www.malujsi.cz

Karmický horoskop - ukázka

Muž, rok narození 1965

V minulých životech dobrý původ a vysoké postavení, moc, silná vůle, vůdčí a organizační schopnosti, smysl pro povinnost a zodpovědnost, vytrvalost a pracovitost, ctižádostivost, zvýšený respekt k hmotným hodnotám, společenskému postavení, dodržování konvenčních pravidel slušnosti a spořádanosti. V přístupu k lidem se projevovala spíše přísnost, odstup až určitý chlad, emoce byly většinou podřizovány rozumu, což omezovalo mimo jiné schopnost vcítit se do pocitů druhých a brát na ně ohled. Zvýšený důraz byl kladem na řád, kázeň, výkon a vnější dojem. V minulých inkarnacích se vám nepodařilo vhodným způsobem zvládnout své emoce, které byly spíš potlačovány ve snaze nedopustit, aby nějak nevhodně či nekontrolovatelně ovlivnily váš život. Právě proto však byl jejich vliv o to silnější, i když neuvědomělý. V minulých životech jste ve vztazích uplatňoval silný mocenský prvek, který se přenáší i do tohoto života – projevuje se citová závislost a tendence manipulovat svými blízkými ve snaze mít je pod kontrolou, aby se nemohlo stát nic nepředvídatelného nebo nebezpečného. Podobně se do tohoto života nějakým způsobem promítá snaha dosáhnout významného společenského postavení.

Slabší oheň naznačuje nutnost rozvoje uvědomění sebe sama, což jste v minulosti zanedbal, spíše jste se snažil uspokojit požadavky druhých a i nyní máte potíže rozpoznat své vlastní potřeby a prosadit je. Touha dokázat si moc, sílu, schopnosti (nad druhými) může být kompenzací pocitů bezmoci a neustálého ovlivňování druhými. Karma spočívá v rozvíjení schopnosti naslouchat a diskutovat a zároveň brát zřetel na své vlastní záměry, místo abyste svých schopností využíval jen pro svůj prospěch nebo se naopak nechal zneužívat, protože jste zapomněl, co vlastně sám chcete. Máte správně rozvíjet svou osobnost, sebevědomí, překonat netrpělivost, snažit se o osobní vyrovnanost a vyváženost mezi sebeprosazením a spoluprací s ostatními, vhodně pečovat o jiné, aniž byste zapomínal na své cíle.

Poměrně silná země dává praktičnost a schopnost uspořádat si život, avšak také nebezpečí nepružnosti, přílišného lpění na hmotných zkušenostech a zapomínání na duchovní cíle, na smysl své práce, existence, moci. Je možnost zneužívání hmoty, peněz, společenského vlivu, pozemských statků, vlastnictví, cti.

Saturn v Rybách ukazuje strach z citů i z jejich projevu, strach, že společnost vás zavrhne, strach z osamělosti, izolace. Jste emocionálně přecitlivělý, ale v nitru vás neopouští strach, že vaše city někdo zraní nebo zneužije . Jeden z karmických úkolů spočívá právě v překonání obav z citů, v překonání chladu a přílišné sebekontroly. Máte najít odvahu otevřít se citům i za cenu, že si necháte ublížit, máte rozvinout obětavost a vcítění do druhých, přestát trpělivě zkoušky na fyzické, emocionální i sociální úrovni. Saturn v Rybách naznačuje ostýchavost, choulostivost a nedůtklivost, pocit, že se vám vede hůř než jiným (v minulých životech jste zažil mnoho překážek a ústrků), teprve během života pomalu roste vaše sebedůvěra. Ve svém dřívějším životě jste mnoho prožil, naučil se a vytrpěl, cítíte, chápete a rozumíte nevysloveným věcem, které jiným unikají, vnitřní hlas vás vede – je třeba mu naslouchat, teprve pak můžete vést jiné. Dar vnitřního vedení, který jste získal v předchozím životě, se může stát zdrojem velkého tvořivého potenciálu. Jde o emocionální karmu, je třeba trpělivosti a odvahy.

Silná Panna představuje nutnost očisty včetně fyzické, kdy se duše učí dát do služby jiných a ovládnout tělo – odtud pramení zájem o léčitelství, lékařství a dietetiku. Vaše vnějšková přizpůsobivost je často přehnaná, neúměrná situaci, projevuje se sklon k pasivitě, roztříštěnosti a utíkání od karmických lekcí.

Jeden z nejvýznamnějších úkolů z minulých inkarnací souvisí se vztahy, hlavně partnerskými, s rozporuplnými vztahy k ženám: v minulých životech podléhaly vaše vztahy a chování k ženám velkým výkyvům, které trvají, takže si můžete vytvářet karmu novou. Máte od žen velmi rozporuplná očekávání a proto jste s nimi stále nespokojen. Navíc své nepřijaté vlastnosti často promítáte na druhé, hlavně na partnerky, takže se vám jeví horší než ve skutečnosti jsou. Dialog na hlubší úrovni je pro vás nesnadný, protože vaše vztahy jsou nerovné, jeden se zviditelňuje na úkor druhého, vnucuje mu své názory. Pohybujete se mezi dvěma extrémy: podřízenost a ovládání.

Povolání v minulém životě souviselo s nějakou vůdčí a reprezentativní pozicí a větší osobní mocí, byl jste ctižádostivý, povolání ve vztahu k národohospodářství, zemědělství, dolům, hutím, průmyslu, stavebnictví, společensky významná a vážená profese. Uplatnily se zde také trpělivost, přesnost, pedagogické, vynálezecké, analytické a vědecké schopnosti, organizování, řízení, podnikání, dobrý původ, ochrana mocného příznivce.

Slunce ukazuje hlubší touhu duše: přání poznat, pochopit a umět analyzovat svět hmoty, rostlin, zvířat, přesně a účinně sloužit…, naučit se zorganizovat si každodenní život, starat se dobře o své tělo, výživu a životní styl, vnést do svého života skromnost, svědomitost, začlenit se mezi lidi. Neharmonická aspektace potvrzuje snahu o převahu nad ostatními, vládu, moc, nesnáze s vzestupem, které jsou způsobeny vlastními vnitřními dispozicemi: zábranami, nedostatkem sebedůvěry a rozhodnosti, přílišnou potřebou cítit podporu a souhlas okolí se svým jednáním. Tyto pochybnosti o sobě souvisí také s minulými inkarnacemi, kdy jste se dopustil necitlivého a bezohledného jednání, kterému se nyní sice snažíte vyhnout (se střídavým úspěchem, někdy však za cenu toho, že se necháte zneužít), ale setkáváte se s ním ze strany druhých, což může potvrzovat váš vrozený dojem, že máte těžší život než ostatní. Kromě toho zde funguje projekce: vlastní nepřiznané vlastnosti promítáte na ostatní: jde o mocenské a autoritativní sklony, tendenci manipulovat lidmi, ovládat je, mít nad nimi nějaký druh převahy. Pravděpodobně si ani neuvědomujete, že se tak sám někdy chováte a o to více si toho všímáte u ostatních, jste přecitlivělý na to, když máte pocit, že se vás někdo snaží někam tlačit. Další vlastností, kterou negativně hodnotíte u druhých, je nezávislost, svoboda, originalita, nepřizpůsobivost, svéráznost, nezodpovědnost, nespolehlivost, nevypočitatelnost, vzpurnost… Přitom v minulých životech jste sám tyto vlastnosti projevoval (bezohlednost, sobectví, nepřizpůsobivost – přizpůsoboval jste se jen navenek). Vzestupu můžete dosáhnout hlavně nasazením vlastní aktivity, iniciativy, rozhodnosti, odvahy a průbojnosti, uplatnění se prostřednictvím peněz druhých lidi a společného podnikání. Rozvíjení těchto schopností vám může být velmi prospěšné a pomůže naplnit karmické úkoly. Důležité je ujasnit si, co v y sám skutečně chcete, jakou cestou se chcete v životě ubírat a pak na to koncentrovat svou energii, místo abyste se nechal rozptylovat nepodstatnostmi či přílišným idealismem a obětavostí. Velmi důležitá je oblast hlubokých mezilidských vztahů včetně partnerských, sexualita, mimo jiné jako schopnost otevřít se hlubokému lidskému vztahu, odevzdat se druhému s důvěrou a stejně přijmout jeho.

Váš skvělý intelekt a vyjadřovací schopnosti, vysoká inteligence, nápaditost, atraktivní, působivý slovní projev a schopnost přesvědčit, schopnost odhalit tajemství – to vše může být zneužito, například k získání vlivu. Zkuste to sledovat, třeba kdy máte tendenci poučovat na nepravém místě atd.. I to patří ke karmickým úkolům: rozpoznat své intelektuální schopnosti, spolehnout se na ně a smířit se s tím, že jste jen člověk, který nemůže být dokonalý, vaše vůle je omezená. Obava ze slabosti a selhání vás může vést k přehnané snaze být nejlepší, je obtížné poznat svá slabá místa a přijmout je za svá, to vám v minulosti nešlo.

Přes zvýšenou ctižádost je důležitým místem v horoskopu rodina, ve které můžete najít větší uspokojení a radost než ve společenské expanzi. Obětavost a starostlivost k rodině, uvědomění si vlastního podílu na rodinné situaci a odpovědnosti za ni vám poskytne jednak zázemí pro kariéru, jednak vám pomůže vyplácet karmické dluhy, které jste si do tohoto života přinesl. S věkem budete schopen více prožívat tyto radosti a nalézat v nich štěstí a smysl.

Nejdůležitější karmický úkol tohoto života, zkoušky, bolesti, zklamání, souvisejí především s osou Já – Ty, osobní sebeprosazení versus přizpůsobení se, spolupráce, respekt k ostatním…. Jde o bolesti, které jste si zvolil již před svým narozením, protože se jedná o starou, v několika životech se opakující karmu, která před vámi leží jako skála, k jejímuž zvládnutí budete potřebovat mnoho trpělivosti a námahy. Vaše moudrost musí být uplatněna s vírou a láskou. Středem všeho je v tomto životě vývoj osobnosti, můžete sklízet plody pozitivního jednání z minulých inkarnací, ale také důsledky nesprávného, sobeckého jednání, které je třeba napravit. Ze strany druhých se vám nyní dostává toho, co jste sám někdy dělal, abyste to prostřednictvím těchto zkušeností mohl na vlastní kůži procítit, abyste byl schopen vžít se do druhých a podobného chování se napříště vzdát. Navíc se můžete hodně dozvědět o sobě, o tom, co si u sebe nepřiznáváte. Saturn se vás snaží přimět pochopit, že to, co se vám nyní děje, je důsledek vašeho chování a smýšlení, máte za to převzít zodpovědnost, nesvádět to na druhé nebo na nepřízeň osudu. V hloubi duše si předsta­vujete své životní břemeno jako těžší než mají ostatní a máte sklon lpět na minulých bolestech ještě dlouho poté, co jste měl příležitost je konfrontovat a překonat. Máte nedostatek sebedůvěry a sklon vzdá­vat se příliš snadno. Podporu čerpáte od druhých, ve skutečnosti však si však potřebujete spíše uvědomit pocit vlastní ceny, než se nechat ujišťovat lidmi kolem sebe. Jste poměrně opatrný, v mládí téměř plachý, s věkem si začí­náte uvědomovat svou vnitřní sílu.

Zažíváte v tomto životě mnoho zkoušek, jste jimi nucen mobilizovat vnitřní sílu a vyrovnat se s vnějším světem. V mládí to vedlo ke snaze kompenzovat pocity méněcennosti, přeceňovat vnější chování a dojem, který děláte. Nosíte v sobě hlubokou nedůvěru, která souvisí se situacemi z minulého života, kdy jste nemohl dosáhnout toho, čeho jste chtěl. Teď se snažíte být důležitý, aby vás druzí uznali a eventuálně s vámi navázali vztah způsobem, který by vás nezranil. Jste velmi citlivý, přestože to tak navenek nevypadá. Karmicky vzato se učíte stát na vlastních nohách, a protože to jde pomalu, máte strach, že to nestihnete. V minulém životě jste byl omezován a vaše možnosti byly blokovány, teprve nyní můžete nalézt svůj základ a získat úctu druhých, aniž byste se musel skrývat za drsnost. Máte se naučit uvolněnosti a přizpůsobovat se lidem a okolnostem. Máte pochopit, že ustrnulé chování neprozrazuje sílu, ale slabost někoho, kdo si není sám sebou dost jist.

Z minulých inkarnací si nesete silný pocit vlastní pravdy, nejste zvyklý oceňovat názory druhých a nestranně posuzovat vlastní činy. Váš život často zabíhá do extrémů, hodně se přetěžujete, děláte příliš mnoho věcí najed­nou a natolik se tříštíte, že ztrácíte z dohledu hlavní životní cíl, máte potíže soustředit svou pozornost na jednu oblast způsobují, takže se dostáváte do slepých uliček.

Jste tak trochu naivní, sobecky se chováte nevě­domky, ignorujete bezprostřední okolnosti, ve kterých se nalézáte. Vaším úkolem je být praktičtější, pohybovat se více na zemi, mezi lidmi, místo v duchovních výškách, svou moudrost vnést do každodenního života, do praxe, mezi lidi v okolí… Včlenit se do společnosti je pro vás velmi výhodné. To však znamená překonat strach z reakcí lidí. Snažíte se vystupovat kultivovaně, ale nesete si v sobě z minulých životů určitou neotesanost a ta musí někdy nutně vyplout na povrch. Přivádí vás to natolik do rozpaků, že se velmi snažíte vylepšit své chování na veřejnosti a způsob mluvení: hodně životní ener­gie věnujete umění komunikace. Cítíte potřebu vzdělání, abyste si tak mohl ve společnosti vytvořit nějakou identitu. Ve vztazích však nezáleží jen na tom, jak se chováte, ale jestli to odpovídá vašemu skutečnému prožívání, s naučeným chováním dobře vystačíte při společenských a obchodních příležitostech, v citových vztazích to bude spíš bránit skutečnému kontaktu.

V tomto životě jste konfrontován s konfliktem, zda žít ve velkém městě nebo na venkově. Podstata vaší povahy vytvořená během mnoha minulých životů je taková, že vám lépe odpovídá život na venkově. Dokážete-li se však přizpůsobit nové zkušenosti, která znamená nutnost vyrovnat se se životem ve městě, můžete se mnoho naučit.

Silná potřeba svobody a volnosti způsobuje, že nechcete být nikým omezován, chcete být volný a pokoušíte se svůj pocit volnosti udržet bez ohledu na to, žijete-li v manželství nebo jste svobodný, takže pro druhé je obtížné se vám přiblížit. Máte potíže přizpůsobit se také požadavkům společnosti a tendenci zbavovat se zodpovědnosti, skutečností je však to, že vy sám sebe vězníte požadavky, které na sebe máte.

Vaše jednání s lidmi mělo v minulých životech v oblasti spolu­práce, družnosti a taktu určité nedostatky. Teď se učíte, jak svoje jednání kultivovat, jak uvidět v druhých zřetelný obraz sebe sama. Každá mince však má dvě strany – máte se učit všechno vidět z obou stran, poznat, jak vidí svět druzí lidé. Pokud máte pocit, že vám lidé nenaslouchají, musíte se do nich nejprve vžít, respektovat jejich práva a přijímat je takové, jací jsou. Nakonec zjistíte, že všechny negativní vlastnosti, které připisujete druhým, jsou věci, které nechápete sám u sebe.

Zatímco vaše tělo volá po sportu, přírodě a jednoduchém životě, vaše mysl vás postupně vede ke studiu slov, jazyků a reflexi vlastního projevu, takže začínáte být lidštější součástí kultury, ve které žijete. Jste jako divoký hřebec, který se zoufale brání zkrocení, a zároveň uvažuje, jaké by to asi bylo. Minulé inkarnace vám přinesly přirozené porozumění vesmí­ru, teď máte šířit toto porozumění mezi lidi, kteří procházejí vaším životem. Máte mnoho co říci, ale je třeba zvolit vhodný čas a vhodnou formu, aby to lidé mohli přijmout (bez pocitu, že je jim něco vnucováno) a aby byli schopni porozumět.

Zároveň se máte naučit, jak rozšířit svůj myšlenkový obzor o vztahy lidí a idejí. V minulých inkarnacích byl důraz kladen na růst, spousta času a obětí bylo vynaloženo na rozvíjení moudrosti, a k tomu musel být vytvořen velký prostor pro osobní svobodu bez hranic a omezení, často na úkor rozvíjení vztahů s druhými lidmi. S tímto pocitem svobody jste bytostně spjat, chcete si jej uchovat, i když už přesně nevíte proč. Někdy vás chytí toulavá nálada a chuť rozšířit si obzory, neustále něco hledáte, jen často nevíte co vlastně. Druzí lidé jsou vám záhadou, nechápete, co je žene – z toho vyplývá několik karmických lekcí: naučit se jednat a komunikovat s lidmi tak, aby to pro ně bylo srozumitelné, učit se přesnosti ve vyjadřování, respektovat druhé, je, naučit se žít v běžném životě a překonávat stálý pocit frustrace z nedostatku prostoru a volnosti. Vztahy vám umožní prakticky využít veškeré vědění, které jste nashromáždil v minulém životě. Jste zvyklý spíše na neformální vzdělání, v tomto životě však často naopak poslouží schopnost přijmout to formální, zkusit se přizpůsobit myšlení lidí, abyste jim mohl předat to, co znáte. Zajímáte se více o to jak se chránit proti ztrátě, než jak něco získat. Hlavně se bojíte o svobodu, přesto však máte tuto ztrátu riskovat, abyste se mohl dostat do kontaktu s lidmi.

Manželské problémy mohou být způsobeny jednak přílišnými nároky na svobodu, kdy se chováte jako starý mládenec, jednak sklonem vyhledávat mimomanželské vztahy, které by vám pomohly dopracovat se k pochopení mezilidských vztahů, což je vaším úkolem v tomto životě. Váš široký záběr je nejen v oblasti vědění, ale také v množství lidí, se kterými se setkáváte a míst, která navštěvujete. V podstatě jste učitelem, máte sice málo trpělivosti s klasickým vyučováním, ale zároveň velkou schopnost dodávat informace kamkoli je třeba.

Naplnit karmické úkoly je pro vás obtížné, podléháte velkému vnitřnímu napětí (vztahy versus vlastní cíle), které vás rozptyluje, znamená to postupně sladit rozdílné energie a předpokládá to důkladnou vnitřní práci ve smyslu sebepoznání.

Vaše největší radost pochází z druhých. Žijete jaksi neosobní identitu, máte schopnost dívat se na svět objektivně. Neustále hledáte sjednocení s druhými (přestože nebo právě proto, že mezi vámi a druhými lidmi existuje určitá bariéra), ať už prostřednictvím manželství, přátelství nebo kolegiality. Tyto a další formy vztahů vás přivádějí blíže k prožitku identity druhých. U druhých vidíte vždy větší radost, než jste schopen vidět u sebe, proto máte velkou schopnost přivádět druhé k vědomí jejich štěstí. Dokážete vycítit potřeby lidí a motivovat je, aby sami dosáhli naplnění. Z jejich růstu máte radost.

Studujete vztahy, akce a reakce, příčiny a následky a hluboce vás zajímá, jaké vztahy mají lidé jeden k druhému. Na nevědomé rovině věnujete více pozornosti druhým než sám sobě. Pokoušíte se zaplnit mezery v životě druhých lidí, často se sna­žíte zklidnit a zmírnit jejich traumata a problémy. Máte však potí­že poznat, co chcete skutečně sám pro sebe.

Štěstí a radost budou do vašeho života vždy přicházet prostřednictvím druhých lidí, proto budete nejšťastnější, když budete dělat šťastnými ty, které milujete. Pocit radosti a spokoje­nosti vychází z pocitu, že jste součástí všeho. Nejlépe se cítíte, když vycházíte dobře s druhými, namísto abyste vyjadřoval své vlastní tužby, což by mohlo narušit harmonii, kterou hledáte ve společnosti lidí. Můžete někdy měnit svá stanoviska ve snaze zasloužit si přijetí. Víte, že násilné prosazování vlastních přání ohrožu­je přátelství a vztahy. Tudíž namísto toho, abyste prosazoval svou vlastní vůli, se snažíte vyjít se všemi situacemi a okolnostmi. Při rozhodování berete v úvahu i druhé lidi, což rozhodování ztěžuje, avšak jste schopen pochopit, že plyne-li člověk se silami, které ho vedou, umož­ňuje nezbytným rozhodnutím, aby se učinila sama. Ve vědomí, že svět se o vás vždyc­ky a v každém slova smyslu postará, lze najít velký klid.

Provází Vás silné pocity viny související s minulými inkarnacemi a tak vaše vinou a spíše negativním sebehodnocením ovládané nevědomí může ve skutečnosti zabránit mnoha pozitivním částem horoskopu, aby se samostatně projevily. Snažte se prostě „být“ – zakoušet život v jeho plnosti, místo abyste chtěl „porozumět tomu jak být“, což by z vás udělalo jen pozorovatele či manipulátora života aniž byste skutečně žil. Život nelze mít zcela pod kontrolou, ani vlastní ani životy druhých lidí. Nedají se oddělit od přírody a stálých proměn.

Možnost změny, proměny a pokroku zažíváte především prostřednictvím partnerů a druhých lidi, případně bouřlivých a bolestivých krizových vztahových událostí, včetně nemoci partnera; pod jejich vlivem měníte svůj pohled na svět. Často to vypadá, že to, co se vám děje, není fér, ale to jen proto, že se na svůj život díváte z perspektivy omezené pravdy jediného života. Ať se na svůj horoskop podíváte z jakékoli strany, vždy jsou nejdůležitější vztahy k lidem, ony z vás vytáhnou to nejlepší a nejhorší a nejvíce vás naučí, i když většinu těchto lekcí by si člověk raději odpustil.

Černá Luna naznačuje jaksi anarchisticky se projevující smyslnost, možnost šíření nových postojů a přístupů ke vztahům mezi muži a ženami a k sexu. Životní zkoušky jsou nečekané, takže většinou nevíte, odkud se vzaly, může jít o stíhání tajnými nepřáteli, potíže v manželství, zdravotní potíže, souvislost s institucemi apod.. Je potřeba posadit se do klidu a přemýšlet o samotě, snažit se poučit, tyto karmické lekce se dají částečně vyplácet formou oběti partnerovi, lidstvu (služba lidstvu a nikoli konání dobra), rodině. Často ten největší nepřítel číhá v nás samých, v tom, co u sebe odmítáme vidět a co nás pak přivádí do situací, kdy jsme nuceni podívat se pravdě do očí.


Proč používat Linux
O nás | Mapa stránek | Privacy Policy | Kontakt | ©2005 www.malujsi.com