www.malujsi.cz

Nativní horoskop - ukázka

Muž, rok narození 1966

Tvar horoskopu ukazuje silnou osobnost s výraznými vůdčími a přesvědčovacími schopnostmi a vlivem na druhé, zaměřenou především na své osobní (fyzické) sebeprosazení, expanzi, samostatnost, nezávislost. Snažíte se najít své životní poslání, uskutečnit něco velkého, udělat dojem na svět, přesáhnout nakonec svou osobní důležitost a zapojit se do kolektivního díla. V životě Vás zároveň stále pronásleduje pocit omezení, obavy ze ztráty svobody a životního prostoru, což Vás vede ke snaze získat co největší nezávislost. Jste v tomto směru aktivní, i když ne otevřeně agresivní – svou nezávislost dobýváte nepřímo a spíše opatrně. Postupně začínáte chápat, že pocity omezenosti souvisejí spíš s Vašimi vnitřními dispozicemi a úhlem pohledu na svět, než se skutečnými vnějšími překážkami. Téma svobody a zapojení se do kolektivu je pro Vás hodně důležité a je zdrojem mnoha pochybností, v této oblasti se chováte poněkud nepružně, nepřizpůsobivě, podléháte předsudkům. Potíže Vás však motivují k hledání nových cest, k naplňování svých niterných ideálů, které chcete předávat okolí. Pocity omezení souvisejí i s minulými inkarnacemi, kdy jste zažil hodně omezení a nyní se jim o to víc snažíte vyhnout. Proto směřujete ke svobodnému povolání, které by Vám umožnilo dostatek pohybu a možnost se prosadit.

Jste převážně introvertní, zdrženlivý, opatrný a trpělivý, uzavřený, snažíte se kontrolovat, jste více zaměřený na sebe sama a svůj vnitřní svět než na to, co se děje kolem Vás, chráníte si své soukromí. Máte bohatou představivost a intenzivní emoce.

Do vztahů se moc nehrnete, máte potíže spolupracovat s druhými a respektovat je – tomu se učíte pomalu. Pečujete sice o druhé, ale spíš podle toho, jak si to představujete Vy, než že byste přemýšlel, co ostatní skutečně potřebují či chtějí.


Převažuje živel vody, který ukazuje hlubokou citlivost a vnímavost, intenzivní prožívání, proměnlivost a nevyzpytatelnost, soucit, schopnost vcítit se do druhých a pomoci jim, schopnost hluboké a vášnivé lásky milenecké, přátelské, i rodičovské, ale i přílišné připoutávání k blízkým lidem, sklon k žárlivosti, nenávisti a mstivosti, za svou péči očekáváte vděčnost. K vlastnostem vody patří i touha po nepoznatelném a hledání v jiných sférách, bohatá fantazie a umělecká činnost, vhled do nitra věcí a smysl pro jejich přirozený plynulý běh, také sklon k pasivnímu proplouvání životem, k přecitlivělosti a únikům z reality, snílkovství.

Převládajícím hodnocením a přístupem ke světu je cítění: všechno hodnotíte podle toho, jestli je Vám to příjemné či nepříjemné, myšlením si to pouze zdůvodníte. Jste hodně ovlivněn svými emocemi, náladami a rozmary, vzpomínkami a to i minulými, dětskými zkušenostmi, které ovlivňují Vaše současné chování. Jste subjektivní, ve vztazích zůstáváte pod vlivem různých zastaralých názorů a proto se často cítíte zanedbaný a opomíjený. Máte tendenci žít skrze druhé. Střetává se ve Vás myšlení s city – rodiče Vás nutili spíše používat rozum, takže své emoce často potlačujete a ani sám nevíte, co se to s vámi děje a city se projevují spíš ve formě fyzických symptomů či vztahových problémů. Partnerské vztahy zrcadlí nesoulad mezi myšlením a city, jeden z partnerů city potlačuje a chová se „objektivně“, zatímco ten druhý citům podléhá a zapomíná myslet. Oba se od sebe mají co učit, citový partner získat trochu odstup od svých emocí, a ten myslící je zase nucen seznámit se se světem citů a přiznat mu důležitost, která mu náleží.

Nedostatek vzduchu potvrzuje horší přístup k oblasti racionality a logiky, potíže s analyzováním, nedostatek informací a vědomostí, nápadů a inspirace, nedostatek schopnosti adaptace a horší vyjadřovací schopnosti. Právě proto inklinujete k činnostem, které vyžadují intelekt a zpracovávání informací a může tím být ovlivněna i volba povolání souvisejícího s myšlením a nutností analyzovat. Citová oblast je pro Vás navíc nebezpečná, nedovedete si se svými city poradit a tak se jim raději vyhýbáte.

Silný je také oheň – je zdrojem vitality, optimismu a nadšení, sebedůvěry, otevřenosti a přímosti, přitažlivosti pro druhé, idealismu. Spojení vody s ohněm ukazuje nesmírně emocionální povahu, subjektivitu, impulzivnost, konflikt mezi potřebou jistoty a nadějemi do budoucna, konflikt mezi sobectvím a altruismem, mezi touhou po svobodě a závislostí. Vaše prožitky jsou velmi dramatické a takto je třeba je i vyjádřit, chcete-li se vyhnout zdravotním potížím. Máte snahu pomáhat, ale vyžadovat při tom podřízenost, ztížené sebeovládání, výkyvy v náladách - střídání aktivity s pasivitou, smíchu s pláčem, nadšení se skepsí, vášnivost, možnost vybuchnout v neočekávaných okamžicích, dobrá schopnost obnovy a regenerace sil.

Vaše emoce jsou spíše nestálé, lehce vyvolatelné, reakce někdy nemusí odpovídat podnětům, neklid, zvýšená senzitivita, častá rozmrzelost či rozladěnost, což však navenek příliš neprojevujete. Nepříjemné zážitky a zkušenosti Vás motivují k rozvíjení schopnosti proplouvat nástrahami a vyhýbat se náročným situacím, takže se jevíte jako klidný a pohodový.

Slabším místem může být kontakt s realitou, menší praktičnost a schopnost realizovat své záměry, méně disciplíny a řádu v životě. To se s věkem zlepšuje, snažte se do svého života vnést vlastní řád, o který se budete moci opřít, starejte se zodpovědně o své každodenní záležitosti, i když vám mohou připadat malicherné a přízemní. Máte dostatek aktivity i vytrvalosti, o něco horší je to se skutečnou přizpůsobivostí a pružností.

Lunární fáze ukazuje silnou vůli, aktivitu, činorodost a zdůrazňování svého ega. Vaše činy mohou být buď hrdinské nebo kruté. Potvrzuje se zde subjektivní přístup ke světu ovlivněný emocemi, vcítění, touha se prosadit.


Ascendent v Raku ukazuje vystupování spíše nenápadné, opatrné, lidé u vás vnímají starostlivost a tendenci pečovat; citlivost a vnímavost však nedáváte najevo – jste poměrně odtažitý a pečlivě si chráníte, co se děje uvnitř. Pro své okolí jste dost neproniknutelný, kolem svého měkkého jádra si vytváříte ochranný krunýř, nějakou masku, která vás chrání před tím, aby do vás někdo nahlédl a mohl vás zranit. Takovou maskou může být i úsměv, humor, image pohodovosti. Prosazujete se nepřímo, nejvíce svými pracovními výkony, službou, potřebujete být užitečný, tak nacházíte své já, v práci se cítíte nejbezpečněji. Lépe se prosadíte tam, kde to znáte, hlavně doma, mezi cizími lidmi jste poněkud nejistý.

Místo vnějších ochran (krunýře) je efektivnější vytvořit si pevnou vnitřní strukturu (kostru), která umožní vzpřímeně stát na vlastních nohou, rozhodovat se, žít podle vlastních názorů a potřeb, místo uhýbání před konfrontací se světem. Spolehlivost, soběstačnost hledáte spíš u druhých, hlavně u partnerek, avšak tyto vztahy pak nejsou rovnocenné, podobají se spíš vztahu rodiče a dítěte, kdy jeden pečuje – ale i vychovává, a druhý je ten „slabší“. Role se mohou střídat podle situace, přináší to však problémy, protože „slabší“ se necítí dobře, postrádá od „silnějšího“ více respektu. Silnější se zase cítí zneuznaný – nedostatečně oceněný za svou péči…

Vztahy také ovlivňuje váš strach z omezení a ztráty svobody: na jedné straně chcete mít vztahy trvalé, bezpečné a spolehlivé, což svádí ke stereotypu – snažíte se chovat spolehlivě a totéž požadujete od partnerky. Zároveň vás příliš pevné vztahy spoutávají a to vyvolává snahu se omezení zbavit, což vztahy destabilizuje. Když si vytvoříte vlastní pojetí partnerských vztahů místo podléhání předsudkům ohledně toho, jak mají vztahy vypadat, umožní vám to najít přiměřenou míru svobody v rámci vztahu a zbavit se závislosti na partnerce, dokážete i přijmout nezbytná omezení, která z každého vztahu přirozeně vyplývají. Potřebujete, aby ve vztahu byl i prvek přátelství, nesnesete příliš těšný vztah. Je pravděpodobný pozdější sňatek, což je dobře, protože čím jste zralejší, tím snáze se vyrovnáte s problémy, které pro vás vztahy představují. Tyto problémy budou v nějaké míře přetrvávat po celý život, protože se mezi lidmi necítíte dost jistý, nevíte, jak se máte chovat, příliš se kontrolujete a to vás připravuje o spontánnost. Čím jste starší, tím se vám tyto problémy daří lépe zvládat a nejsou pro vás nadměrně zatěžující. Pokud jste ve vztahu příliš závislý, mohl byste o něj přijít a být tak donucen naučit se být ve vztazích samostatnější a soběstačnější.

Ve vašem chování se uplatňuje také vliv Venuše – schopnost vycházet světu vstříc, pečovat a starat se o druhé až mateřsky, potřeba líbit se, zavděčit se, vyhovět každému a získat tak uznání a pocit vlastní hodnoty – hrozí nebezpečí ztratit se sám sobě – učte se ocenit svou skutečnou hodnotu místo abyste k tomu nutil ostatní. Jste velmi přitažlivý pro druhé, ale snažte se nepřivlastňovat si je. V citech jste jemný a máte velkou potřebu něhy, porozumění, neustálého dokazování lásky. Takovou chcete ženu – citlivou, starostlivou, něžnou, možná trochu jako malou holčičku. Pro váš život jsou velmi důležité milostné vztahy.

Dalším aspektem Vašeho vystupování je Mars – dává potřebu prosadit svou, být aktivní, vzít život do svých rukou. Děláte to však citlivě, nepřímo a nenápadně, nejste otevřeně agresivní – konfliktů a hádek se spíš bojíte a snažíte se jim za každou cenu vyhnout. Ani svůj hněv, vztek, si dostatečně neuvědomujete a nedovedete je vybít, což se může projevit ve formě zdravotních potíží např. v oblasti žaludku. Vaše fyzická a sexuální energie a aktivita jsou vytrvalé, ale brzděné nečinností, pasivitou, neujasněností cílů, značná netečnost a zášť, impulzivita, zdánlivě bezdůvodné, dětské návaly zlosti, časově opožděné a týkající se subjektivních detailů. Agresivita a autorita v rodinném prostředí. Velká sexuální energie, rychlé sexuální reakce a touha být pro druhé žádoucí. Sex je pro vás hluboký emocionální zážitek, nejen hra. Hledáte bezpečí – i proto se staráte a pečujete o druhé, můžete mít zájem i o některé domácí práce.


Nejdůležitějším prvkem v horoskopu muže je Slunce, ukazuje, ego, vůli, vitalitu a seberealizaci. Slunce ve Lvu ukazuje silnou individualitu, velkorysost, rozvahu, autoritativnost, sebevědomí, touhu oslnit, být skvělý, získat obdiv a ovládat své okolí, důraz na reprezentaci a udržování pořádku, nesnášíte malost a malichernost. Jste sympatický, hrdý a čestný a ochraňujete slabé. Vaším úkolem je naučit se zacházet s mocí konstruktivně, prosadit se, projevovat se spontánně a k životu přistupovat tvořivě, poznat své pravé Já a zůstat mu věrný, být skutečně sám sebou. Vzestup vlastní zásluhou.

Tyto kvality se projevují hlavně v oblasti intelektuální. Seberealizace se děje intelektuálním způsobem, souvisí s informacemi, komunikacemi či cestami, s energickým a odvážným rozvíjením vlastních myšlenek, názorů a stanovisek (nespoléhejte se na názory, které Vám nabízí okolí), rozvíjení schopnosti přizpůsobit se okolnímu světu, zájem o informace, studium, komunikaci mezi lidmi, vzdělání, pedagogiku, cestování, umění, obchod. Povolání, která umožňují vzít věci do svých rukou, nést zodpovědnost a uplatnit vrozený organizační talent; umožňují tvůrčí sebevyjádření; vedoucí funkce, které přinášejí respekt a uznání a zaručují nezávislost a vliv; profese, které obsahují riziko a vyžadují nápaditost, umělecko-kreativní činnosti.

Harmonické spojení Slunce se Saturnem ukazuje s věkem stále rostoucí vytrvalost, houževnatost, schopnost uskutečňovat své záměry a to po malých krocích, trpělivě překonávat překážky a přijmout fakt, že život je někdy tvrdý a věci nejsou podle vás. K tomu jste ostatně od 22 do 35 let měl hodně příležitostí…


Merkur ve Lvu Vám dává myšlení především intuitivní, subjektivní a ovlivněné emocemi, dramatické, velkorysé, pozitivní a autoritativní vyjadřování a vystupování, herecké nadání a prchlivost, organizační schopnosti, sklon myslet si, že máte vždycky pravdu a podle toho se chovat. Vaše myšlenkové procesy jsou pohotové, vlastníte živý, vtipný a bystrý intelekt, dovedete komunikovat, diskutovat a promluvit téměř na jakékoli téma. Merkur podporuje zájem o informace a komunikační techniku, stejně jako zájem o komunikaci s lidmi. V intelektuální oblasti jste si poměrně jistý, i když Vaše názory jsou hodně subjektivní a někdy méně pružné – držíte se jich, protože jakékoliv zpochybnění vaší inteligence se hluboce dotýká celé vaší osobnosti, máte sklon k ješitnosti.

Harmonické spojení Merku ra se Saturnem dává Vašemu myšlení jistou dávku serióznosti, realističnosti, stability, důkladnosti, logiky, hloubky, dobrou paměť a schopnost vědeckého bádání.

V intelektuálních záležitostech se cítíte nejjistější, znalosti vám dávají sebevědomí a umožňují vám chovat se velkoryse a otevřeně k nejbližšímu okolí, také poměrně autoritativně, chcete, aby vám ostatní naslouchali a dávali vám najevo obdiv. Máte zvýšenou ctižádost ohledně vzdělání, informací, chcete působit jako vzdělaný a komunikativní člověk, tím se prezentujete, tam nacházíte své já.


Jupiter ve druhém domě dává domáckost a citovou povahu, touhu po požitcích a přepychu, snivost, volné povolání, které souvisí s penězi druhých a investicemi, dobrá finanční situace, prosperita, kamarádství a družnost. Rozmnožování majetku je pro Vás způsob, jak učinit život plnějším a radostnějším, máte zvýšenou touhu vlastnit a proto jste v materiálním ohledu úspěšný. Jste štědrý a dokážete se rychle vzpamatovat z finančních problémů. Váš pocit bezpečí je podmíněn růstem materiálního bohatství, nebo filozofickými znalostmi a náboženskou vírou. Bezpečný se cítíte když se můžete kdykoliv zvednout a odejít. Máte přirozené nadšení, schopnost inspirovat ostatní a dát životu praktický smysl.


Vaše společenské postavení souvisí s nějakým druhem péče, ale je zde méně stability a realističnosti. Patří sem povolání, která vyžadují schopnost vcítění, intuici a ochotu pomáhat; povolání umožňující kontakt s lidmi a skýtající pestrost a mnohostrannost; profese, u nichž je důležitější spíše tvořivý, umělecký prvek než aspekt ekono­mický a racionální; umělecké profese; far­macie a chemie; povolání vyžadující pružný životní styl s mnoha změnami; práce v charitativních organizacích: zá­chranné organizace, léčebny (pro alkoholiky); terapie; psychologie.

Vaše společenské postavení dobře koresponduje s vaší potřebou sloužit druhým a přináší vám pocit úspěchu i finančního ohodnocení a pocitu vlastní hodnoty. Vaše finanční poměry jsou ohroženy zvýšenou obětavostí, soucitem a důvěřivostí, takže se můžete nechat o peníze někým připravit. Málo si hlídáte své osobní hranice a to včetně těch finančních. Souvisí to i s minulými inkarnacemi, kdy jste zanedbal péči o něčí zdraví a nyní se podvědomě snažíte to lidem vynahradit..

V dětství jste ve své rodině silně vnímal intelektuální ctižádostivost rodičů a jejich snahu přimět vás k dosažení vzdělání a společenského postavení, chtěli se Vámi pochlubit a i Vy jste chtěl, aby na Vás byli hrdí. Rodiče si hodně cenili intelektuálních schopností a Vy jste jim v tom podobný. Vzhledem k tomu, že nejste vyloženě myslící a logický typ, dělalo Vám učení určité problémy, které jste však překonal díky vrozené houževnatosti, vytrvalosti a ctižádosti. Potíže Vám dělá to, že potlačujete své city, prožitky, které se pak projevují jinými cestami – například je zástupně projevují Vaše partnerky, nebo se projevují zdravotně.

Doma jste vnímal také pečlivost, svědomitost, důraz na pořádek, práci a plnění povinností, což Vám nebylo vždy příjemné, protože to pociťujete jako malicherné a přízemní. Do jisté míry vám to však dávalo pocit bezpečí. Rodiče přispěli k rozvoji Vaší inteligence a k získání vzdělání, ale byla to hlavně vaše vlastní ctižádost, co vás vedlo. S vašimi dispozicemi téměř není možné být neúspěšný.

To, jak jste v dětství vnímal atmosféru v rodině ukazuje i Pluto a Uran ve 4. domě.

Uranukazuje pocity stísněnosti a omezenosti v rodině, nervozitu, neklid, připadal jste si jiný, zvláštní, trochu jako cizinec či outsider. V dospělosti máte ve vlastní rodině podobné pocity a snahu vymanit se z nich (změny bydliště, bytového interiéru, nestabilita či rozpad rodiny). Vaše rodina Vám připadala v nějakém ohledu zvláštní a nekonvenční a neposkytovala Vám pocit opravdové sounáležitosti. Vy sám jste v jádru neklidný a potřebujete k životu hodně svobody. Jste nekonvenční povaha, potřebujete cítit po svém a mít rodinný život, který vám dává dostatek svobody a volného času.

Pluto svědčí o komplexech, traumatech a nevyře­šených problémech z raného dětství, které máte usazené v podvědomí. Pokoušíte se zbavit svých hlubších citů tím, že se neustále kontrolujete. Přesto, nebo právě proto máte neustále pocit, že pod povrchem číhá cosi velice ne­bezpečného, co by vás a vaše blízké mohlo vážně ohrozit. Vynakládáte značnou část svých životních sil na to, abyste tyto nebezpečné obsahy nevě­domí udržel v šachu, ale právě proto jste jimi ve skutečnosti ovládán. Tyto skryté city, emoce a zranění je třeba vynést na světlo vědomí a prozkoumat, analyzovat, zpracovat a případně přetvořit. Tyto komplexy souvisejí se zážitky z dětství, mají svůj původ v rodinném prostředí a mohou se znovu negativně projevit v dospělém věku. Nejzranitelnější jste právě ve sféře rodiny, citového zázemí, neustále se bojíte, že o ně přijdete a tak se pokoušíte ovládat a kontrolo­vat rodinné příslušníky, aby se nestalo něco hrozného. To nijak nepřispívá k uvolněné atmosfé­ře domova, v níž platí mnohá nepsaná pravidla, co se smí a co se nesmí dělat nebo říkat. Někdy můžete mít pocit, že žijete na úpatí Vesuvu, který mů­že kdykoli vybuchnout.

Během svého života prožijete několi­kerou citovou proměnu v důsledku událostí v rodině. Ačkoli to není snadné, dokážete se znovu vzchopit a využít svých zkušeností k tomu, abyste lépe poznal své vlastní špatné stránky a naučil se s nimi zacházet, místo abyste se bál zla, které přijde zvenčí. Máte mimořádnou schopnost rege­nerace, v okamžicích krize se ve vás probouzejí síly, o nichž jste ani netušil, že je máte.

S věkem a s tím, jak na sebe berete zodpovědnost za to, co se ve vašem životě děje, se také stáváte úspěšnějším a spokojenější v materiálním i duchovním ohledu. V oblasti citů a vztahů je to trochu horší, máte velké obavy z citů a emocí a to, že se jim uzavíráte, věci ještě komplikuje.


Svědčí o tom také Luna ve Štíru, která vám dává vnímavost a velmi intenzivní emoce a také krajní zranitelnost. Proto je pro vás obtížné až nemožné své prožitky otevřeně vyjádřit. Máte schopnost vycítit to, o čem se nemluví, přečíst druhé lidi a jejich motivace. Na druhé straně vás vaše zranitelnost svádí k tendenci ovládat druhé a tajit své city, pohnutky vašeho chování tak mohou být pro okolí nepochopitelné. Přestože navenek jste velkorysý a štědrý a ovládáte se, hluboko uvnitř jste majetnický a žárlivý, těžko odpouštíte křivdy ať už skutečné či domnělé. Potřebujete se naučit, že silné city, které prožíváte, jsou v pořádku, jinak hrozí, že ve snaze zamaskovat svou přirozenou citlivost se stanete citově chladným. Chováte se navenek rezervovaně a ukazujete sílu a odolnost, abyste se ochránil před zraněním. V hlubokých lidských vztazích je však třeba své city sdílet, nikoliv se od nich distancovat a vystavovat se nebezpečí, že se vymknou kontrole a rozvrátí celý Váš citový život.

Potlačené city se navíc silně projevují tělesně, zdravotní problémy se mohou projevit v oblasti žaludku a celého trávení ( náchylnost k žaludečním vředům, nevolnosti od žaludku, záněty, sklon k labužnictví z toho poruchy zažívání, otoky, kožní vyrážky, cukrovka, revmatismus), poruchy vylučování, pohlavních orgánů, hlavy ( revmatické bolesti zubů, horní čelisti), kýly, nemoci krku, nebezpečí nákaz, alergií, přecitlivělost na léky, alkohol, chemikálie, znečištěné životní prostředí apod.. Je třeba důkladně zvažovat výběr stravy a s tělem léčit vždy i duši. Dědičné nemoci.

Luna ve Štíru ukazuje potřebu pevného a hlubokého vztahu, hlavně k ženě, družce, podobně jako v dětství jste měl potřebu silného vztahu k matce, který jste však ve skutečnosti takto nevnímal – matka pro vás byla jaksi nepochopitelná, vzdálená, málo citově bezprostřední, nemohl jste ji dostatečně poznat a proto jste si ji idealizoval. V životě hledáte podobnou dokonalou ženu, idealizujete si partnerky a pak jste zklamaný, že nejsou takové, jaké jste si je vysnil. Máte určitý ostych před ženami, nerozumíte jim ani jejich emocím, a proto i před nimi se chováte odtažitě a nedůvěřujete jim. Přitahují vás ženy atraktivní, výrazné osobnosti, emocionální, tajemné, vášnivé a sexuálně založené, a zároveň se jejich emocí bojíte – hlavně těch negativních, které vám připadají nebezpečné. Také u sebe tyto emoce tlumíte. Máte obavy, že ženy vás budou chtít ovládnout a spoutat a na náznaky (nemusí být reálné – prostě to tak vidíte) takového chování jste velmi přecitlivělý.

Někdy se také sám stáváte druhým matkou a snažíte se o ně dokonale pečovat, až zapomínáte na své vlastní citové potřeby a necháváte se využívat, protože je vám zatěžko někoho odmítnout a nevíte, jestli si to můžete dovolit. Nevnímáte dostatečně kde končíte vy a kde začínají ostatní, míchají se vám cizí potřeby s těmi vašimi, nedovedete to dobře rozlišit.

Bezpečí a pohodlí často nacházíte v každodenní ru­tině a v péči o své tělo. Denní rituály, jako je vaření ranní kávy, odpoledního čaje, koupel před spaním Vám mohou dávat pocit blaha. Vaše tělesné zdraví a přístup ke každodennímu životu jsou závislé na měnící se náladě. Ke každodenním povinnostem přistupujete poměrně velkoryse, máte nadšení, víru i dostatek pružnosti, to vaše zdraví udržuje celkem v pořádku. Buďte opatrný při výběru stravy: problémy s přejídáním ne­bo s alkoholem se mohou vyskytnout v okamžicích stresu. Tělo má svou vlastní instinktivní moudrost a tu se můžete naučit respektovat a řídit se jí. Když se naučíte vnímat, co Vaše tělo cítí při vstupu do místnosti nebo při prvním setkání s neznámým člověkem, pochopíte, jak mnoho Vám toho Vaše tělo dokáže intuitivně sdělit.

Potřebujete mít citový vztah ke své práci, je vhodnější zaměstnání ve styku s lidmi, máte cit pro potřeby a starosti ostatních a v práci potřebujete uplatnit tyto své „mateřské" schopnosti. Nevyřešené problémy s matkou se mohou promítnout do pracovních vztahů i do vztahu k domácím zvířatům. Domácí miláček, o něhož můžete pečovat, může podstatně přispívat k Vašemu tělesnému i duševnímu zdraví. V obtížných obdobích můžete toužit po někom, kdo by o Vás pečoval, místo toho byste se však měl spolehnout na svou schopnost přizpůsobit se a přijímat účinné kompromisy.

Potřebujete práci která vyžaduje intuici, vnímavost, přizpůsobivost, péči, zároveň vyžaduje vhled, ponor do hloubky, odhalování tajemství, detektivní činnost, silnou vůli, aktivitu, možnost se předvést. Vlastní aktivita, samostatnost, iniciativa, starostlivost je způsob, jak ukázat svou sílu a schopnosti, prosazení vlastní osobnosti prostřednictvím péče a snahy být užitečný.

Potřebujete povolání, které je výzvou pro osobní ctižádost a výkonnost; pro­fese vyžadující bystrý postřeh, hluboký přístup, nadání pro výzkum a schopnost prosadit se; povolání podřízená nějaké nadřazené ideji; profese vyžadující kriminalistické, analytické schopnosti nebo odhalování skrytého; profese zabývající se okultními tématy; povolání, která mají něco společného s odklízením nebo odstraňováním odpadů. Psycholog, psy­chiatr, terapeut; zdravotník; vynálezce; speleolog; biolog; farmaceut, chemik; lékárník; zaměstnanec bezpeč­nostní služby, člen ilegálního hnutí, detektiv, kriminalista.

Střelec ukazuje důležitost svobody a nezávislosti v povolání, cestování, pedagogická činnost, sponzorování umělecké činnosti, sport, public relations. Sklon příliš pracovat může vést k vyčerpanosti a zdravotním potížím, přehánění a výstřelky v životním stylu (strava) mohou poškodit funkci jater. Svobodné povolání přináší prosperitu a úspěch, pozvolný a trvalý vzestup.


Váhy v 5. domě ukazují na umělecké nadání a smysl pro krásu, přirozenou potřebu projevit se tvůrčím nebo uměleckým způsobem, což Vám přináší potěšení. Také výchova a péče o děti Vám přináší radost a uspokojení, dovedete s nimi dobře vycházet, aktivně podporujete jejich rozvoj, což Vám pomáhá najít sama sebe. Záliby a koníčky a také milostné vztahy vám umožňují cítit se sám sebou a prosazovat se. V milostných vztazích se chováte něžně, jemně a starostlivě, ale trvá dlouho, než začnete někomu důvěřovat. Úplně k tělu si však téměř nikoho nepouštíte. Máte sklon k závislosti na těch, které milujete, a pak se je snažíte ovlivnit – vaše péče o druhé tak má charakter i jakési manipulace. Aktivně se zabýváte zálibami – mají co dělat např. s vařením, zahradničením, sochařstvím, plaváním, fotografováním, malováním apod.. ze sportů se hodí spíše individuální, plavání, surfování, vodní lyžování, taikwando a jiná bojová umění, karate, golf, rybaření, folklórní a výrazový tanec. Manželství uzavřené z lásky.


V hlubších partnerských vztazích máte strach ze ztráty svobody a hlavně z intimity, z citového sblížení, ze vzájemné výměny citů s partnerkou, na níž závisí trvalost vztahu. Jde o neschopnost oddat se, strach z ublížení, z toho, že ztratíte nad sebou vládu (že Vás opanují city, které se jinak pokoušíte udržet pod kontrolou - hněv, žárlivost, závist a podobné vášně primitivního a instinktivního druhu), případně citový odpor. Jste na rozpacích, co byste měl v rámci vztahu dát druhým a obtížně přijímáte to, co Vám nabízejí. Máte strach nechat věcem volný průběh a plně se druhému oddat, neboť to by znamenalo smrt Vašeho vlastního já.

Kořeny těchto strachů lze najít v dětství a v chladném vztahu s nebo mezi rodiči, mohly chybět tělesné citové kontakty, nebo jsou otázky sexu mezi rodiči provázeny atmosférou nevraživosti, strachu nebo násilí. Výsledkem je pocit osamění a izolace. Citová osamělost je velmi intenzivní, protože potřeba citového života je podmíněna partnerskými vztahy. Neuhýbejte před tím, co se děje pod povrchem Vašeho vědomí (ukazuje se to nejlépe v nočních snech i v denních fantaziích a lze to efektivně vyjádřit tvůrčí činností), protože právě to je podmínkou Vaší zralosti a prohloubení osobnosti.

Krizové situace se u Vás týkají přátelských vztahů a osobní svobody, tyto problémy Vás nutí přesvědčit se o své vnitřní síle a použít ji.

Vaše životní filosofie se vyznačuje originalitou a nekonvenčností, máte pokrokové názory a stále hledáte ještě pokrokovější, neotřelejší. Máte smysl pro dobrodružství, poznávání, studium a cestování vám dávají pocit svobody, cestování letadlem a moderními dopravními prostředky. Je zde intenzivní poznávání a cestování ve stáří, duchovní rozvoj – jste pokročilý duch.


S osobní svobodou to máte těžké, pronásledují vás pocity omezení, se kterými se potýkáte celý život. Saturn v 11. domě spojuje přátelství s úzkostí. Toužíte se připojit k ostatním lidem a stát se členem kroužku přátel, ale současně se v takových situacích cítíte ohrožený a nesvůj. Proto můžete přátelství odmítat, ale tím se zbavujete možností dalšího vnitřního růstu – potíže totiž vypovídají nejvíce o Vás. I když se Vám podaří vytvořit si omezený okruh přátel, zásadní problém stále trvá. Nejste si v této oblasti jistý, pronásledují Vás nejrůznější pochybnosti a obavy. Možná se ve styku s přáteli chováte příliš upjatě, třeba z obavy, že uděláte nějakou chybu nebo že Vás druzí zneužijí. Ve svých přátelích můžete někdy vidět zátěž či nepříjemný závazek, nebo se Vám zdá, že omezují Vaši svobodu. Obáváte se, že přátelé Vás budou kritizovat, nebo kritizujete Vy je, možná trpíte osamělostí, protože nemáte dost přátel a známých, můžete patřit ke skupině, která Vás omezuje, nebo na sebe můžete vzít břímě administrativních povinností a závazků v klubu nebo organizaci.... Můžete si nacházet starší osoby, které mají více zkušeností a mohou Vás naučit, jak se správně chovat v přátelství. Ačkoli se ve skupině necítíte vždy zcela uvolněně, nevyhýbejte se jí, protože právě zde se můžete hodně dovědět o své vlastní povaze i o povaze ostatních. S úzkostí je spojena také otázka svobody. V dětství jste se doma cítil omezovaný a proto jste si velmi vážil volného času, kdy jste byl sám doma a nikdo Vás nekontroloval. Vaše skutečná svoboda je blokovaná tím, co si myslí ostatní, nejste schopen uvědomit si svá přirozená práva. Máte pocit, že Vám neustále někdo hází klacky pod nohy. V hloubi duše nevíte, na jakou míru svobody máte právo a tak se někdy omezovat necháte, někdy se svými názory omezujete sám. Můžete si to kompenzovat a boj za „svobodu“ se pak stane hlavní náplní Vašeho života, provázejí to vzpoury proti autoritám a konvencím, výstřední oblečení nebo chování… Kdo však dosáhl skutečné vnitřní svobody, nepotřebuje se stále vymaňovat ze společenských konvencí, protože je na nich nezávislý.

Máte obavy, že budete pouze druhý nebo že prohrajete. Působí vám potíže za sebe bojovat a nemáte dost důvěry ve své vlastní síly při zvládání problémů. Máte sklon zaujmout pasivní postoj a nechat se ovládat druhými. Pak se ve vás nahromadí zášť a hněv, projevující se třeba v podobě podrážděné kritiky těch, kdo jsou schopni se prosadit otevřenějším způsobem. Je třeba aktivního zapojení se do týmové práce a prosadit se mezi přáteli, v činnosti různých skupin a organizací, neuhýbat před konfliktními situacemi. P řátelství má pozitivní vliv na utváření Vaší osobnosti a sebeprosazení.

Někdy příliš lpíte na svých přátelích a příliš se o ně staráte, což může na ostatní působit tísnivě. Služby, které přátelům nabízíte jsou praktického rázu.

Jsou zde však také životní zkoušky, které Vás nutí být samostatnější a silnější osobností, místo snahy zavděčit se druhým. Jsou zde potíže v mládí, se sourozenci, příbuznými, vrstevníky, možné zdravotní potíže.

Životní poslání souvisí s využitím vašich organizačních schopností pro pomoc ostatním, s určitou formou sebeobětování, péče, zmírňování utrpení ostatních, osvobodíte se od svého egoismu a malichernosti, více rozvinete své city. Nemáte dřít v podřízeném postavení, máte se duchovně rozvíjet, k čemuž může sloužit i nemoc. Potřebujete si uvědomit, že dokonalost je spíše charakteristický znak boží než lidský, rozlišit podstatné od vedlejšího. Obavy, že nejste dokonalý mohou přinášet i sexuální problémy. Snažte se odstranit ze svého chování závislost a tendenci ovládat druhé. Máte být samostatnou a silnou osobností a žít podle svého, teprve to vám umožní být užitečný ostatním.


Od 35 do 44 let žijete v období úzce propojeném s životy členů Vaší rodiny i přátel. Podporujete hodně lidí a někdy Vám už vůbec nezbývá čas na sebe. Vaše trpělivost, víra i láska procházejí ustavičnými zkouškami, musíte volit správnou cestu a na tom, jak se zachováte k lidem, kteří od Vás něco potřebují, závisí veškerý Váš budoucí pokrok. Může to být i doba, kdy začnete uskutečňovat to, o čem jste doposud jen snil, třeba nějakou tvůrčí činnost. Je to období ideální pro vztahy všeho druhu, ale stresy by mohly negativně ovlivnit Vaše zdraví. Zajistěte si dostatek volného času.

Od 26.7.05 do 26.7.06 žijete obtížný rok, kdy můžete mít ( finanční) potíže, plány se ne a ne pohnout z místa a narůstající pocity marnosti a sebepochybností nejistotu jen zvyšují. Raději se vyhněte důležitým rozhodnutím, pokud neznáte všechny informace. Co se jeví dobře takové ve skutečnosti vůbec nemusí být. Buďte co nejvíc v klidu a když se objeví překážky, zkoumejte, čím jste si je do života přitáhl, místo abyste se za cenu vyčerpání snažil je odstranit. Pokud neuděláte unáhlenost, další rok vše vyřeší a přinese výsledky celoroční práce. Pokud se v tomto roce rozhodnete špatně ve snaze utéct od problémů, následky můžete nést ještě dlouho. Každé omezení má svůj smysl a něco nás má naučit.

Tento rok znamená symbolicky smrt starého já, aby se mohlo projevit vaše skutečné Já. Mohou při tom zaniknout určité typy vztahů (pro vás škodlivé), nějaké projekty. Vaším úkolem je odpoutat se od všeho, k čemu jste připoutaný a otevřít se novým zkušenostem. Máte odložit vše, co jste přerostl nebo překonal – po-znáte to podle toho, co vám dělá potíže. V tomto roce to jsou hlavně partnerské a přátelské vztahy. Problémy, které máte, ukazují nějaké zastaralé způsoby chování či myšlení, které máte opustit. Začínáte být energičtější ve vztazích s lidmi, což může působit určité napětí a konfliktní situace. Není to špatně, učíte se zařazovat do života nové kvality a schopnost bojovat za sebe je jednou z nich. Snažte se dopřát si dostatek svobody a vol-ného času pro své aktivity a svá přátelství, jinak vaše nespokojenost ohrozí vaše vztahy. Dopřejte si zábavy, koníčky a relaxaci. V pracovní oblasti můžete zažít příjemná setkání a nové šance, všímejte si jich.

Společenské postavení a kariéra se mohou měnit, cítíte neklid a potřebu mnohé změnit – buďte aktivní, což neznamená unáhlený, impulzivní a zbrklý. Mění se i Vaše pojetí úspěchu a společenské důležitosti – peníze už nemusí být tak důležité, důležitější je být tam, kde se cítíte naplněn. Z minulých inkarnací máte nějaké dluhy co se týče ctižádosti a tak se Vám může stát, že se někdo bude chtít po Vašich zádech vyšplhat za kariérou a úspěchem.


Máte nadprůměrně silný a produktivní horoskop, velké nadání, moudrost a sílu osobnosti. Problémy, které popisuji, jsou pro Vás postupně řešitelné a navíc fungují jako motivace k dalšímu růstu a rozvoji Vašich schopností.


Proč používat Linux
O nás | Mapa stránek | Privacy Policy | Kontakt | ©2005 www.malujsi.com