyvolávání rozvratů ve svém okolí. Potřebuje se naučit, jak využít svoje jedinečné kvality, aby v okolním světě navodila pozitivní změny. Úkolem je poznání, že svoboda s sebou vždycky nese zodpovědnost.

Spojení Slunce a Neptuna propůjčuje mystické vlastnosti, snadné spojení s vibracemi jemných úrovní. Neobyčejná citlivost však může přinášet problémy – ztráta osobnosti pod vnější maskou - hrát nějakou roli pro ni může být snazší než hledat svoje skutečné Já. Její energii je možné pozitivně nasměrovat pomocí hudby, hereckého umění nebo tance a tak snáze vymezit vědomí sebe sama. Učte ji jasně rozlišovat skutečnost od představ. S kinem, televizí a podobnými zábavami za­cházejte opatrně. Diskutujte s ní o tom, nebo se o dojmy alespoň podělte, protože tyto zážitky bezprostředně ovlivní její fyzický stav.

Aspekt Slunce a Pluta patří v dětství k nejobtížnějším, protože se dítě už od začátku musí zabývat otázkou síly a moci, tu svou má buď podlomenou, anebo ji v sobě cítí jako nebezpečné zvíře. Přitahuje ji vzor hrdiny, který se z obyčejného člověka změní v bytost s nadlidskou silou. Je pro ni těžké poznat, že i ona má neobyčejnou sílu, protože většinou se cítí svých schopností zbavena. Situace v rodině, například ztráta nebo odtržení od rodičů, může tyto pocity ještě zesilovat.

Dejte jí bez nátlaku dostatek příležitostí k projevu své vlastní síly. Musí se naučit, že existuje správný i špatný způsob využití síly. Jinak její obrovská vládychtivost může v dospělosti ještě zesílit. Jestliže se snaží ovládnout někoho jiného, problém je v tom, že si neuvědomuje, že je jí dáno pouze „Být" a opravdově řídit svůj vlastní život. Nedovede se vyrovnat s porážkou, problémy, které mohou dospělým připadat nicotné (například potíže se zkoušením ve škole), mohou být pro ni drtivé. Učte ji vytyčovat si cíle, které jsou v jejích možnostech, oceňujte její pokroky, aby se odnaučila být tvrdá a nelítostná k sobě nebo k ostatním. Je velmi přecitlivělá na jakékoliv náznaky omezování, ovládání, ponižování, souvisí to s její osobností a pohledem na svět, tím se dají vysvětlit některé její reakce.

Její povolání, místo ve světě, je charakterizováno principem Lva a Panny. Lev dává povolání, která umožňují vzít věci do svých rukou, nést zodpovědnost a uplatnit vrozený organizační talent, tvůrčí sebevyjádření, vedoucí funkce, které přinášejí respekt a uznání a zaručují nezávislost a vliv, reprezentační povolání, umění (herectví, podnikání apod.).

Panna nese povolání, která skýtají možnost využít jasné myšlení, schopnost rozlišování a smysl pro uspořádanou strukturu, povolání, která vyžadují vysokou míru specializace, dar přesného pozorování a schopnost odhalovat slabá místa, profese vyžadující praktické plánování a skýtající možnost vytvářet řád a pořádek, povolání dávající pocit, že je člověk potřebný a že k něčemu smysluplně přispívá. Pedagogické profese, lékařství, zdravotnictví, chemie, farmacie, laboratoře, statistika, archivy, účetnictví, finanční úřady, audity, práva, restaurátorství, profese vyžadující preciznost, hotelová sféra, sociální zabezpečení.

Mezi rodinou, soukromým životem a profesionální kariérou může být konflikt – potíže stihnout obojí. Její ctižádost přinese úspěch, veřejnou činnost, vůdčí postavení, společenskou moc a prestiž. Základní energie bude vynakládána na společenské postavení, zvládání obtížných či nepříznivých situací. Vynikajících výsledků dosahuje často sebepřemáháním, lepší je využít přirozené, spontánní a nepotlačitelné charisma osobnosti. Učte ji j ak společnost funguje a jaké má požadavky před tím, než nás odmění úspěchem.


Merkursymbolizuje způsob myšlení, komunikace a přístup k poznávání světa. Merkur v Panně nese spíše klidný způsob hovoru, ráda uvažuje a mluví o věcech, které se dají ohmatat a prakticky využít, živá zkušenost je pro ni cennější než tisíc slov. Má sklon analyzovat každou situaci dřív, než něco řekne, chce se vyjadřovat se jasně, zřetelně a správně, tím spíš, že o svých komunikačních a intelektuálních schopnostech hodně pochybuje, má pocit, že ostatní jsou mnohem chytřejší a šikovnější než ona, proto se často bojí něco říct, aby neudělala chybu, aby ji někdo nekritizovat či se jí nevysmíval. To vede zpočátku k nerozhodnosti, protože chce vždycky jednat správně, příliš jí záleží na dojmu, který udělá, tím se stává její projev úzkostnější a tím častěji udělá chybu. To ji zpětně utvrdí v pocitech méněcennosti. Vše je ztíženo její současnou situací a navíc má pocit, že doma jsou na ni moc přísní, moc konvenční, nemůže se uvolnit. Tyto potíže se časem mohou stát silnou motivací k učení ve snaze dokázat si své kvality. Časem se přesvědčí o tom, že je velmi inteligentní a schopná. Nyní se musí učit víc než ostatní, je třeba dát do toho námahu, čas a trpělivost, pílí se jí podaří dosáhnout úspěchů a zvýšit svou sebedůvěru, navíc se tak naučí vytrvalosti a koncentraci, smyslu pro disciplínu. Také se časem odnaučí klást na sebe přehnané nároky. Dítě se cítí omezované v myšlení a vyjadřování, dokonce i tehdy, když žádná omezení ve skutečnosti neexistují, zdráhá se mluvit protože očekává kritiku. Potřebuje se spíš uvolnit, sebemenší kritika je pro ni příliš drsná a odlehčit nároky na sebe, podpořit jedinečný způsob vyjadřování a nelpět na konvenčních představách o učení. D uševní schopnosti se dají posílit rozvíjením pozitivního myšlení. Nechraňte ji před neúspěchem, spíš ji učte, že chyba je pozitivní, může se z ní hodně naučit – učte ji neúspěch UNÉST. Patří k životu a nevypovídá nic o její lidské hodnotě. Mnoho problémů s učením pramení spíš z nesnází v oblasti citů než z nedostatku intelektu. Některé z těchto problé­mů mohou mít kořeny také v tělesných poruchách. Rodiče často příliš posuzují dítě podle jeho práce ve škole. Povzbuzování a zkoušení jsou dvě rozdílné věci. Malé děti nemají zkoušení rády - život je pro ně dost velkou zkouškou sám o sobě! Rády se učí, ale potřebují povzbudit, aby se učily svým vlastním tempem. Určit toto tempo je jedním z hlavních úkolů rodičů i učitelů. K optimálnímu rozvíjení intelektuálních potřeb dítěte je třeba zajistit, aby se cítilo spokojené se svými silami i hranicemi.


Venušesymbolizuje čeho si dítě cení a jak si váží samo sebe, emoce a jak projevuje lásku, vztah ke kráse a umění. Dítě s Venuší ve Vahách miluje představy, his­torky, svěží barvy, čas strávený s přáteli a všechno krásné, co se dá zachytit zrakem. Toto dítě si cení kultivovanosti, má zájem o pěkné oblečení a chce být vždy upravená. Důležitou hodnotou jsou pro ni také přátelské vztahy a volný čas – to je pro ni vhodná odměna, když jí chcete udělat radost. Podobně jí udělají radost kulturní akce, zvlášť s kamarády, návštěva výstavy či kina, večírky a jiné společné činnosti. Z uměleckých aktivit se hodí herectví, malování a kreslení, módní návrhářství, aranžování květin, hudební projevy, psaní poezie, krasobruslení, tanec, balet, taneční gymnastika, šerm. Vaše dítě má hlubokou potřebu být tvůrčí a měla by už v mladém věku dostat hodně podnětů k tvůrčímu sebevyjádření. Pomůže jí to k větší svobodě projevu a uvolnění vnitřního napětí.

Touží po souladu, rovnováze, potřebuje prožívat situace plné krásy a harmonie, uklidňuje ji pěkné okolí. Raději než sama je s někým dalším. Má ráda hudební nástroje, pěkné a na pohled zajímavé věci, panenky, pohádky o princeznách a princích, zvlášť takové, které končí „a žili šťastně a spokojeně až do smrti". Touha po harmonii se přenáší i do mezilidských vztahů, nemá ráda bouřlivý život, hrubá slova, neomalené způsoby a nepříjemné chování, snaží se chovat smířlivě, aby se vyhnula nepříjemnostem. Neštěstí v jakékoli podobě těžko snáší.

Dítě si potřebuje osvojit schopnost nesrovnávat se tolik s ostatními, muže na druhém člověku vi­dět to, co považuje za dokonalost a cítit se pak nedokonalá, nedělá-li přesně to samé. Jestliže všichni nosí krátké rukávy a ona přijde s dlouhými, bude se cítit nepohodlně a nemístně. Učte ji uznávat změny a růst vlastního nitra a řídit se podle sebe.


Marssymbolizuje fyzickou energii, bojovnost a schopnost prosadit se ve světě. Mars v Raku je dobrým rezervoárem tělesné síly. Je tu však sklon k zadržování energie a zároveň touha ji uvolnit, problémy s uvolněním zlosti a sklon ji potlačovat. Je třeba s tím pracovat a najít způsob, jak vypustit páru, která se nahromadila pod pokličkou. K uvolnění napětí pomůže plavání nebo šplouchání ve vodě, sprcha pomůže uvolnit stres.

Rak dává její energii péči, citlivost, ochranu a vynalézavost, laskavost, starostlivost, emocionální projev, intuici, lásku k dětem a zvířatům. Aktivita je brzděná nečinností, projevuje se značná netečnost a zášť, zdánlivě bezdůvodné, dětské návaly zlosti, časově opožděné a týkající se subjektivních detailů. Velká touha být pro druhé žádoucí. Je impulzivní a často neví, co vlastně chce. Její schopnost prosadit se je omezená, potlačená vlivem autorit v jejím okolí. Povzbuzujte ji v energičnosti a přímosti, aby byla schopná za sebe bojovat.

K tomu, aby se naučila jak správně zacházet se svou citovou povahou potřebuje od blízkých lidí pochopení a stabilní, klidné podmínky, bez nadměrného množství negativní energie, jako je zloba, velký hluk, to těžko snáší a může být popudlivá, nebo si vytvářet různé vnější krunýře na ochranu své zranitelnosti.

Zlost cítíme všich­ni a musíme se naučit, jak ji uvolnit a neobrátit proti sobě. Ro­diče by měli dítěti nechat jeho pocit hněvu. Když se dítě začne zlobit, může se naučit nasměrovat svoji zlost tak, aby nepřinášela zkázu. Můžete jí nabídnout prostředky k vybití vzteku, třeba boxerský pytel nebo polštář, aby mohla v případě potřeby tělesně uvolnit svoji energii. Potřebuje se naučit, že vztek je normální, ale že ničení ze vzteku vytváří problémy. Když dítě potrestáte za projev zlosti, dosáhnete jen toho, že bude své pocity vzteku potlačovat a začne ničit okolí nebo sebe. Marsovským impulsem je také zdravá rozhodnost. Dívky někdy tuto mužskou energii těžko přijímají, ale i ony ji musí akceptovat a zvládat! Nejsnáze postupuje nepřímým způsobem, takové chování se však může projevovat jako manipulativní nebo únikové, přináší zmatek a nedůvěru.

Dítě může mít radost ze sledování, jak něco roste, může pečovat o stromečky nebo rostlinky, chovat rybičky v akváriu, pomáhat o někoho pečovat, dejte jí v domácnosti nějakou svou povinnost, kterou umí vykonávat lépe než ostatní, je to její specialita, kterou se může blýsknout. Může vám také pomáhat při vaření, šití, ručních pracích.

Energičnost bude potřebovat v práci, která má být nějakým způsobem vůdčí, samostatná, umožňovat rozhodování, kompetence a určitou míru rizika. Zároveň musí mít její práce charakter péče a starostlivosti o druhé, léčení. Zároveň možnost využít fantazii, rozmanitost, profese skýtající společenské uznání, povolání s rodinnou pracovní atmosférou, důležitá je vnitřní účast na úkolu, možnost spojení s financemi (banky, pojišťovny, daně), klientela, péče.

Své chování má sklon omlouvat tím, že ji k němu donutili svým chováním ostatní. U sebe i ostatních se setkává s temnými stránkami (chtivost, závist, žádostivost a žárlivost) a je na ní, jak s nimi bude zacházet. Agresivita je přirozenou součástí naší instinktivní výbavy, není dobré ji v dětech potlačovat a označovat ji za špatnou, mnohem efektivnější je naučit s ní dítě zacházet, naučit je uvolnit vztek. Pomůže jí to objevit své vůdčí schopnosti a obstát ve světě, např. ve světě obchodu. Může také povzbuzovat své spolupracovníky.

Dítě má živý zájem o esoterické a okultní oblasti, má detektivní schopnosti – potřebuje pronikat do tajných a skrytých oblastí, odhalovat tajemství.


Jupiterve Štíru jí dává vytrvalost, vynalézavost, bystrý úsudek, pracovitost a ctižádost, vysokou inteligenci, sklon k ironii a nekompromisnost. Ve 12.domě symbolizuje silné vnitřní přesvědčení, že život má smysl a že je na její straně, což ji chrání, dává schopnost se životu otevřít a přijmout vše, co jí přináší. Pravdu a smysl života nemůže najít ve vnějších okolnostech, ale spíš ve vlastním nitru, v hlubších vrstvách nevědomí. Proto je důležité zaměřit svou pozornost na svět snů a symbolů, navázat kontakt se svou vnitřní moudrostí. Meditace, usebrání, modlitby, duchovní obnova, hudba, umění - to vše jsou cesty do tohoto světa. Díky tomu, že tomu, že přikládá smysl všemu, co se děje, dokáže proměnit negativní zkušenosti v pozitivní a spatřit v nich možnost sebeosvědčení. Lidé s tímto postavením Jupitera se často honí za štěstím a hledají naplnění všude jinde, jen ne ve vlastním nitru. Výsledkem toho může být sebezničující chování: bezohlednost, závislost na alkoholu, teatrální gesta, pokrytectví, neopatrnost a také nemoc. Jupiter ve 12.domě ji může napojit na proud inspirace a léčivé síly a proto se lidé s tímto postavením mohou dobře uplatnit při práci v nemocnicích, v nejrůznějších charitativních organizacích. Schopnost nalézt východisko ve chvíli krize pomáhá nejen jim samým, ale i ostatním - mohou být terapeuty, psychology či léčiteli. Jupiter zde pomáhá také ve chvílích pobytu na izolovaných místech (např. v nemocnici), pobyt zde je ulehčován a netrvá déle než je nezbytně nutné.

Vaše dítě motivují tajemné věci, není snadné jí porozumět, chce to velkou vnímavost a schopnost naslouchání. Ani ona sama často neví, co vlastně chce, její představy jsou zamlžené a idealistické. Občas může trávit čas obrácená do sebe a svého tajemného vnitřního světa. Učte ji vděčnosti za vše, co se děje, aby dokázala využít schopností, které v sobě nosí. Potřebuje vidět, že blízcí lidé mají pozitivní přístup k životu, aby dokázala v sobě osvobodit svou vlastní naději v budoucnost. Aspektace ukazuje rostoucí odvahu, energičnost, vytrvalost a houževnatost, které ji povedou v životě.


Energie Saturnaje disciplinovaná, systematická a zodpovědná. U malého dítěte se Saturn projevuje jako zákazy, omezení a to, co od něj čekají rodiče, později školy a různé instituce. Učitelé vštěpují dítěti disciplínu a připravují je pro budoucí začlenění do společnosti. Děti nemají rády zákazy a omezení, je však nezbytné je naučit, jak užitečná některá omezení jsou. Pro rodiče je velkým úkolem vštípit dítěti nezbytná omezení, aniž by potlačili jeho tvořivé sebevyjádření.

Vaše dítě nemá rádo příliš pevný řád, spíš si věci ráda určuje sama, zároveň není moc vytrvalá a trpělivá, spíš poněkud impulzivní a náladová. Přílišný tlak na kázeň v ní vyvolává velké napětí, které se může projevit ve formě zdravotních potíží – ty se mohou týkat hlavy (bolesti hlavy), žaludku (nevolnosti, vředy), mohou být záněty, horečky, úrazy z napětí. Přitom má pocit, že nároky na ni kladené jsou přílišné a nikdy není dost dobrá. Potřebuje cítit péči blízkých lidí, jejich spolehlivost, důslednost, zodpovědnost a respekt k ní.

Disciplínu nejvíce cítí v rodině, doma, pravidla jí připadají přísná. Dávají jí však také pocit bezpečí. Dokud se nenaučí respektovat své city a věřit své povaze, bude jistotu hledat právě v domácích pravidlech, konvenčních představách o rodině, v tradicích a zvycích. Ve vlastní rodině pak bude stejně náročná. Proto je tak důležité pomocí jí vybudovat si skutečnou vnitřní jistotu místo lpění na vnějších iluzorních jistotách.

U dětí se vědomí Saturnovy síly začíná silněji rozvíjet až kolem šestého nebo sedmého roku života, kdy si dítě začíná silně uvědomovat sebe sama a svou osobní zodpovědnost za školní povinnosti. Spousta rodičů si neuvědomí ohromnou zodpovědnost, kte­rou dítě v tomto věku cítí. Jeho chápání světa je silně soustředěno na jeho Já a obvykle se cítí odpovědné téměř za všechno špatné, co se stane. Trauma v rodině, jako třeba rozvod, si může dítě vykládat tak, že je to všechno jeho vina. Rozhodující je, aby si rodiče uvědomili, že v tomto kritickém období vývoje dítě potřebuje velikou podporu.


Uranská energieje plná změn. Poskytuje nám smysl pro nezvyklé, výstřední stránky života. V dětství zo zakoušíme jako všechno nezvyklé, výjimečné a geniální. Vaše dítě si připadá zvláštní svým myšlením a komunikací, ujistěte ji, že je ve své jedinečnosti pro­stě jiná než ostatní. Jsme už příliš zvyklí být jako ostatní a stát se dobrou kopií. Cítíme se jistě, máme-li kolem sebe skupinu, víru, nebo ideál, který je „přijatelný". Uran jí dává zvláštní intuitivní schopnosti, které se však snaží udržet pod kontrolou, protože se bojí, že je ostatní nepochopí. A také má často pravdu – učitelky zvyklé na konvenční způsoby myšlení a přístup k výuce tyto děti nechápou a srážejí její sebevědomí. Její myšlení je rychlé, pokrokové a nekonvenční. Teprve až se naučí přijmout, že je v pořádku se v něčem lišit, může svých výjimečných schopností naplno využít. Podpořte její tvořivý talent a projev individuality, do­kud to ještě nezvládne sama. Můžete já dát příležitost projevit svoji individualitu a jedinečnost a zároveň jí ukázat požadavky, které na ni klade společnost. Je to trochu záludný návrh, protože většina dospělých sama nechápe, jak tyto dvě věci skloubit dohromady!


Neptunsymbolizuje iluzorní, mystické a požitkářské aspekty života, citlivost, vnímavost, soucit, fantazii. Může také klamat a zklamání způsobovat, když se iluze ukáže klamná. Vaše dítě považuje za nedotknutelné odhodlání, vytrva­lost a hmotné úspěchy. Má některé dost konzervativní vlastnosti.

Neptun ve třetím domě přináší do oblasti dorozumívání intuici a mystické kvality. Může zde fungovat zvláštní intuitivní spojení s příbuznými. Je zde také ohromná představivost – učte dítě rozlišovat mezi hmotnou skutečností a vnitřní realitou, a jak zapojit fantazii do života. Neptunovi patří také svět snů. Řeknete-li dítěti, že sen není skutečný, podlomíte jeho úroveň vědomí. Sen je na své vlastní úrovni docela reálný – ztělesňuje vnitřní svět citů dítěte a ten je velmi skutečný. Dítěti bychom však měli vysvětlit, že děsivá bestie z noční můry je pouhým strachem v jeho nitru. Můžeme dítěti ukázat, jak se těchto příšer zbavit, ukonejšit je, když je probudí noční můra. Dítě se musí naučit, kdy je fantazie na místě a kdy ne, aby dokázalo rozlišit, kdy si může vymýšlet a kdy se držet faktů. Před­stavivost se dá povzbuzovat pomocí umění a vyprávění příběhů, hudby nebo dramatických scének.


Plutoje nejvzdálenější planetou zvěrokruhu a projevuje se na velmi hluboké a intenzivní úrovni. Symbolizuje hluboké proměny a regeneraci. Nejhlubší proměny se u Kristýnky týkají vnější osobnosti, chování, vzhledu a fyzického sebeprosazení. I děti si musí ve svém životě často poradit se smrtí. Pokud jim dokážeme předat pravdu o životě, smrti a přeměně, snáze tyto hluboké vnitřní změny přijmou. Dobrým způsobem je vypravování o přeměně pulce v žábu, nebo sledování, jak se z vejce vylíhne kuře, jak ze semen rostou rostlinky. Dítě může pozorovat tuto zázračnou proměnu a vidět, jak se jedna tělesná struktura mění v jinou.

Pluto stojí blízko Ascendentu ve Štíru, který vypovídá o tělesném vzhledu a o tom, jak se Kristýna jeví ostatním. Dítě s Ascendentem ve Štíru se projevuje záhadně a má smysl pro tajemství. Štír dává sílu, tajemství, vášeň a vynalézavost, silné city, které si nechává pro sebe, takže není vidět, co vře pod povrchem, ale kolem ní je cítit napětí. Prožívá život velmi hluboce a intenzivně, vjem, který druzí lidé sotva zaznamenají, může cítit jako zdrcující bolest. Protože je tak zranitelná a bojí se dát otevřeně najevo své skutečné pocity, musí na ni být rodiče a blízcí lidé zvlášť naladěni. Pohodlnější je potlačit vzpomínku na takový vjem a pokračovat něčím jiným. Negativní následky potlačování citů: jsou ústup a deprese, které někdy vedou k periodickým výbuchům krajní zuřivosti. Učte ji mluvit o citech, brát je vážně, což pomůže k získání účinného únikového ventilu. Potřebuje se naučit účinně odventilovat bolest a protože má sklon k závislostem, je tato bolest nesnesitelná. Jestliže se cítí zraněná, pomazlete se s ní, možná pomůže masáž, určitě koupel. Jestliže se uzavře do sebe, bude později velmi obtížné to změnit.

Její vnitřní síla má také svoje kladné stránky. Je to právě vášeň, která jí dává velké tvořivé schopnosti, dává se do toho celá. Povzbuzujte ji v sebevyjádření, je to také dobrá cesta k osvobození uzavřených citů - dát dítěti barvy, asi deset metrů papíru a všechno se krásně vyventiluje. Hudba je také výborná pro vyjádření štíří senzitivity. To, jestli projevuje hudební nadání, není důležité. Důležité je, aby se těmto dojmům otevřela. Mohou ji lákat prostředky, které umožní zkoumat život (např. mikroskop), rodinné výlety do jeskyní a krasů, léčení, lidské tělo, psychologie, jednou může být lékařem nebo léčitelem. Ke Štíru se silně vztahuje sexualita a je nesmírně důležité jí sex otevřeně přiblížit, pokud dostane informace, bude jednat ve věcech spojených se sexem zrale a zodpovědně.

Pluto na Ascendentu posiluje Štíří vlastnosti v projevu dítěte, bude během života procházet hlubokými změnami osobnosti a i když se tyto změny dějí postupně, dítě na okolí působí silně a podobně extrémně na dítě reaguje okolí.

Pluto blízko Ascendentu ukazuje, že člověk musí ve svém přístupu ke světu a způsobu života dát průchod všem vlastnostem této planety. Pluto je především tvůrcem, ale i ničitelem a tak dítě musí projevit i tento aspekt, přiznat si své destruktivní sklony, protože jinak může bezděčně přivolávat události, v nichž se s ničením setká jako s vnější silou, nebo nevědomě vyprovokuje k takovému chování druhé. Své ničivé sklony může projevit z nejrůznějších pohnutek. Pokud například má pocit, že ji něco omezuje ve vývoji, zničí to, nebo nevědomě svým chováním přinutí druhé, aby to zničili. Někdy může použít svou ničivou sílu proto, že ji něco zraňuje nebo to ohrožuje její pocit bezpečí a jistoty a dokáže se chovat nemilosrdně. Primitivní a instinktivní sklony své povahy musíme nejprve poznat a přijmout za vlastní a teprve pak je můžeme přetvořit v něco pozitivního. Čas od času radikálně změní svůj způsob života, může se náhle soustředit na jinou životní oblast nebo převratně změnit svůj vzhled.

Často už rané dětství bývá provázeno obtížemi a traumaty, což v dotyčném člověku zanechá pocit, že život je boj. Nedokáže pak světu důvěřovat, žije v očekávání katastrofy a snaží se všemožně chránit. To může vést k určité osamělosti a neschopnosti spolupracovat s ostatními. Její touha po moci pramení z nedůvěry v život - jestliže nemá vše pod kontrolou, může se stát něco hrozného... Potřebuje se naučit získat pocit bezpečí a důvěry ze sebe, aby se mohla cítit bezpečná na světě. Tento pocit pramení mimo jiné také z toho, že se naučí přijímat a milovat i nebezpečné stránky své povahy a bude se s nimi učit zacházet.

Lidé s Plutem na Ascendentu se často projevují naprosto nenápadně, takže jejich obrovská vnitřní síla nemusí být patrná. Jindy je jejich projev je velmi působivý, charismatický, jsou velmi přitažliví pro své okolí. Občas se stane, že potlačené emoce vyvřou na povrch a oni pak mají sklon sahat ke krajním prostředkům.

Její životní cesta zaznamená mnohé vzestupy a pády, jako by si chtěla vyzkoušet všechny krajnosti a kolik vydrží. Krize ji nutí objevit svou vnitřní sílu a využít ji. Pluto symbolizuje také smrt, se kterou se bolestně setkala. Je to velmi silná osobnost s velkým vlivem na druhé, hluboká nedůvěra v život způsobuje, že touží mít navrch, vyhrávat, nesnáší porážku a proto se často přetěžuje, přepíná své síly a možnosti, což může mít za následek vyčerpání, snížení imunity a nemoc. Naše vůle není neomezená, máme v sobě i slabá místa a nemusíme se za ně stydět. Je třeba, aby si uvědomila, jak velkou sílu má a zacházela s ní tak, aby druhým neubližovala.

Dračí hlava ukazuje, že jejím životním posláním je u zbavit se přílišného lpění na jistotě, na minulosti, starých zvycích, tradicích a představách, a přijmout nutnost změn v životě, že věci nejen začínají, ale i končí, má rozvinout činorodost, odvahu a velkorysost. Má být samostatnou a silnou osobností, místo aby se snažila se každému se zavděčit a zalíbit. Nemá se nechat využívat a zneužívat a být závislá na mínění ostatních, uvědomit si povinnosti, které má vůči sobě. Jejím úkolem je prosadit se v tomto světě, ale neztratit pochopení pro druhé lidi, sladit samostatnost a vztahy, schopnost prosadit se a úctu ke svobodě druhých lidí.


Fyzické předpoklady

Slunce dává dobrou životní energii, Mars potvrzuje odvahu a energičnost, podnikavost, i když projevenou jaksi nepřímo. Další konstelace však upozorňují na přílišné lpění na pochvale a uznání tendenci se proto krajně přetěžovat, čím se energie vyčerpává a klesá fyzické odolnost organismu. Vitalitu můžete posílit jak vyváženou stravou bez chemikálií, jednak přijímáním slunečních paprsků (samozřejmě s mírou!). Ignorování základních tělesných potřeb sníží schopnost snášet životní stresy. Ta je snížená strachem ze světa a ze života a snahou mít všechno a všechny pod kontrolou. To ji připravuje o spoustu energie, nedovede prohrávat, sebemenší slabost jí připadá nepřípustná. Tak se může odříznout od své přirozenosti a od svých přirozených potřeb, což by ji mohlo ohrozit i na zdraví. Povzbuzujte ji, aby byla „jen“ člověkem a nestyděla se za své nedokonalosti – pomozte jí vlastním příkladem.

Jestliže má být dítě zdravé, potřebuje mít pocit vnitřní jistoty a pohody, musí být naplněny jeho základní citové potřeby. Když jsou rozkolísané city, nejsou v rovnováze ani tělesné cykly. Tělo má také potíže se vstřebáváním živin obsažených v jídle, jí-li dítě pod vlivem silného stresu anebo je při jídle citově rozrušené. Potlačené emoce, jako třeba hněv, strach, vina, žárlivost anebo snížené sebevědomí mohou způsobit tělesné problémy. Vaše dítě má velkou potřebu lásky, něhy a péče, kterou je těžké uspokojit, proto je často zklamaná a cítí se opuštěná, může mít tendenci si to kompenzovat jídlem. Naopak umělecká tvořivost její pohodu zvýší, stejně jako kontakt s lidmi, kamarády, s novými zajímavými informacemi a zážitky.

Potlačování citů se může naplno projevit kolem puberty, dívku může zpočátku představovat problém pochopení a zvládnutí menstruačního cyklu. Informace o tomto cyklu pomohou mladé slečně nejen intelektuálně, ale přinesou i pevnou představu o menstruaci a změnách hormo­nálního cyklu. Menstruační cyklus může být nepravidelný a mohou se objevovat příznaky premenstruačního syndromu. Může pomoci přidávání vitamínu B6, vi­tamínu E, vápníku a hořčíku.

Jsou také možné potíže se štítnou žlázou, která reguluje rychlost metabolismu. Látková přeměna může být nepravidelná, stejně jako duševní činnost. Jestliže převládnou logické myšlenkové pochody nad intuicí, výsledkem je nerovnováha v duševní činnosti. Funkci štítné žlázy můžete vyrovnat mořskými řasami přidanými do jídla, saturují potřebu jódu, mine­rálních látek a vitamínů, potřebných pro její správnou činnost, aniž by tělo přetěžovaly solí. Dají se použít přímo jako koření, anebo jako doplňky ve formě tablet. Dobré je také přidat thiamin - vitamín Bl (čerstvá zelenina, kokosové ořechy, ananas, mandle, arašídy, pšeničné klíčky a kvasnice. Při vyrovnávání psychických a tělesných indikátorů špatné funkce štítné žlázy můžete dítě učit, jak pozitivně nasměrovat své myšlenky. Zbytečné trápení tak může být vystřídáno tvořivým vyprávěním nebo psaním poví-dek.

Mars je harmonicky aspektovaný, takže dává dostatek fyzické energie. Zdravotní potíže mohou být např. zánět, horečka je jednou ze známek toho, že tělo bojuje a regeneruje se. Aby se u dítěte vytvořila trvalá zásoba energie, potřebuje vhodnou činnost, při které by mohlo své síly vybít. To je zde např. plavání, surfování, vodní lyžování, taikwando, karate, golf, rybaření, kanoistika, potápění, folklórní tanec, výrazový tanec, speleologie apod.. Raději má zřejmě skupinové aktivity.

Dítě má velkou potřebu rozmachu, což se může projevit i jako sklon k přejídání, je třeba její snahu o rozmach přesunout od vlastní osoby k dobrodružství, štěd­rosti a dobrému humoru. Vyhněte sladkým odměnám. Zkuste ji odměnit výletem do zoo nebo na jakékoli jiné místo, které je zdrojem poučení, zábavy a vzájemného sdílení.

Slabšími místy v těle jsou např. obličej, hlava, žaludek, hrudník a bránice, srdce a křížová páteř, slinivka břišní, slezina, střeva, pohlavní orgány, tlusté a slepé střevo, kotníky, holenní a lýtková kost, lýtka, krevní oběh a mícha.

Její fyzické zdraví je odolné, hodně vydrží. Zároveň má sklon zanedbávat životní styl a kolísat mezi extrémy, jakoby stále zkoušela kolik její tělo vydrží. To může zdraví poškodit. Vždy bude hodně kolísavá a nedá se to docela odstranit. Pomůže spíš pochopení pro její hluboké emoce, než přísná výchova a kritizování.

Pro zdraví dítěte je nejlepší poskytnout mu tu nejkvalitnější stravu, naučit je správnému přístupu k jeho tělu a zdraví a věnovat mu velikou pozornost a lásku. Ovlivnění negativních zvyků vyžaduje veliké úsilí a soustředění pozornosti.

Její hodnoty se vyznačují určitým zmatkem a nejasnostmi. Není si jistá, čeho si může vážit u sebe i u druhých. Cení si svobody a volnosti, čestnosti a velkorysosti, vytrvalosti a silné vůle. Nemá zvláštní vztah k penězům a majetku, někdy proto může o peníze i přicházet. Její hodnoty se utvářejí hodně pod vaším vlivem, můžete tak hodně přispět k rozvoji jejího sebevědomí. Potřebuje se naučit vážit si sebe sama – všímejte si jejích zvláštních vlastností a schopností a upevňujte je uznáním a pochvalou. Tak se z „mého vlastnictví" stane „to, co opravdu jsem" a ne „jaké hračky mám doma".


Její přístup ke světu a komunikaci s okolím je komplikovaný. S Uranem ve 3. domě se snaží porozumět světu a tomu co se kolem ní děje svým vlastním způsobem, nedbá příliš na to, co jste se učí ve škole. Okolní realitu vnímá jinak než okolí a sama si také připadá jiná. Má problémy přizpůsobit se tradičnímu systému výuky ve škole, někdy může i přerušit studia nebo změnit obor. Má rychlé, intuitivní, vynalézavé a vysoce inteligentní myšlení, schopnost přijít okamžitě na možná řešení problémů. Může přinést originální myšlenky v různých oborech (pedagogika, teorie komunikace). Často je neklidná, nesoustředěná a plná vnitřního napětí, její mysl je přelétavá takže ji ostatní ani nestačí sledovat. Potřebuje pohyb, aby mohla poznávat další a další stránky života. Často bývají problémy s rušným dětstvím, častým stěhováním, velmi zvláštními událostmi ve vztahu k sourozencům případně osamělost.

Neptun ve 3.domě dává snivost a věštecké nadání, často (pocit) odloučení od sourozenců. V dětství bývá často bázlivý způsob vyjadřování a úzkost, kdykoli se má člověk vyjádřit ústně nebo písemně. Neptun vnáší do myšlenek zmatek a způsobuje jejich roztříštěnost a mlhavost. Na druhé straně však vysoce vnímavá mysl umožňuje postřehnout v okolí tendence, které jiným unikají, rozpoznat hlubší smysl v tom, co se říká. Je natolik vnímavá k myšlení okolí, že může nevědomky přejímat cizí názory. Může mít pocit, že vědění jí přinese spásu a tak se věnuje studiu nebo se nechává inspirovat poslechem ostatních. Neptun přináší problémy vyjadřovat se obvyklými způsoby komunikace, je lepší se vyjádřit tancem, básní, písní, obrazem či fotografií. Ve škole se může chovat trochu plaše. Může přebírat zodpovědnost za všechno, co se v jejím okolí děje, klade si vinu za to, co se stalo druhým. Její vnímavost a naladitelnost jsou zdrojem skvělých učitelských schopností, hlavně pokud jde o práci s dětmi, které mají potíže s učením, protože dokáže najít způsob komunikace i s těmi dětmi, které ostatní učitelé považují za nekomunikovatelné. Bude dobré, když si vytvoří vlastní, nekonvenční, umělecký způsob vyjadřování a komunikace. Někdy může být její vyjadřování pro jiné trochu nepřehledné, nemusí jí rozumět, což není tak důležité, je však třeba pracovat s přílišnou ovlivnitelností.

Komunikační dovednosti se rozvíjejí vzájemnými vztahy v rodině – snažte se o otevřenou komunikaci a vyhněte se nejasnostem. S věkem se bude více projevovat její vnímavost a originalita, což jí usnadní život a může ji to směrovat do oblastí péče o lidi.


Svou rodinu vnímá jako poměrně zvláštní, mnohému nerozumí a své prostředí si tak hodně idealizuje. Vnímá obětavou péči od vás, ale chybí jí více bezprostředního citového kontaktu, otevřenosti a komunikace. Pro pocit jistoty potřebuje velmi hluboké pouto s vámi.

Saturn ve 4.domě přináší zábrany v oblasti citů, rodiny a domova. Dítě se doma necítí moc dobře, rodinné prostředí jí připadá nějak chladné čí stísňující. Má sklon cítit se nechtěná nebo že jí život nepřeje. Nedostává se jí dost lásky a pocitu bezpečí, proto má pocit, že je něčím vadná či nedostatečná a proto ji ostatní „neberou“. Chce získat uznání od ostatních, pochvalu a tím i lásku, jenže pocit bezpečí a plnohodnotnosti nemůže získat zvnějšku, musí objevit vlastní zdroj síly, odolnosti a podpory a z něj čerpat – vážit si sama sebe za to jaká je, místo aby se snažila být něčím, čím není. Získá-li sebedůvěru vlastním přičiněním, nikdo jí ji nemůže vzít. Jestliže má pocit, že vás zklamala nebo nemůže nijak získat vaše uznání, trápí se a zároveň má vztek a tendenci uzavírat se a odmítat vaši péči. Zkuste oceňovat to, jaká je i s jejími slabostmi a limity, akceptovat její city, i když jsou pro vás nepříjemné a bolestivé. Pokud jí poskytnete toto, bude sílit a stane se z ní ztělesnění síly, hloubky, trpělivosti a rozumného přizpůsobení se radostem i strastem pozemského života.

Nelitujte ji – tím jí dáváte najevo, že je chudinka neschopná to zvládnout. Přijímejte její i své pocity a prožívejte je, místo abyste se od nich distancovala. Tím, že se o věcech nemluví, nepřestanou existovat. Váš pocit, že vás život zklamal a že to není fér se přenáší i na dítě, může nabýt přesvědčení že s ní a s jejím životem je něco v nepořádku.

Raději se zdržuje citových projevů a může působit dost odtažitě. Má silnou vazbu na přátele. Je důležité, aby si našla způsob, jak se cítit jedinečná a zvláštní. Když okolí neuzná tuto výjimečnost, může se stát ještě rezervovanější. Život, ve kterém panuje příliš přísný řád, může u ní vzbudit vzdor a odpor. Její vynalézavost se však dá odvést konstruktivním směrem. Přitahuje ji cestování vzduchem – letadlem nebo jiným vzdušným dopravním prostředkem.

Má velkou potřebu vzájemných vztahů a uměleckého vyjádření. Zároveň také vkládá příliš velké naděje v sebe sama i v ostatní, v budoucnost, je pro ni těžké být spokojená v přítomném okamžiku. Je to syndrom „Chci to TEĎ!". Potřebuje se učit být spokojená s tím co má, teď a tady, učit se lásce bez podmínek. Její potře-ba být mezi lidmi a mít spoustu kontaktů, je v konfliktu s potřebou samoty a usebrání. Ať má jedno nebo druhé, stále je nespokojená a promítá to do vztahů či do života – není s nimi spokojená. Tyto stavy se dají poněkud zmírnit tím, že jí dáte pocit zodpovědnosti. Přehlížení známek deprese může u dítěte vytvořit blok, který bude v dospělosti těžko překonávat. Rodiče někdy nejsou schopni věnovat dítěti mnoho energie, ať už kvůli rozvodu, velkým pracovním závazkům, nebo jiným mezním situacím. V takovém případě dítě obzvlášť potřebuje pevné citové zá­klady – potřebuje cítit, že berete její city vážně ať jsou jakékoliv, jinak nemůže začít svým citům důvěřovat a bude nejistá. Potřebuje cítit, že si může o všem s vámi promluvit, a že je správné, když se dělí o své pocity a myšlenky. Soustřeďte se na její silné stránky a nějak je s ní sdílejte, dělejte s ní věci, které ji zajímají, přijměte u ní to, co ji baví, a čemu třeba vy nerozumíte.


Její tvořivé sebevyjádření je charakterizováno energičností, odvahou začínat nové. Jedním z nejlepších způsobů povzbuzení jejích tvořivých schopností jsou soutěživé hry a sport. Bez zbytečných zábran a strachu probíhá všechno daleko snadněji. Toto dítě se potřebuje přesvědčit o své síle a to jí půjde nejlépe právě ve sportu.


Beran ukazuje poněkud impulzivní a netrpělivý přístup k životnímu stylu a každodennímu životu. To může přinášet některé zdravotní potíže (viz výše), způsobené mrháním energií, unáhleností a zbrklostí, které jsou způsobené potlačenou agresivitou a napětím, úrazy, nehody, potíže s žaludkem (sklon k zánětům a žaludečním vředům). Každodenní zvyky bere jako nutné zlo, ale snaží se je dodržovat. Jedním ze způsobů, jak naučit dítě pozornosti k druhým je péče o zvířecího kamaráda. Může se mu také svěřovat s tím, co jiným lidem nedokáže říct.


U druhých lidí, ve vztazích, Kristýna hledá pocit stability, bezpečí, klidu, protože její emoce jsou krajní a proměnlivé, potřebuje se o druhé opřít. Směruje k lidem praktičtějším, schopným se o sebe (i o ni) postarat. Chce mít vztahy harmonické a klidné, krásné, také přátelské a férové. Problém je to, že má sklon přehlížet konflikty a příliš se druhým přizpůsobovat za cenu toho, že potlačí své vlastní potřeby a záměry.

U druhých lidí hledá také vědomosti, široký rozhled, inteligenci a společenskou obratnost. Na blízké lidi chce být hrdá, aby se jimi mohla pochlubit. A chce se blýsknout před nimi.

Potlačování citů, nedůvěra k nim, způsobuje, že se nedovede ponořit do vztahů dostatečně hluboko, udržuje si odstup, má strach z intimity. Potřebuje být s lidmi, kteří své city umějí sdílet, aby se to mohla naučit a důvěřovat tomu, že ten druhý jí neublíží, a když ublíží tak má silu to přežít.

Krize jejího života se týkají a budou týkat hodně společenského postavení, kariéry. Zpochybnění její „dobré pověsti“ je pro ni velmi bolestné. Potíže s tím, že se cítí nedostatečně společensky oceněná, ji budou nutit k hlubokým vnitřním přeměnám. Naštěstí má obrovské regenerační schopnosti, které jí pomohou změny zvládnout. Sport může být tím, co jí pomůže to překonat, nebraňte jí v pohybu a v aktivitě, i když se o ni bojíte. Čím více ji budete spoutávat, tím víc se na ni bude přenášet váš strach a tím větší bude její vnitřní napětí.

Harmonická aspektace Marsu ukazuje odvážnou povahu, což se však bude více projevovat až s věkem, s tím, jak se bude postupně osvobozovat od autoritativního vlivu dospělých a odváží se svou sílu použít podle svého.


Její životní filosofie a světový názor jsou poplatné rodinným vlivům, postupně se bude více projevovat její originální a nekonvenční povaha a pokrokové myšlení, silná touha po svobodě, volnosti, poznávání, cestování do ciziny, nekonvenční životní filosofie.


Kamarádství je pro ni důležitější než pro ostatní, velmi si cení přátelství a kamarádi jsou pro ni ve školním věku velkou podporou. Také svoboda a uskutečňování cílů, sociální angažovanost, cení si nezištnosti a schopnosti věnovat svou energii celospolečenským cílům.


Celkově je tento horoskop silný a dává možnost, že se po prožitých krizích propracuje k pozitivnímu přístupu ke světu. Má rozverného a nespoutaného ducha, ke všemu přistupuje zpříma a po svém, má obdivuhodný duševní potenciál a schopnost vidět do budoucnosti. Je jaksi předurčená ke službě lidstvu a bude ovlivňovat budoucnost Země. Ke své životní náplni se dostane neobvyklým způsobem, tíhne k umění, učitelství a vědě. Ve své práci může zastávat vedoucí postavení, je velmi silná a odvážná a překoná veškeré životní problémy na cestě za svým ideálem. Chce lepší život pro všechny.

Závodní plavání je pro ni dobré, ale nemusí závodit, hlavně když bude často plavat. Potřebuje se předvést, tím získá sebevědomí. Místo abyste hledala věci, které jsou pro ni „dobré“, zkuste se soustředit na to, o co ona sama projevuje zájem a dejte jí k tomu prostor. Ať je hodně s kamarády nebo v nějakém zájmovém kroužku.

Momentálně prochází krizí, na druhé straně ji však toto období posiluje, jen potřebuje podporu ve formě pocitu, že je všechno v pořádku. Zkuste jí vysvětlit, že v životě jsou temnější období, která mají svůj smysl, i když tomu nerozumíme. Její napětí nyní pochází z pocitu, že toho hodně chce a málo může dostat, a to jak od sebe tak od okolí. Její nároky jsou prostě vysoké. Zároveň do konce dubna 06 má možnost překonat mnohé z jejích zábran a úzkostí – dejte jí více svobody, jak pohybu, tak v projevu citů. Ukažte jí, že má právo mít své nedostatky, slabosti, strachy a že je i s tím v pořádku. Že je v pořádku, když je „jen“ člověkem. A nechtějte všechno udělat za ni, před vším ji chránit a vše jí ulehčovat, nelitujte ji a nic jí nevynahrazujte. Není to žádná chudinka!


Proč používat Linux
O nás | Mapa stránek | Privacy Policy | Kontaktujte nás | ©2005 www.malujsi.com