www.malujsi.cz

Roční horoskop - ukázka

Roční horoskop má návaznost na nativní horoskop, nelze jej vykládat izolovaně. V ročním (nebo měsíčním) horoskopu nejprve naznačím celkové trendy, pak se zaměřím na kratší časové úseky.

Roční horoskop, žena, rok narození 1959

Od 38 do 47 let žijete ve velmi složitém období, které se vyznačuje pocity omezenosti, do života se staví překážky a omezení, se kterými vůbec nepočítáte a z toho plynoucí trápení může ovlivnit dokonce i zdraví. Všechno, co se děje, jako by bylo zkouškou vaší trpělivosti, síly a odolnosti, a hlavně sebedůvěry. Život na vás klade zátěž, aby otestoval vaši schopnost vydržet, je třeba to prostě přežít. Často můžete mít tendenci dělat ukvapená rozhodnutí a přepínat se ve snaze odstranit překážky, nebo uniknout problémům a mít už pokoj. Pokud však nepřijdete na to, co to je ve vás, co přitahuje vnější překážky a nezměníte to, problémy budou pokračovat. Unáhlené rozhodnutí vám naopak může zkomplikovat život ještě víc a na dlouho dopředu. Snažte se jednat v souladu s přírodními zákonitostmi existence a svojí integritou. Překážky nepřeceňujte, spíš o nich přemýšlejte, čím jste si je do života přitáhla a co vám chtějí naznačit, a každé své rozhodnutí si velmi pečlivě rozmyslete a zvažte možné důsledky. Využijte své fyzické energie k práci, kterou je zapotřebí udělat, pracujte pilně a poctivě, ale tak, aby to nepoškozovalo vaše zdraví, o to se dobře starejte. Za těchto podmínek můžete být úspěšná, i když často jinak, než byste si představovala.

Rok od března 05 do března 06 je posledním rokem tohoto obtížného období. Umožňuje postupně najít rovnováhu a klid po předchozím roce plném změn, které vám občas braly půdu pod nohama, a to hlavně v citovém životě. Byla jste nucena vydržet všechno sama, bez cizí pomoci, a tím jste se přesvědčila o své skutečné síle a odolnosti. To přineslo také duchovní růst, zjemnění a větší soucit s ostatními lidmi. V tomto roce se můžete více povznést nad pozemská omezení, která se před vámi objeví, budete schopna ohlédnout se nazpět za uplynulými roky a v hloubi duše vědět, že všechny změny a nesnáze byly nezbytnou součástí vašeho zrání a vývoje. Nejenže jste nyní daleko silnější, ale jste také chápavější a účastnější. Svůj život budete mít více pod kontrolou a ať už vás v příštích letech potká cokoli, můžete si bez obav určovat své cíle.

Problematickou oblastí jsou hodnoty, vaše vlastní hodnota i materiální statky. Tato oblast vyžaduje velkou pozornost. Lepší to bude v přátelských vztazích, kde se vám bude více dařit zvládat krizové okamžiky včetně tendencí k manipulaci a ovládání, která se ve vašich přátelských (a milostných) vztazích objevuje. Aktivita je zaměřena hodně do oblasti domova a rodiny, týká se to jak bydlení, tak vlastní duše, citů, práce na vztahu k rodičům a zpracovávání prožitků z dětství.

Pro váš vnitřní vývoj je nyní klíčová oblast druhého domu – tedy sebedůvěra, sebehodnota – jak si sama sebe vážíte, jak si vážíte svých schopností a talentů a jak jich dovedete využít v každodenním životě. Také direkční Luna ve druhém domě ukazuje úkol zabývat se vlastní hodnotou, máte správně ocenit jaká ve skutečnosti jste – zmapovat silná i slabá místa, první nepodceňovat a druhé nepřeceňovat, máte se prostě přesvědčit o svých zdrojích a starat se o naplňování svých životních potřeb – včetně materiálních, starat se o své hmotné zabezpečení.

Luna právě přechází přes Neptuna a tím otevírá toto téma vašeho nativního horoskopu: jaksi neujasněný postoj k vlastní hodnotě, zmatky, nejasné a rozmazané osobní hranice. Nejste si jistá v čem spočívá vaše vnitřní hodnota, máte potíže ocenit (a náležitě projevit) své vrozené přednosti (např. citlivost a empatii, uměleckou a tvůrčí imaginaci a schopnost pomáhat a zmírňovat potíže druhých, intuici a předvídavost (ve finančních záležitostech…). Nejasnosti v této oblasti se projevují nejistotou v systému hodnot, což se odráží i v hospodaření s penězi (problematické investice včetně půjček – touha pomoci druhým, přílišná důvěřivost a idealismus mohou způsobit, že se necháte oklamat a okrást, co se zdálo zaručené, se brzo ukáže jako podvod. Zmatečnost či nedbalost (např. povýšený postoj k hmotným hodnotám) při vyřizování finančních záležitostí, nesmyslná štědrost, svou roli může sehrát také pocit viny za to, že vlastníte peníze, které by vlastně měly patřit všem, jindy zase nevědomé přesvědčení, že svět vám dluží prostředky k obživě nebo třeba ocenění).

Někdy můžete nevědomky vidět v penězích klíč k pozemskému ráji, jindy mohou posloužit jako prostředek pomoci nebo prostředek, jak uskutečnit své sny. Dokonce i tehdy, když mát postavení, po němž jste toužila, máte pocit, že to není ono, něco tomu stále chybí. Nakonec se místo toho, abyste stále hledala zajištěnost ve vnějších podmínkách, můžete obrátit do svého nitra a tam objevit hodnoty, které jsou s to vám přinést skutečné naplnění.

Takže nyní rozvíjíte své neptunské kvality – fantazii, citlivost, soucit, uměleckou tvořivost – ty máte ocenit, na nich více stavět svůj pocit lidské hodnoty, než na majetku. Máte hledat hlubší pochopení pro záležitosti týkající se peněz, majetku a materiálních zdrojů, udělat si v tom jasno, věnovat dostatek času a péče praktickým záležitostem a zároveň se na (hmotné) hodnoty podívat ze širšího, duchovního hlediska. Máte sklon přikládat materiálnímu světu symbolický a emocionální význam - vaše vlastnictví má pro vás cenu především proto, že k němu máte určitý citový vztah.

Zároveň máte odhalit odvrácenou stranu Neptuna ve 2.domě – přílišný idealismus, tendenci k sebeobětování, rozmlžené osobní hranice – nevíte, co si můžete dovolit ke druhým a kam je pustit, necháváte se využívat a jindy můžete mít tendenci překračovat hranice ostatních a požadovat příliš mnoho, iluze o druhých, zmatečnost v přístupu k financím, nesmyslné šetření a jindy utrácení za věci, které ve skutečnosti nechcete a nepotřebujete. Poezie, malování, umění vůbec je v tomto smyslu dobrý způsob, jak svou fantazii zapojit do života.

Vaše výdělečná činnost může souviset s typickými neptunickými povoláními (herectví, malířství, poezie, tanec, fotografování, léčení, prodej alkoholu nebo drog, chemie, duchovní práce).

Direkční Venuše se pomalu sune k Marsu (dojde tam do dvou let), takže se ve vás chystá spojení ženské s mužskou energií, což přináší spoustu energie a aktivity a zároveň schopnost být citlivější a jemnější při prosazování svých cílů a vnést do toho větší vyváženost. Projeví se i větší vášnivost a prohloubení sexuality, připravenost pro navázání hlubšího partnerského vztahu a jeho plnějšího prožití, více sebedůvěry a menší závislost na partnerovi a jeho ocenění či podpoře. Půjde také o spojení vztahových s duchovními záležitostmi, láska k poznání, vědění, cestování, filosofii.

Zároveň se ozve vnitřní konflikt, který máte v horoskopu – mezi Marsem v Blížencích v 9.domě=intelek-tuální aktivita zaměřená na získávání rozmanitých poznatků, takřka honba za poznáním, které však je poněkud uspěchané, rozptýlené, povrchní, potíže dobrat se hlubšího smyslu všech těch informací – velké množství informací z nejrůznějších oblastí není možné prozkoumat do větší hloubky…, velké množství knih není čas ani přečíst, natož promyslet. Tendence všechno konkrétně pojmenovávat, získávat převahu prostřednictvím vědomostí.

Druhou stranu konfliktu představuje Slunce v Rybách v 6.domě=seberealizace obětavou a nezištnou prací a službou lidem, skromnost, nenáročnost, tendence zaujímat roli oběti a člověka věčně nepochopeného, tendence k mlčenlivosti, pokoře a čtení mezi řádky.

Převáží touha po poznání a případně cestování, aktivita a činorodost, seberealizace Slunce v Rybách bude v dalších letech postupně procházet převratnými změnami, stejně jako vaše Já, osobnost. Změny budou ve smyslu získávání větší osobní svobody a to i v rámci práce - zaměstnání, kde se budete méně obětovat a budete některé povinnosti přesouvat i na jiné osoby, změny se dotknou také toho, jak se projevujete a jak se staráte o své tělo.

Jupiter (od října 05 do října 06) prochází 1. domem, což dává mimořádnou šanci prosadit se, projevit svou jedinečnost a pustit se do něčeho nového. Jupiter zlepšuje náladu, optimismus a sebedůvěru, energičnost a dynamiku, schopnost otevřeně vyjadřovat své názory a případně za sebe bojovat. Tím můžete pozitivně působit na své okolí a dělat dobrý dojem, aktivněji utvářet svůj život, zviditelnit se. Projevuje se však také sklon k přehánění – sebepřeceňování, přehnané a nepřesvědčivé sebevědomí, tendence k nadváze (touha po expanzi se projevuje na špatné rovině).

V tomto období jste se také více přiblížila ke svému životnímu poslání, které souvisí se schopností být samostatnou osobností, prosadit se, jít za svým cílem, rozhodovat se sama a nést za to odpovědnost – což na druhé straně nemá nic společného s bezohledností, sobectvím a útočností. Nemáte ztrácet svou osobnost jen abyste se někomu zavděčila, zalíbila a vyhnula se tím konfliktu, nemáte se vzdávat svých cílů a iniciativy. Zároveň máte rozvíjet schopnost kompromisu, ohleduplnosti a tolerance, připustit vztahy a přitom oceňovat vlastní hodnoty. Jde o to najít hranici mezi tím, co chcete vy a co chtějí ostatní, prosadit se v tomto světě, ale neztratit pochopení pro druhé lidi, sladit samostatnost a vztahy, schopnost prosadit se a úctu ke svobodě druhých. Máte se prosadit ve vztazích, přímost nezaměňovat s netaktností.

Od srpna 03 do července 06 prochází Saturn 10. domem, takže prověřuje oblast kariéry, úspěchu, společenského postavení a ocenění. Různé komplikace, průtahy a omezení mají prověřit, do jaké míry jste závislá na ocenění zvenčí a jak dalece dovedete stát při sobě a nést za sebe odpovědnost. Sklízíte plody předchozího života, plody svého dlouhodobého úsilí a práce. Dohání vás nevyřízené záležitosti, které mohou ohrožovat vaše společenské postavení. Pokud jste svou sebedůvěru v minulosti nevybudovala na dostatečně pevném základě sama v sobě, připomene se vám to nyní - třeba pochybnostmi o své úspěšnosti, o respektu okolí, o dostatečné váženosti. Pokud jste však na sobě v předchozích letech pracovala trpělivě a vytrvale, vaše postavení se stabilizuje. V povolání berete vážně svou zodpovědnost, je příležitost jako osobnost udělat dojem na svět, avšak mohou přijít i potíže. Dobře rozvažte, jakou cenu jste ochotna zaplatit za veřejné uznání, abyste se potom nehroutila pod tíhou odpovědnosti, kterou tím na sebe vezmete. Můžete uskutečnit své vnitřní určení, ale je vhodné spokojit se s úspěchy, na které vám stačí síly (jinak se může dostavit neúspěch či přetížení), dát zadost své společenské odpovědnosti. Hodně se zabýváte vnějšími záležitostmi - povoláním, sociální prestiží, společenským uznáním – tím, co vám přináší pocit dostatečně vysokého postavení na společenském žebříčku (tím může být i partner – případně samota může být tím, co vaši společenskou váženost a hodnotu ve vašich očích snižuje).

Tato oblast je tím, co nyní prověřuje vaši vnitřní jistotu a nutí vás ji posílit tam, kde je nedostatečná. Máte přehodnotit postoj ke kariéře, úspěchu a společenskému postavení, ke společenským konvencím a předsudkům, z nichž některými se stále řídíte a právě tam se objevují potíže. Tím, na co jste nyní hrdá, mohou být i děti a milostné vztahy, ale snažte se to nepřehánět, máte k tomu celý život sklon. Tak jako sama na sebe tlačíte, protože se sebou díky svým vysokým nárokům nejste nikdy spokojená, tlačíte i na druhé.

Saturn se pohybuje v blízkosti 11. domu, takže se jeho vliv promítá i do přátelských vztahů, vaší osobní svobody a nadějí a plánů. Tyto záležitosti mohou být v dalších letech trochu komplikované, abyste k nim mohla přehodnotit svůj přístup a změnit to, co se přežilo. Máte si uvědomit svou odpovědnost za přátelské vztahy – být spolehlivá a skromná, integrovat svou individualitu do nějaké skupiny, týmu, za jejichž cíle můžete převzít odpovědnost. Osamělost můžete pociťovat v případě, že máte ideály, které s vámi nikdo nesdílí. Berte přátele jací jsou a berte je vážně. Distancujte se od přátel, kteří jsou vám cizí, ale vyhněte se póze zneuznaného génia. Hledejte stejně smýšlející lidi a sdílejte s nimi snahu zlepšit tento svět, společenský vývoj, ale nemusíte převzít zodpovědnost za všechny kluby, jichž jste členem. Podle toho, jak jste v dosavadním životě zacházela se svými ideály, přijde v dalších letech výsledek.

Od září 05 do konce května 06 je Saturn v kvadratuře na Neptun a připomíná, že je čas trochu zrevidovat své iluze a fantazii a postavit se více do reality, zvláště v oblasti financí a pracovních záležitostí. Pokud vás něco nebo někdo zklame, je to proto, že jste to neviděla jaké to je. Zároveň je však možnost uskutečnit své sny, které mají oporu v realitě a uvést do života své duchovní vlohy. Je čas skončit se všemi náruživostmi, což neznamená, že nemáte právo na okouzlení. Nesmíte se v něm však ztratit.

Od listopadu 05 do srpna 06 bude Saturn v harmonickém aspektu na Mars a to posílí vaši vytrvalost a schopnost obstát v dané situaci, chcete-li dosáhnout svých cílů. Soustřeďte své síly a energii a omezte se pouze na to, co je pro vás podstatné, pracujte soustředěně, cílevědomě a efektivně. Nepokoušejte se jít hlavou proti zdi, když to přesahuje vaše síly. Vnější překážky jsou k tomu, aby­chom se na nich osvědčili. Nemá smysl zlobit se na ty, kteří ma­jí více autority než vy. Je to čas vhodný pro utkání se svými protivníky a pro překonávání těch nejobtížnějších překážek.

Na přelomu července a srpna 06 můžete zažít pocit výrazného omezení osobní svobody, ale také je to možnost uskutečnit své sny o svobodě a nezávislosti tak, aby to nebylo unáhlené a zbrklé. Vytvořte si příhodné podmínky, v nichž by se mohly projevovat i vaše sklony k nepřizpůsobivosti a nekonvenčnosti. Nemusíte však hned všechno rozvrátit, abyste si dokázala svou nezávislost. Když máte neustále pocit, že vyletíte z kůže, tak to udělejte. Tak poznáte meze své svobody. V rámci možnosti žijte svobodněji, přijměte zodpovědnost za vzpurné chování a udělejte vše pro posílení své vnitřní autonomie. Pokud se cítíte neustále omezena ve své svobodě, pokud máte strach chovat se svobodně či druhým kladete za vinu svou nesvobodu, je to důkaz o tom, že téma svobody nemáte zvládnuté a je čas zamyslet se nad tím, co je to skutečná svoboda a na jakou míru svobody máte právo. Život od vás bude chtít trpělivost, zodpovědnost, rozvahu a ochotu přijmout některá nutná životní omezení.

Uran je symbolem změn a svobody, zatím je v pátém domě, kde uvolňuje a osvobozuje spontánní projev emocí a vaše tvůrčí schopnosti, dovolte jim , aby se probudily a originál­ním způsobem se projevily. Stejně jako svému vnitřnímu dítěti i svým dětem dopřejte co nejvíc svobody a učte se na nich poznávat lépe své ztřeštěné vlastnosti. Přestaňte se držet konvenčních pravidel a pokuste se vnést do svého života mnohem víc potěšení a radosti, užívejte si jinak než doposud, nekonvenčněji, i v posteli zkuste něco nového. Někdy můžete mít sklon dokazovat si svobodu, třeba výstřednostmi, častým zamilováváním, honěním se stále za kdejakými radovánkami, místo abyste sama vymyslela něco nového.

Uran se v dubnu 06 přesune do 6. domu, což ukazuje nutnost otevřít se změnám v oblasti práce a životního stylu. Jde o nový postoj k práci, osvobození se omezujících požadavků, které na vás někdo (nebo vy sama) klade. Patří sem změny postavení v práci, různá přeskupení na pracovišti, sílí snaha vybojovat si nové pracovní podmínky (více volnosti a kompetencí, volná pracovní doba, je možnost uplatnit některé originální, pokrokové myšlenky a postupy, pokrokovou techniku, například nový výkonnější počítač apod…) a pokud se to nezdaří, pak snaha hledat si nové pracovní místo. Jde však především o osvobození vnitřního postoje k práci a každodenním povinnostem, kam máte vnést více volnosti, kreativity, pokroku, abyste se nespoutávala zastaralými představami a abyste dělala skutečně to, co odpovídá vaší duši, povaze, co vás skutečně naplňuje. Takže změna práce sama o sobě nepomůže, pokud se nezmění váš postoj k ní. Budete mít ale velkou chuť něco změnit, tak buďte rozvážná a všechno si dobře rozmyslete. Ty hlavní změny se teprve chystají, nedá se to uspíšit.

Změny se mají dotknout také životního stylu, hygieny (včetně psychické), máte zkoumat a přiměřeně měnit způsob, jak se o sebe staráte, jak se stravujete, jestli se dost pohybujete a dostatečně odpočíváte a také jak. Zdravotní potíže jsou signálem, že změna je nutná.

Od března 06 do ledna 07 bude Uran v kvadratuře na Mars, takže budete mít snahu měnit způsob vynakládání energie, budete aktivnější a činorodější, budete chtít dělat věci jinak, nově, nekonvenčně, budete se chtít zbavit svých omezení a být svobodná a to bude zdrojem neklidu, zbrklosti, nevypočitatelnosti, tendence k přehnanému riskování. Můžete v sobě osvobodit muže a to i když jste žena. Je žádoucí hledat nové formy projevu sexuality, chovat se nekonvenčně a sama sebe překvapit něčím novým. Uvolněte svou činorodost, ale nenechte se strhnout k unáhlenostem. Můžete se prosazovat úplně jiným způsobem, než jste byla doposud zvyklá. Jednejte s nadhledem a vytvořte si širší prostor pro své konání. Zbavte se nahromaděné agresivity, ale neubližujte přitom ani sobě ani druhým. Jednejte svobodně a nezávisle a sledujte své cíle, prosazujte se nekonvenčním způsobem.

Neptun se dostává na další roky do 5. domu a může přinést různé události, někdy vede k hledání nějakého romantického partnerství, při kterém je na prvním místě duchovní spojení a nikoliv sex. Problém může spočívat v tom, že si svého partnera budete příliš idealizovat, což může vést k rozčarování. Hodně se rozvíjí vaše umělecké cítění, což vede k vyhledávání uměleckých zážitků i k vlastní aktivní tvorbě. Přitom nejde o to, abyste se svými výtvory někomu pochlubila, ale o vlastní proces tvorby, při kterém se můžete dostat do kontaktu se svým vnitřním světem.

V dalších letech buďte opatrná a raději se zdržte všech riskantních spekulací a finančního podnikání, protože se můžete dostat do nějakých nelegálních aktivit nebo vás někdo může podvést. Milostné partnery vnímejte takové, jací ve skutečnosti jsou a vyhněte se sebeklamům. Můžete tak trochu flirtovat, protože budete uvolněnější.

Harmonické spojení Neptuna na Venuši přináší zvýšenou vnímavost, jemnost, smysl pro krásu, schopnost lásky, sklon zamilovat se a i dealizovat si lásku a ztrácet půdu pod nohama. Přijměte do života příjemné věci, ale vyhýbejte se kýči. Pěstujte svůj vkus a dopřejte si umělecké zá­žitky, nechte na sebe vnitřně působit vše krásné v životě. V lásce hraje důležitou roli obrazotvornost, citlivost, romantika, vyčkávací postoj může podpořit navázání kontaktů. Intuitivně správný vztah k ostatním.

Pluto už léta prochází 3. domem, takže vaše myšlení a psychika dlouhodobě procházejí převratnými změnami, v myšlení jdete do hloubky, všímáte si toho, čeho jste si dřív nevšimla, vynořuje se každé psychické napětí, které jste kdy potlačila, to může být zdrojem pocitů strachu a nejistoty, může to vyvolávat zájem o esoteriku, psychologii a jógu, snažte se všude o nové perspektivy. Můžete se nyní nechat fascinovat věděním a cílevědomě používat moci, jež je s tím spojena. Můžete se například přihlásit do vzdělávacího kurzu, který vás může proměnit. Soustřeďte se pouze na informace, které mají pro vás opravdový význam. K lidem ze svého okolí se chovejte otevřeně a čestně a to včetně sourozenců a příbuzných. Může se z vás stát vlivný učitel, pokud vaše vědění nebude povrchní. Nedůvěřujte proto tomu, co se jen povídá a co se denně píše v novinách. Dejte průchod své touze po sebevyjádření, ale není nezbytné hned napsat knihu. Můžete nyní získat poznatky, které vás promění, pěstovat otevřené a čestné vztahy k lidem z okolí a komunikovat s nimi, každodenní styk s lidmi ve vás zanechá hluboké dojmy. Vyhněte se však klepům, které mohou ublížit.


Od 47 do 56 let budete žít v mnohem radostnějším a svobodnějším období, kdy budete mít volnost, abyste si sama a po svém zvolila cestu, kterou se chcete ubírat dál. Vše bude jen ve vašich rukou, úspěch i neúspěch. Bude třeba projevit velkou vnitřní sílu, abyste se dokázala ukáznit a využít své svobody co nejlépe a nenechala se zavést na nesprávnou cestu. Rozhodněte, co je ve vašem životě důležité a pak o to usilujte podle svých nejlepších schopností. Snažte se ujasnit si, kdo vlastně jste a co chcete, pak na tento cíl nasměrujte energii a jděte za tím. Potíže mohou nastat v případě, že byste v opojení nad novou svobodou nabyla dojmu, že si můžete všechno dovolit a zákony pro vás neplatí. Budete mít možnost se svobodně rozhodovat, okolnosti budou na vaší straně, pokud jste si něčím v posledních letech nezkomplikovala život. Budete odvážnější, činorodější, budete potřebovat změnu a dobrodružství, nové podněty, studium. Je nutné, abyste za svá rozhodnutí nesla zodpovědnost, abyste byla ochotna nést následky svých rozhodnutí, chování a jednání.

Rok od března 06 do března 07 je charakteristický zvýšením zodpovědnosti, která na vás bude kladena a kterou si budete více uvědomovat. Zároveň bude třeba ukončovat některé záležitosti a projekty, aby mohly přijít další, nové. Může dojít k významnější změně ve vašem životě, občas se může objevit pocit, že se vám různé záležitosti i vztahy vymykají z rukou a to vyvolává stres a úzkost. Budete nucena hlouběji přemýšlet o sobě, svém chování a smyslu svého života, i o chování druhých, budete přebírat zodpovědnost za všechno, co se ve vašem životě děje, budete také přehodnocovat žebříček svých hodnot, abyste si mohla stanovit pro život realistický cíl. Můžete mít hodně práce a bude vám dělat problémy sladit rodinu a zaměstnání a tak budete znovu a znovu zvažovat, co je pro vás důležitější. Žijte podle svých vlastních představ a přesvědčení. Všechno, co nebylo vybudováno na pevných základech, všechno, co je staré a ztratilo pro vás význam, se v tomto roce zbortí, aby uvolnilo cestu novým šancím a začátkům v dalším roce.

Zřejmě nejproblematičtější oblastí bude domov rodina, ještě se budou objevovat potíže v souvislosti s dětstvím a rodiči a proto i pocit nedostatečného zakořenění v sobě, nedostatek důvěry ke světu, pochybnosti o sobě atd.. Zároveň vám bude pomáhat naděje, kterou v sobě máte, smysl života, který hledáte v komunikaci s lidmi – okolí a úspěchy, které budete mít, vám pomohou získat větší sebevědomí a vnitřní jistotu. V tom vám pomůže taky velká aktivita v oblasti vyššího poznání a životní filosofie – můžete studovat, cestovat, ale pozor na přehánění a zbrklé riskování.


Od 16.9.05 do 12.10.05 bude důležitá oblast nevědomí, fantazie, budete nucena ponořit se více do sebe a to vyžaduje klid a samotu. Ta vás však dost trápí, ale berte to jako další m ožnost líp poznat své skutečné já. Dávejte ale pozor, abyste naopak neztrácela svou skutečnou identitu – abyste se neidentifikovala s někým, kým nejste. Prospěje vám, když se budete držet spíš v pozadí a přihlížet, jak se ostatní převádějí, aniž byste si proto připadala méněcenná či neúspěšná. Věnujte se spíš uvědomování vytěsněných a skrytých stránek své osobnosti, abyste mohla být sama sebou nejen když jste sama.

Budete potřebovat víc se stáhnout do ústraní, abyste měla čas a klid na oddech a přemýšlení, zpracování všech dojmů a informací. Pište a malujte si své dojmy, používejte různé formy sebereflexe, pokuste se proniknout do pozadí věcí a událostí a uvědomit si to, co obvykle vytěsňujete. Věnujte pozornost svým snům, meditujte, relaxujte.

Budete mít touhu investovat do své krásy a opatřit si věci, které se vám líbí a dělají život příjemným. Ale starejte se o to aby vaše bankovní konto zůstalo vyrovnané. Uvažujte nad tím, jak vysoko si ceníte toho, co máte ráda, ale nemusíte proto propadnout penězům a utrácet víc než na co máte. Můžete se těšit z krásných věcí i ze sebe, ale peníze, šperky ani milostné kontakty trvale nezvýší vaši sebehodnotu. Vaše skutečná sebehodnota naopak přitáhne takové věci a vztahy, které odpovídají její úrovni. Vzhledem k nejasnostem, které ohledně své sebehodnoty máte, si dávejte pozor na iluze v oblasti hodnot, lásky a vztahů. Bude silná touha rozplynout se v milostném objetí, romantické sklony, ale nebezpečí zamilovat se do iluzí. Můžete se oddávat svým touhám a prožívat krásné chvíle s milovaným člověkem stejně jako při umělecké tvořivosti, vzroste vaše nesobeckost, ale pozor na ty, kteří chtějí být stále jen zachraňováni. Kolem 16. a 17.9.05 není vhodné uzavírat sňatky a obchodní smlouvy, investovat, chaotické duševní stavy, nepraktičnost a lehkovážnost.

Kolem 9.10.05 budete mít možnost zažít něco příjemného v souvislosti s kontakty s lidmi v nejbližším okolí. Budete moci zažívat příjemné stránky života a těšit se z nich, nechat vzkvétat lásku, ale udržet to v patřičných mezích. Můžete se otevřít se plnosti života, být velkorysá, dopřát si přepychu, ale také se projeví sklon k nestřídmosti, přílišné štědrosti až marnotratnosti, a zároveň přehnané nároky v lásce i ve vztahu k lidem obecně - sklon pokládat lásku za jedinou radost na Zemi a touhu být hýčkána a rozmazlována. Když my sami se nevidíme milujícíma očima, těžko to někdo udělá za nás. Při potřebné rozvaze a soudnosti je to vhodné datum pro důležitá rozhodnutí v oblasti vztahů, obchodu, jednání s úřady a právníky.

Od 10.10. využijte možnosti ukázat ostatním že umíte komunikovat. Všichni by měli vidět, co všechno víte a jak skvěle vám to myslí, ale nesnažte se předvádět vychytralost, a nemusíte ke všemu mít vlastní komentář. Můžete se prosadit prostřednictvím inteligence a komunikativních schopností, to, co říkáte, říkejte přímo a postarej se, aby vás druzí slyšeli.

Do konce února 06 bude Mars v 8.domě, což orientuje vaši energii a aktivitu do oblasti společného majetku s jinými lidmi, do společných investic. To s sebou nese možnost sporů o společný majetek. Nenechte se od druhých připravit o svůj spravedlivý podíl (to předpokládá ujasnit si, co je spravedlivý podíl – viz. výše), braňte jej, zaujměte jasný postoj, což však nemusí vždy znamenat hádku. Svou sílu a odvahu použijte k tomu, abyste se aktivně vyrovnávala a zbavovala svých tabu a objevovala hloubku své sexuality. Sexualita vás proměňuje. Snažte se, abyste měla se svými partnery co nejvíce společného a byla ve vztazích aktivní. Dávejte si však pozor, protože v této oblasti (společný majetek, investice, utajené věci, moc a manipulace, sex) máte karmické dluhy a tak se vám může stát něco nepříjemného, pokud si nebudete dávat pozor na druhé nebo se budete chovat neuváženě či nečestně a bojovat za něco co vám nepatří.

Do ledna 06 roste také aktivita v práci, touha po sebeprosazení, odvaha k činům, příliv energie a posílení regeneračních schopností, zvýšená výkonnost v práci i ve sportu, toho je dobré přiměřeně využít.


Od 13.10. do 8.11.05úspěšnější období pro finanční záležitosti a schopnost ocenit sama sebe. Nutnost být samostatnější v citové a rodinné oblasti a vnitřní jistotu čerpat víc ze sebe než z ostatních.

Možnost ukázat světu kdo jste, i když za to vždy nesklidíte potlesk. Uvědomte si jaký dojem budíte a chovejte se tak jak se vidíte svýma vnitřníma očima. Můžete se snáz prosadit a získat uznání, aniž se přehnaně derete do popředí.

Vhodná doba bavit se o penězích a uskutečnit finanční operace (s výjimkou 11.-14.10, kdy hrozí možnost podvodu – mluvte o tom, co vám připadá nejasné a nešetřete při tom ani sebe. Uvědomte si, v čem klamete sama sebe.) Přemýšlejte o tom do jaké míry si ceníte toho, co vám patří, i sebe. Uspořádejte své finanční záležitosti a nechte si při tom poradit, ale nenechte se napálit.

Nyní můžete s láskou vyřizovat svou korespondenci a mít potěšení z krátkých setkání a rozhovorů, jež se naskytnou během dne. Vnášejte pohodu do sousedských vztahů a každodenních setkání, pište milostné dopisy nebo maily, ale nemusíte pomáhat každému, koho máte ráda.

Kolem 19.10. bude možnost lépe poznat, z čeho duševně žijete a o co se v životě opíráte, co potřebujete, abyste se cítila dobře. Nebojte se citově projevit, ale střezte se dětinskosti. Můžete si uvědomit své city a dávat otevřeně najevo co potřebujete.


Od 9.11. do 6.12.05 budete mít dobré období v práci, bude pro vás snadnější věnovat se každodenním povinnostem. Horší to bude v oblasti společenského postavení, kde budete nejistá a budete hodně přemýšlet o tom jak vás hodnotí ostatní.

V tomto měsíci budete mít možnost uvědomit si v čem spočívá vaše vlastní hodnota a jaké jsou vaše možnosti. Použijte k tomu svých vlastních měřítek, nebuďte závislá třeba na výši svých příjmů nebo jiných konvenčních měřítkách. Vaše existence se má opírat o to, kdo jste. Své peníze můžete investovat do rozvoje své osobnosti. Můžete se lépe poznat, ale nemusíte sama sebe oslňovat. Stačí být tím kým jste, nestyďte se za to a projevujte to.

Zapojujte se do rozhovorů, informujte se, co se kolem děje, ve společnosti, zajímejte se o to, co za to stojí, ale neobtěžujte sousedy neustálým dotazováním, udržujte kontakty s příbuznými.

Do 20.3.06 můžete vnášet krásu, lásku a pohodu do své rodiny a domova, ale vyhněte se kýči. Projevujte laskavost a náklonnost blízkým lidem i sobě a svým citům. Mohou být příjemné návštěvy, zlepšují se vztahy (i s rodiči).

Venuše ve spojení se Saturnem dává možnost spojit lásku a respekt, uvědomit meze své i vašich vztahů, poznat je a přijmout. Vaše úzkosti a nedostatky si zaslouží, abyste je brala na vědomí a chovala se k nim láskyplně. Můžete se učit přijímat láskyplně i vážné stránky života, čerpat odvahu, sílu a respekt ze sebe - proto schopnost přečkat i časy, kdy jste sama. Dokážete si zjednat respekt nenásilným způsobem a těšit se z toho, co je trvalou součástí vašeho života. Nemusíte se však zamilovat do každého staršího člověka.

Od listopadu 05 do konce listopadu 06 bude Jupiter ve 2. domě a to je příležitost zvýšit hodnotu své osobnosti. Vaše sebehodnota se může zvýšit, aniž byste k tomu používala výdajů ze svého bankovního konta (pozor aby vaše výdaje nepřevýšily příjmy). Hledejte své místo ve světě a vezměte si, co vám náleží. Rozmnožujte svůj majetek, ale nepodmiňujte jím své štěstí. Místo toho se zaměřte na to, co skutečně zvyšuje vaši sebedůvěru. Uvědomte si, jakou cenu máte jako člověk, važte si sama sebe a uplatněte optimálně své vlohy. Jde o to, jak si sama sebe vážíte, místo abyste se snažila dokázat si vlastní hodnotu majetkem nebo vlastněním věcí. Budete mít snahu zlepšit své hmotné zajištění, také upevnit své ideje. Je však nutno použít prostředky, které jsou k dispozici. Je možno úspěšně investovat peníze k získání vlastnictví k vlastnímu potěšení nebo dalším investicím.

Kolem 11.10.05 můžete prožít něco radostného, protože budete cítit více optimismu a tak budete přístupnější pocitům štěstí, které budete schopna mnohem více než jindy čerpat ze svého vnitřního citového bohatství. Většinou v životě očekáváte štěstí zvnějšku, vkládáte příliš velké naděje do sebe i druhých lidí či projektů, a přeceňujete lásku, něhu a štěstí. Je těžké vás uspokojit, máte zvýšený pocit vlastní důležitosti a chcete aby to ostatní potvrzovali a projevovali vám obdiv. Přílišná touha po obdivu ze strany nejbližšího okolí blokuje vaši spontánnost a tvořivé schopnosti. A právě tyto schopnosti budete moci v těchto dnech rozvinout a přesvědčit se o nich – týká se to koníčků, zábav, spontánního sebevyjádření, milostných vztahů a sexu, tak se na tyto věci zaměřte a užijte si jich jak to půjde. Nenechte příležitosti kolem sebe projít aniž byste si jich všimla.

Jestli nepocítíte radost, je to proto, že stále nečerpáte ze sebe…. I když nemáte nejlepší matku na světě, můžete se cítit vnitř­ně dobře zaopatřena – sama sebou, bohatá a šťastná. Dejte druhým pocítit, co potřebujete, neboť jen tak to můžete dostat. Důvěřujte svým pocitům a projevujte je. Můžete dosáhnout nějakého společenského postavení, popularity, navázání milostného vztahu.


Od 7.12.05 do 2.1.06 buďte v kontaktu s lidmi v okolí, komunikujte s nimi, dejte jim poznat kdo jste, a uvědomte si, jakým způsobem s lidmi mluvíte a jaký dojem děláte. Nebuďte zklamaná, že se o vás nepíše v novinách. Buďte sama sebou a nehrejte si na to, co nejste, držte v patřičných mezích své já, nepřeceňujte se a nepropadejte velikášství.

Uvědomte si, zda a jak jste schopna někoho milovat, aniž padnete kolem krku každému, kdo se na vás usměje. Přiznejte se ke svým vztahům a poznejte, co je na nich přitažlivého. Nebraňte se krásným a příjemným stránkám života a uplatněte svůj vkus.

Také je možnost uvědomit si do jaké míry můžete být svobodná, v čem spočívá vaše svoboda a originalita a v čem se nemůžete přizpůsobit společenským normám.

Máte nyní také lepší možnost vyjádřit co cítíte, dát najevo, co potřebujete a cítit se proto podporována a dobře zaopatřena. Zamyslete se nad tím, jak vaše myšlenky ovlivňují vaše pocity. Lépe než jindy můžete vyciťovat své potřeby. Vyvarujte se však přílišné analýzy svého života, tendence místo citového prožívání jen mluvit a mluvit o svých pocitech.

Přemýšlejte také o svém smyslu pro nabízející se možnosti. Ponechte svým myšlenkám volný běh a probírejte se nejrůznějšími možnostmi, které by případně mohly nastat. Svěřte se ostatním se svými názory, ale nedělejte jim žádná kázání. Uvědomte si, odkud čerpáte důvěru a naději a všem spočívají optimistické rysy vaší povahy. Zamyslete se nad svým dalším osobním vývojem. Mluvte o tom, čemu věříte. V této době se můžete otevřít novým možnostem a šancím, navázat zajímavé nové kontakty v nejbližším okolí. Vyhněte se však přeceňování svých možností, vychloubání a myšlenkám, že jste lepší než ostatní.

Pronásleduje vás pocit, že jste rodiče nějak zklamala a spojuje se s velkou potřebou být obdivovaná. Vaše okolí může být někdy překvapené vaší tendencí se stále nějak zviditelňovat až vychloubat a vynucovat si uznání. Radost z prostého bytí se tak stává nedostatečnou, stále vám něco chybí. Je třeba učit se být víc spokojená s tím co máte tady a teď a neupínat se stále do budoucnosti, nevkládat příliš velké naděje do sebe či do druhých. Jste sama o sobě dost skvělá, jiskřivá a inspirativní, máte velké osobní kouzlo a není třeba ho ještě zvětšovat – je to otázka míry – příliš mnoho dobra (skvělosti) se v jednom momentě změní v pravý opak – schopnost inspirace se pak může změnit v poučování a vnucování své víry druhým.


Od 3.1. do 29.1.06 může být finančně úspěšnější, přinejmenším budete lépe schopná ocenit a uplatnit své schopnosti.

Důležité je teď myslet na svou rodinu a být zde sama sebou. Uvědomte si svůj původ (a přijměte jej, mohou se objevovat vzpomínky na dětství) a kde se cítíte duševně doma, ale neztotožňujte se příliš se svým dětstvím – jste už dávno dospělý člověk. Zařiďte si domov podle vlastních představ, vkusu, ale nemusíte se doma chovat jako paša. Soustředění na domov a rodinu stejně jako na své vlastní city může komplikovat vztahy, nemusíte mít na ně dostatek času a prostoru. Nepřeceňujte krásu a požitky, nepropadejte marnivosti a nepovažujte se za neodolatelnou.

Harmonický tranzit Jupitera na Slunce (od půlky ledna do konce září 06) je možností rozšířit své vědomí a osobnostně růst, ujistit se o své jedinečnosti a radovat se ze svého Já, obohatit a rozvinout svou seberealizaci, otevřít se novým šancím v práci i v osobním životě. Jde o to, že budete nakloněná nadšení ze sebe a tak ochotná přijmout jaká skutečně jste a projevit to hlavně v konstruktivním smyslu. Když má člověk dobrou náladu, tak si prostě víc dovolí a má menší strach z neúspěchu. Vzroste vaše sebedůvěra, optimismus, přitažlivost pro druhé a můžete se proto chovat se tak, aby to odpovídalo vašim názorům. Je možnost zvýšené prosperity v práci, nové šance, nové kontakty.

Kdykoli se však budete přeceňovat, budou problémy, stejně jako když si budete myslet, že se vám nikdo nevyrovná, čekat, že se vám všichni budou kořit, budete klopýtat přes svou samolibost. Je vhodné dělat významná rozhodnutí a důležité životní kroky, jednat s úřady a soudy, avšak bez přehánění, s rozvahou, mít pod kontrolou touhu po přepychových a těžko dostupných požitcích.


Od 30.1. do 26.2.06 zabývání se tabuizovanými tématy, zvýšený zájem o ezoteriku, možnost čerpat sílu přijetím temných stránek a z hlubokých lidských vztahů. Potíže v souvislosti s přáteli a osobní svobodou.

Máte si uvědomit svou jedinečnost a jaké máte tvůrčí schopnosti, projevujte se spontánněji, tvořivěji a hravěji než obvykle, a nestyďte se za to, co jste vytvořila, i když to nejsou velká umělecká díla. Nechtějte být originálnější než jste a nesnažte se realizovat skrze své děti. Možnost uvolnit se a zrekreovat.

Zabývejte se také otázkou svobody, ale nepřehánějte to, zbrklost a nervozita vám mohou zkřížit plány a způsobit nedorozumění ve vztazích. Svoboda neznamená chovat se výstředně, nepřizpůsobivě a bláznivě.

Když se vaše myšlenky v těchto dnech točí stále kolem dětí, znamená to, že je načase nechat promluvit své tvůrčí schopnosti. Uvědomte si, v čem jste jedinečná, ale nemyslete si, že všechny vaše myšlenky jsou originální. Pohrejte si se svými myšlenkami, vyjadřujte se nápaditě, vtipně, věnujte se nějaké hře, koníčku, zábavě – spontánnosti se v tom můžete učit od dětí.

Dejte najevo svou touhu po svobodě, zaměřte se na to, co nezapadá do žádného rámce, věnujte pozornost těm stránkám své povahy, které jsou nezařaditelné a naslouchejte rebelovi v sobě. Mluvte o tom, co vás osvobozuje, i když to zní bláznivě. Projevte svou jinakost, přemýšlejte o své svobodě, naslouchejte vzbouřenci v sobě. Neznamená to však vyjadřovat se za každou cenu výstředně a nesrozumitelně, chtít se lišit za každou cenu. Potlačování svérázných vlastností se může stát zdrojem nervozity a stísněnosti.


Od 27.2. do 25.3.06 budete chtít překvapovat okolí svými pokrokovými nápady, budete chtít proměnit vše, co vám leze na nervy, budete neklidná a nesoustředěná, navíc nebudete mít dostatek prostoru pro zábavu, koníčky a potěšení, - nedostatek kreativity a možné problémy s dětmi, milenci.

Líp na tom budete s komunikací a intelektuálními schopnostmi, zesílí touha po poznání a vzdělání, budete velmi aktivní, plánovat a uskutečňovat některé projekty, které poslouží k rozvoji a k úspěchu, kontakty s lidmi v nejbližším okolí i cestování a studium, smlouvy, korespondence, obchody, vztahy s příbuznými mohou být velmi důležité a přínosné. Filozofické tendence, touha rozvíjet duchovní hodnoty, návrat k ideálům v povolání a podřízení jim všeho.

Důraz kladený na každodenní život – pokud máte zdravotní potíže, pak je čas zamyslet se nad způsobem života a změnit jej tak, aby lépe odpovídal vašim individuálním potřebám. Přijměte zodpovědnost za své každodenní povinnosti a realizujte se v práci.

Dejte se do řeči se svými spolupracovníky a informujte se o tom, co se na pracovišti děje, ale nevěřte všemu, co se povídá. Zamyslete se nad svým způsobem každodenního života a udělejte si seznam všech úkolů a prací, které musíte udělat, plánujte si pracovní den, komunikujte se spolupracovníky, myslete na své zdraví.

To, co nyní děláte, by mělo přesahovat váš obvyklý horizont. Zasazujte se o své osobní názory a bojujte za to, čemu věříte, aniž hned svoláváte veřejnou demonstraci na podporu svého stanoviska. Starejte se o své další vzdělávání a usilujte o vyšší hodnoty. Postavte se za své názory, použijte svých sil k tomu, abyste rozšířila svůj obzor. Nemusíte všechny přesvědčovat o své pravdě a dostávat se do sporu s každým, kdo nesdílí vaše názory. V této době jste rozhodnější, aktivnější, podnikavější, ale také netrpělivá, hádavá, příliš vysoké ideály vás mohou odvádět od každodenní reality a komplikovat pracovní záležitosti.


Od 26.3. do 22.4.06 budete cítit nutnost navazovat kontakty, komunikovat, být aktivní, cestovat, uplatnit vynalézavost, intelekt, což se projeví hlavně rozšiřováním životních obzorů, vzdělání, cesty (do ciziny) v povolání, vyrovnávání se s otázkami víry, přehodnocování světového názoru – v této oblasti se nejvíce projevujete – je to až takové honění se za vyššími hodnotami a to se tento měsíc víc projeví – jako energické prosazování vlastní vůle, vyvinutí velké vnější i vnitřní aktivity. Ale trochu na úkor pracovních záležitostí, které na vás mohou působit jako omezení. Snaha o úporné plnění povinností a přílišné upnutí se na detaily vás bude zatěžovat, unavovat, hlavně nervově, budete si chtít užívat, ale práce vás bude pronásledovat. Takže budete potřebovat občas se vědomě stáhnout do samoty, nasbírat síly, které jste někde částečně neúčelně vyplýtvala.

Nadále je důležité zapojit komunikativní a intelektuální schopnosti do oblasti práce, p okuste se lépe sama sebe vnímat a zamyslet se nad sebou a svou seberealizací, která je hodně ovlivněna city a je třeba sem vnést více pružnosti a objektivity. Lépe se poznejte, ale nemyslete pouze na sebe. Uvědomte si, jak vaše myšlení ovlivňuje váš sebeobraz a vyjadřujte se tak jak odpovídá vašemu založení. Mluvte o tom, co se vás osobně týká, uvědomte si, co je pro vás opravdu důležité.

Poznat sebe sama je nyní možné hlavně prostřednictvím vztahů - co vlastně hledáte u druhých lidí? Poznávej sebe sama v zrcadle svých vztahů a věnujte se druhým (partnerům) aniž se s nimi ztotožňujete. Umožněte druhým, aby byli sami sebou, rozlišujte mezi sebou a druhými, nežijte životem druhých ani nechtějte být taková, jako ostatní.

Uvědomte si jak se vyjadřujete a jak komunikujete s ostatními lidmi, do jaké míry se jim přizpůsobujete a necháváte se ovlivnit, jak dalece se chcete zalíbit tím co říkáte? Neztotožňujte se příliš se svými myšlenkami – nejste pouze to, co si myslíte. Uvědomte si, do jaké míry je váš život determinován způsobem, jakým vnímáte svět. Zkuste slyšet i to, co vám nevyhovuje, naslouchat, nejen mluvit.

Vhodná doba pro projev tvůrčích a uměleckých schopností, pořádání večírků pro přátele, ale není nutné vrhat se hned kolem krku každému, kdo vypadá jako umělec – místo abyste sama něco tvořila. Možné je dopřát si trochu flirtu a nechat se trochu rozmazlovat. Se svými dětmi můžete strávit několik krásných dnů plných rozpustilé zábavy. Můžete se bavit milostnými hrátkami, být uvolněná a plná tvůrčích nápadů, dělat věci, které vám přinášejí radost a potěšení, ale vyhněte se lenosti a požitkářství.

Zacházejte nyní obzvlášť láskyplně se svými pocity a mějte radost ze své dobré nálady. Udělejte něco, při čem se budete cítit příjemně. Mějte potěšení ze všeho, co vám život poskytuje a čím jste zaopatřena. Můžete trávit příjemné chvíle s lidmi, kteří jsou vám blízcí. V horším případě si myslíte, že musíte mít nutně vše, co se vám zalíbí, připouštíte si jen příjemné pocity, projevujete sympatie každému, kdo vás chce opečovávat.


Od 23.4. do 19.5.06 budete projevovat vášnivost a pevnost v dosahování společenského postavení, síla ke zvládání problémů, zapojování své osobnosti. Velká aktivita v rozvoji osobnosti, sebejistota, ukazuje se nadání, které je možné využít, dobré období pro majetek a využití pozitivních šancí. Uplatnění osobnosti. Nutnost zabývat se významem Neptuna ve 2.domě (viz. Nativita). Je zde inspirace, možnost procitnutí z omylů, humanitní sklony, potřeba lásky a schopnost dávat.

Ctižádostivé vystupování, soustředěnost, nedůležité věci odloženy, avšak tendence zanedbávat i city. Oživení rodinných a citových problémů, s rodiči, s dětmi, a nutnost stát si za svými city a neopomíjet je. Budou problémy s tím, co zanedbáte, a ne příliš mnoho šancí vše rychle zvládnout – chce to víc snahy než jindy, své zábrany přehodnotit, mohou být úzkosti.

Uvědomte si, co vás spojuje s ostatními lidmi. Přijměte, co s nimi máte společného, ale nemusíte se ztotožnit s majetkem nebo dluhy svých partnerů. Část své osobnosti můžete najít v tom, co jste doposud považovala za tabu, co jste vytěsnila. Neztotožňujte se se svými krizemi, ale přijměte je jako možnost se proměnit. I v těch nejtěšnějších vztazích můžete zůstat sama sebou, můžete integrovat některé vytěsněné části osobnosti, a vždy zůstat věrná sama sobě. Přehodnoťte svůj postoj k hmotným hodnotám a majetku.

Nyní se o sobě můžete více dozvědět, když budete naslouchat druhým, hlavně partnerovi. Nechte si od nich poradit a vyžádejte si od nich informace. Snažte se lépe pochopit názory druhých, ale nemusíte je přijmout.

Svěřte se ostatním se svou láskou a s tím, co se vám líbí, co je na světě krásné a příjemné a navštivte nějakou výstavu. Zaměřte své vnímání a to, co je krásné a co se vám líbí, aniž se do každého krásného člověka hned zamilujete. Přemýšlejte o svých (milostných) vztazích, svou lásku vyjadřujte slovy, ale nepřeceňujte krásné věci, nepřehánějte to s milostnými dopisy. Ve vztazích používejte i hlavu a rozmyslete se, než něco řeknete.

Teď i všední dny mohou být příjemné a práci i povinnosti je možno vykonávat s láskou. Použijte svých diplomatických schopností k řešení pracovních problémů mezi spolupracovníky, ale nemusíte hned každého zahrnovat láskou. Jde o to, aby mezi každodenní prací a volným časem existovala vyváženost. Do své práce zapojte estetické prvky. Můžete nyní objevit krásné rysy své osobnosti. Snažte se o vnitřní vyrovnanost, mějte se ráda a umožněte svým lepším stránkám, aby se projevily. Můžete milovat celým srdcem, chovat se k sobě láskyplně, shledat, že jste docela sympatická. V horším případě obdivujete jen sama sebe jako Narcis. V práci můžete potkat zajímavého člověka, se kterým navážete příjemný vztah.

Většina vaší energie je nyní zaměřena do oblasti kariéry, povolání, máte dát veřejně najevo svou ctižádost a svůj nárok na patřičné společenské postavení. Usilujte o své místo ve společenské hierarchii, ale ne na úkor svých podřízených nebo citového a soukromého života. Postarejte se o to, aby vaše zásluhy byly společensky oceněny, pokud si to doopravdy zaslouží. Můžete nyní upevnit své místo ve společnosti, projevit zde větší aktivitu a potvrdit oprávněnost svého povolání. V horším případě přikládáte příliš velký význam autoritám, zneužíváte své podřízené a usilujete o uznání, které si nezasloužíte.

Budete mít snahu dosáhnout něčeho v kariéře, získat společenské uznání a respekt, ale to nevyřeší vaše citové problémy, ty vás, pokud se jimi nebudete zabývat, budou naopak brzdit. Budujte kariéru, ale nemusíte hned překonat všechna svá omezení, nemusíte jít hlavou proti zdi. Posilujte sebekázeň, střídmost, schopnost něčeho se odřeknout pro vyšší a vzdálenější cíle, vůli a energii při překonávání překážek. Jinak může dojít k vážným konfliktům v osobním i profesním životě, zlost, tvrdošíjnost či touha něco zničit. Také komunikace s vámi nebude jednoduchá, budete napjatá, podrážděná, konfliktní, soustředění na kariéru může narušit vaše vztahy, nebudete se chtít přizpůsobovat jako dřív. Snažte se o jasnou komunikaci, což neznamená hned na druhé útočit.


Mezi 20.5. – 15.6.06 velká potřeba změny, opustit zaběhlé cesty, otevřít se pokroku, do popředí se dostává kreativita, touha vytvořit trvalé hodnoty a předat své zkušenosti. Aktivuje se duševní stránka osobnosti, zájem o lidskou duši a vlastní duševní prožívání. Překonání duševních bloků. Výrazný rozvoj tvořivosti, možnost prostřednictvím kreativity posílit společenskou pozici a získat nějakou popularitu, úspěch v podnikání.

Touha po navazování kontaktů, vyhledávání lidí, ale nebezpečí povrchních známostí, mnoho činností najednou. Touha po nových a nových zkušenostech, požitcích, nestálost, potřeba koncentrace. Hledání vyšší pravdy a ideálů, touha po cestách, ale také problémy s nimi, je třeba dát ideálům tvar a dostatek trpělivosti.

Je čas zamyslet se nad svou životní filosofií, smyslem života, uvědomte si, co rozšiřuje váš horizont. Neztotožňujte se však se svým vzděláním či cestováním nebo s názory druhých, buďte věrná svým názorům. Poznejte své optimistické stránky, ale střezte se velikášství. Udělejte si představu o možnostech, jaké se vám nabízejí pro další vývoj. Dejte najevo sebedůvěru, aniž přeceňujete své možnosti. Chopte se možností dalšího růstu své osobnosti, vaše sebedůvěra tím stoupne. Víte, že se na sebe můžete spolehnout, odkud můžete čerpat další možnosti svého růstu, stojíte za svými názory.

Obraťte své myšlení do vyšších sfér, ale nemusíte pořád citovat z Bible. Učte se něco, co rozšíří vaše obzory, myslete v širších souvislostech a přemýšlejte o tom, co dává vašemu životu smysl a perspektivu. Komunikujte s lidmi z jiných kulturních oblastí a informujte se o tom, co se děje v ostatních koutech světa.

Projeví se vaše silná potřeba být poslouchána a šířit moudrost, ale také konflikt mezi informacemi a smyslem, které dávají – příliš mnoho zájmů a informací znemožňuje jít do dostatečné hloubky. Můžete propadat přehnanému idealismu a vznášet se příliš vysoko na to, aby vám někdo rozuměl. Můžete na druhé dělat dojem, že je poučujete a považujete se za ze všech nejmoudřejší.

Budete mít také velké nutkání dosáhnout co největší svobody a začít úplně nový život. Vytvořte si více volného prostoru a volného času (v přátelských vztazích, v souvislosti se svými ideály a nadějemi), chovejte se více nekonvenčně, ale dávejte si pozor na ukvapená rozhodnutí, naivní riskování, roztržitost, což může způsobit nečekané ztráty a zmeškání příležitostí.

Od 16.6. do 12.7.06 zvýšená aktivita v navazování kontaktů, je vhodné rozvíjet komunikaci, být aktivní, cestovat, uplatnit vynalézavost, intelekt, a to především při rozšiřování obzorů, světového názoru, cestování (do ciziny).

Problematičtější je tendence unikat od každodenních povinností, které vás přetěžují, většinou právě proto, že jim dlouho unikáte a pak se nahromadí a o to méně se vám do nich chce. Chaotický životní styl může způsobit i zdravotní či nervové potíže, které vás mohou přinutit k samotě a sbírání sil. Případné nelegální či pouze unáhlené pracovní aktivity by mohly přinést potíže se zákonem. Je nebezpečí, že se spojí vaše iluze a nejasné vidění věcí se silnou touhou po svobodě a překonání omezení za každou cenu v jakousi anarchii a přehánění.

Trvá nutnost přehodnocovat smysl života a rozšiřovat své horizonty. Tento měsíc je možnost lépe poznat, co v citové oblasti potřebujete, abyste se cítila dobře. Možnost spontánně se projevit a dát najevo, co potřebujete, ukázat své skutečné já a tvořivé schopnosti.

Do kariéry a společenského postavení zapojte komunikaci a intelekt, říkejte otevřeně co si myslíte a dělejte to tak, aby vás veřejnost slyšela. Komunikujte se svými nadřízenými, ale nepřijímejte hned jejich názory a stanoviska. Zapojte se do veřejné diskuse a obhajujte své názory, mluvte o tom, k čemu se cítíte povolána. Přemýšlejte o svém povolání a své roli ve společnosti.

Láska k druhému člověku vás může transformovat. Vyžaduje to ovšem navázat hlubší a intimnější vztahy, které vás mohou udělat šťastnou. Vytvořte harmonický soulad mezi tím, co od druhých dostáváte, a tím, co jim sama poskytujete. Mějte ráda i to, co je jinak tabu, ale vězte, že příliš mnoho milostných dobrodružství škodí. Sex se u vás může více pojit s láskou než jindy, chováte se něžněji a srdečněji k lidem, k nimž máte hlubší vztah, v lásce se dáváte celá a tím se proměňujete. V horším případě máte ráda jen to, co je zakázáno, lásku a náklonnost hledáte skrze sex.

Aktivita výraznější v oblasti přátelských vztahů a osobní svobody. Přátelé vám nyní mohou připravit spoustu nepříjemností, když jim neřeknete, kde jsou meze, které by neměli překročit. Udělejte všechno pro to, abyste se prosadila mezi lidmi stejného smýšlení, zapojte se třeba aktivně do práce v týmu. Usilujte o dosažení svých cílů ve spolupráci s ostatními lidmi, i když jste silnější než oni, udělejte něco pro své přátele. Pokud však budete příliš prudká, můžete proti sobě své přátele popudit. Budete mít velkou touhu aktivně dosahovat svých přání a nadějí a sklon dopustit se zmatečných rozhodnutí, nakupování nepotřebných věcí, podléhání bludům a iluzím, okradení, podvedení.


Od 13.7. do 9.8.06 vytrvalé a vášnivé zaměření na upevňování své sebehodnoty a sebejistoty, rozvoj osobnosti, uplatňování talentů a majetkové zabezpečení, využití pozitivních šancí.

Pochybnosti o sobě a nedostatek vnitřní jistoty v citové oblasti budou vyžadovat opětovné přehodnocení, soustředěné úsilí a učení se samostatnosti a sebedůvěře. Tendence k úzkostem a pesimismu.

Své já budete chtít upevnit prostřednictvím profese a společenského uznání. Ukažte veřejnosti kdo jste, ale neztotožňujte se příliš se svým společenským postavením. Buďte středem pozornosti, ale ne za cenu popření sama sebe. Můžete se prosadit ve společnosti, získat společenské ocenění, prokázat společenskou odpovědnost. Nebuďte příliš závislá na mínění společnosti (konvencích) a své postavení neberte moc osobně. Nadále uplatňujte v kariéře svůj intelekt, myšlení a komunikační schopnosti.

Láska může rozšířit vaše obzory, chce to třeba vydat se na cesty a těšit se ze života, aniž byste se hned intimně sbližovala s každým, kdo pochází z jiné kulturní oblasti. Vyhledávejte lidi, kteří mohou dát vašemu životu hlubší smysl a ukázat vám nové perspektivy. Můžete vychutnat svou dovolenou a mít potěšení z milostných dobrodružství, láska vás přivede k novému pohledu na život, ráda se stýkáte s lidmi z jiných kulturních oblastí. V horším případě uctíváte každého, kdo je vzdělanější než vy, svou lásku hledáte v cizině. Trvá aktivita v přátelských vztazích a v získávání osobní svobody. Buďte přímá, ale berte ohled na zájmy druhých a naslouchejte.


Od 10.8. do 7.9.06 budete hodně energická a aktivní, budete se snažit zapojit do společnosti, brát ji dokonce útokem, prosadit se ve vztazích s lidmi i v povolání s odvahou (až agresivita a bezohlednost). Ve vztazích to může vést k znovuobnovení, urovnání či novému vztahu, budete se věnovat partnerovi, společenským kontaktům a pokud to nepřeženete, budete mít úspěchy ve společnosti.

Budete se však také chtít předvést, udělat dojem, což můžete přehnat, chovat se autoritativně a způsobit si problémy se sebepřecenění. To může znamenat ztrátu přátel, problémy v týmové práci, donucení vzdát se vlastní individuality - splynout s masou, soustředit se na své problémy se sociálními vztahy.

Čas ukázat svým přátelům, kdo doopravdy jste. Při spolupráci s ostatními je žádoucí se zviditelnit. Je však dobré si uvědomit, že kluby a spolky, jichž jste členem, dokážou existovat i bez vás. Přijměte však funkce, které odpovídají vašim schopnostem. Mějte na zřeteli zájmy skupiny, ale nemusíte být všude hvězdou, nebuď závislá na mínění svých přátel.

V kariéře i nadále můžete s úspěchem uplatnit své myšlení a zároveň schopnost chovat se příjemně, mile a okouzlujícím způsobem.

Svých cílů teď dosáhnete nejlépe tak, že se příliš neukazujete, ponechte své svaly pracovat ve skrytosti a pohybujte nitkami událostí ze zákulisí, aniž byste se ovšem nechala unést svými nevědomými touhami. Vaším největším nepřítelem je nyní vaše vlastní potlačená agresivita. Můžete se stáhnout do pozadí, abyste načerpala nových sil, aktivně se vypořádávat s potlačenými stránkami své osobnosti, poskytnout pomoc těm, kteří jsou slabší než vy. Je třeba dávat si pozor na projevy nervozity, netrpělivost, hádky, konflikty, nezvládnuté vášně mohou vést k nepříznivým zvratům ve vztazích jak doma tak na pracovišti, i k poškození zdraví. Teď se držte spíš stranou, nemůžete se stále jen zviditelňovat a předvádět svůj rozhled a vědomosti. Zaměřte svou aktivitu spíš na vnitřní práci, na duchovní cesty.


Další ukázka (o něco kratší)

Roční horoskop, žena, rok narození 1962

Od 37 do 46 let žijete v období, které s sebou nese nezávislost, originalitu, nové začátky a nové pří-ležitosti v mnoha ohledech, ale občas přináší také pocity velké osamělosti. I v existujících vztazích můžete mít pocit odcizení. Lidé si od vás poněkud udržují odstup, ale to jen proto, abyste měla dostatek času a prostoru na rozvoj a růst vaší osobnosti, na který je toto období zaměřeno. Věnujte se sama sobě, svým zájmům a práci na sobě.

Rok od 1.7.05 do 1.7.06 dává možnost prosadit se v partnerském vztahu i v rodině a mezi přáteli. Může dojít k setkání s někým, kdo vás významně ovlivní a toto setkání může znamenat začátek další významné etapy ve vašem životě. Dojde k přehodnocení existujících vztahů, k jejich upevnění nebo opuštění, a k navázání nových vztahů. Jste pro ostatní mnohem přitažlivější. Pochopíte, že nemáte zájem setrvávat ve vztazích, které vás ničím nenaplňují, potřebujete vztahy jedinečné, rovnocenné, emocionální.

Ocitáte před mnoha možnostmi volby vždy ze dvou možností, dvou cest, dvou vztahů. Své povinnosti vůči rodině i širšímu společenství berete velmi vážně a je pro vás běžné nabídnout pomoc potřebným, zároveň se setkáváte s žádostmi o pomoc od přátel i rodiny.

Zvyšuje se také tvůrčí inspirace a proto se v tomto roce budete muset naučit najít rovnováhu mezi svými aktivitami a pomocí druhým. Uchraňte si pro sebe pár klidných chvil, jinak se ve vás začne hromadit zatrpklost, která značně vyčerpává a z ní pramenící stres by mohl ovlivnit vaše zdraví. Budete potřebovat cítit podporu vašich blízkých, která vám pomůže při veškerém rozhodování.

Pro váš vnitřní vývoj je nejdůležitější oblast spontánního emocionálního výrazu (chovat se jak se cítíme a jací doopravdy jsme), tvořivých činností, milostných vztahů a sexu. Probouzejte své tvořivé schopnosti, užívejte si toho, co vás naplňuje a přináší radost ze života, radost z pouhé existence. A máte převzít zodpovědnost za to, jaká jste – stát si za tím aniž byste se snažila omlouvat nebo být někým, kým nejste.

Důležité je také prosazovat se prostřednictvím komunikativnosti a intelektuálních schopností, ukazujte se lidem z této stránky, ukažte že umíte komunikovat, co všechno víte a jak skvěle vám to myslí, ale nesnažte se předvádět vychytralost, a nemusíte ke všemu mít vlastní komentář. Můžete se prosadit prostřednictvím inteligence a komunikativních schopností; to, co říkáte, říkejte přímo a postarejte se, aby vás druzí slyšeli.

Pracujte na své sebehodnotě a rozvíjejte schopnost lásky k sobě i kde druhým, přesvědčujte se o svých talentech a využijte je při materiálním zabezpečení.

Také sebepoznání těch stránek osobnosti, které jste doposud vytěsňovala, je pro další roky ještě důležité. Pracujte se svými sny a věnujte se tvořivé práci, umění, což vám pomůže navázat kontakt se svým skutečným já.

Aktivita je nyní (až do dubna 06) soustředěna do oblasti poznávání, studia, cestování. To, co nyní děláte, by mělo přesahovat váš obvyklý horizont. Zasazujte se o své osobní názory a bojujte za to, čemu věříte, aniž hned svoláváte veřejnou demonstraci na podporu svého stanoviska. Starejte se o své další vzdělávání a usilujte o vyšší hodnoty. Postavte se za své názory, použijte svých sil k tomu, abyste rozšířila svůj obzor, udělejte něco pro své vzdělání. Nemusíte však své názory vnucovat druhým, abyste si je potvrdila, nemusíte se dostávat do sporu s každým, kdo nesdílí vaše názory.

Hodně vaší energie je zaměřeno také do oblasti kariéry, povolání, máte dát veřejně najevo svou ctižádost a svůj nárok na patřičné společenské postavení. Usilujte o své místo ve společenské hierarchii, ale ne na úkor svých podřízených. Postarejte se o to, aby vaše zásluhy byly společensky oceněny, pokud si to doopravdy zaslouží. Můžete nyní upevnit své místo ve společnosti, projevit zde větší aktivitu a potvrdit oprávněnost svého povolání. V horším případě přikládáte příliš velký význam autoritám, zneužíváte své podřízené a usilujete o uznání, které si nezasloužíte.

Kolem 6.1.06 naopak budete odvážnější a optimističtější, vyrovnanější, usilujte o svůj vnitřní růst a nebojte se projevit své názory. Můžete trochu přehánět, jste kurážnější a bude se vám dařit víc než jindy. Snažte se, aby vaše sebedůvěra vzrostla a dívejte se na svět optimistickýma očima. Vyhněte se však přepínání sil, nesnažte se křečovitě přesvědčovat druhé, a nedávejte v sázku své štěstí. Je vhodné vést jednání s úřady, soudy a právníky, příliv duševních i tělesných sil, odvaha, pracovitost a výkonnost.

Kolem 6.2.06 vzroste vaše energičnost, průbojnost, rozhodnost, podnikavost, můžete dosáhnout úspěchu a překonat některé překážky, ale pokud svou energii potlačujete, můžete být také netrpělivá, podrážděná, hádavá, nezvládnuté vášně mohou vést k nepříznivým zvratům ve vztazích jak doma tak na pracovišti. Svou energii směrujte do společnosti a kariéry, ale hlídejte si sebekázeň a rozvahu, abyste nezničila to, co jste vybudovala.

Jupiter nyní ve 3.domě: Tohoto tranzitu je vhodné využít k co nejširším společenským stykům s lidmi, se kterými se denně setkáváte. Čím lépe jste informována o tom, co se kolem vás děje, tím lépe můžete využít možností k navázání nových kontaktů. Nemusíte při tom vést samolibé řeči, abyste zakryla nedostatky ve svém vzdělání. Můžete se nyní naučit hodně nového a obohatit své zkušenosti, můžete využít svých každodenních kontaktů a komunikovat s ostatními tak, že v nich vzbudíte obdiv. A důvěru. V horším případě máte sklon mluvit i do věcí, kterým nerozumíte, očekáváte štědrost od svého okolí a jste příliš pohodlná na to, abyste se něčemu přiučila stykem s ostatními.

Kolem 27.10.06 zažijete příjemné věci, budete mít lepší náladu, optimističtější, protože budete schop-na čerpat mnohem víc ze svého vnitřního citového bohatství než očekávat štěstí zvenčí. Důvěřujte svým duševním dojmům: mohou být mezi nimi pocity štěstí. I když nemáte nejlepší matku na světě, můžete se nyní cítit vnitřně dobře zaopatřena. Dejte druhým pocítit, co potřebujete, neboť jen tak to můžete dostat. Můžete se cítit celkově velmi dobře, důvěřovat svým pocitům, cítit se vnitřně bohatá a obšťastněná. Může se to hod-ně projevit v oblasti přátelských vztahů a možností naplnit některé své naděje.

Od 7.12.05 do 17.7.06 budete mít možnost budovat své já, rozšířit své vědomí a osobnostně růst. Vše-chny způsoby sebepřeceňování vám však budou stát v cestě. Můžete se však udržovat v nadšení nad sebou samou, protože jen tak bude váš život od­povídat intensitě vašich myšlenek. Může vzrůst vaše sebedůvěra, rozvinout se vaše osobnost a chovat se tak, aby to odpovídalo vašim názorům. V horším případě propadnete mylnému dojmu, že se vám nikdo nevyrovná a neustále klopýtat přes svou samolibost. Je vhodné dělat významná rozhodnutí a důležité životní kroky, jednat s úřady a soudy, avšak bez přehánění, s rozvahou, mít pod kontrolou touhu po přepychových a těžko dostupných požitcích. Pozitivní vliv na přátelské kontakty, a komunikaci s okolím, také vnitřní růst a sebepoznání, rozvoj seberealizace – budete lépe vnímat, kdo jste a proto budete lépe vědět, co v životě chcete.

Kolem 23.1.06, 12.4.06, 20.9.06 budete mít možnost otevřít se více krásám života a přesvědčení, že jste hodna lásky, že jste krásná a přitažlivá. Můžete v červenci nalézt štěstí v lásce – potkat partnera, který k vám bude velkorysý a štědrý, ale buďte opatrná – přílišné nároky a neskromnost se vám bolestivě vrátí. Dopřejte si něčeho příjemného, aniž přitom zpohodlníte nebo zlenivíte. V této době můžete plně projevit svou schopnost milovat, překypovat láskou, osvědčit dobrý vkus. V horším případě si od lásky slibujete víc, než je vaše ochota dávat, připadáte si krásnější, než doopravdy jste, nejraději byste se nechala jen rozmaz-lovat. Není to doba vhodná pro zásnuby, sňatek, nebezpečí marnotratnosti při nákupech a nespokojenosti v lásce, lehkomyslnost a flirtování, neukázněnost, pohodlnost, kýč, mravní ústupky při dosahování cílů. Kolem těchto dat si dávejte pozor na to, abyste udržela ve všem přiměřenou míru.

Kolem 28.12.05, 14.5.06 a 20.7.06 budete mít opět tendenci přehánět, chtít příliš vystupňovat svůj vnitřní i vnější růst. Chopte se možností, jež se vám nabízejí k pokroku ve vývoji, ale vyhýbejte se planým slibům. Můžete ukázat široký rozhled a velkoryse plánovat budoucnost, využít všeho, co vám život štědře nabízí, nebo naopak očekávat od života víc, než vám přísluší, chtít za každou cenu dosáhnout pokroku ve svém vývoji a nezvládnout svůj růst. Přílišná velkorysost, naivita, lehkovážné nakládání s majetkem, ztráty v soudních sporech, příliš mnoho dobrého, sebeúcta se mění v pýchu, reprezentace se mění v marnivost, v partnerství nadměrné sobectví a lehkomyslnost, pokušení se snadno podléhá, porušení zákona, pokuta, nevhodné pro obchody s půdou, nespoléhat na výhry v loterii. Je nutno střežit se lehkomyslného postoje, snažit se o toleranci, objektivitu, - zkrátka, pracujte s tím, co se nabízí, co máte.

Saturn jako symbol zralosti, bude další dva roky prověřovat oblast nevědomí, fantazie. Je to čas věcné životní bilance. Tohoto období můžete využít k tomu, abyste se vypořádala se všemi dosud nevyřešenými úkoly a připravila se na nový začátek. Nebojte se samoty a obraťte se do sebe. Veškerý balast zanechejte za sebou. Abyste v okamžiku, kdy Saturn přejde přes Ascendent mohla pokračovat v cestě jen s tím nejnutnějším. Nyní se máte věnovat vytěsněným a neprožitým stránkám své povahy (jinak v nich můžete být uvězněna), být více (se) sebou, s důvěrou se nechte vést životem samotným.

Co nebylo ukončeno v posledních letech, má být ukončeno nyní. Není příliš vhodná doba pro začátek nových projektů, pro které schází potřebná energie. Máte dojem, že pokud chcete dosáhnout úspěchu, musíte začít nové a jinak, ale nevíte jak. Proto jen klidně sledujte a uvažujte, pokud přijde neúspěch, objeví se i nějaká možnost k jeho zvládnutí. Můžete se více stahovat do samoty a být nejen tajnůstkářka a hrát manipulativní hry jakožto šedá eminence, ale také za to musíte nést jejich nepříjemné důsledky. Je to také doba, kdy je nejlepší nechtít po společnosti pomoc nebo jen minimální.

Saturn navíc bude procházet opozicí na svou nativní pozici, takže vstupujete do období tzv. saturnské krize, která otevře a připomene vám všechny zábrany, strachy a pochybnosti spojené se Saturnem v 6.domě (viz nativita). Jak v souvislosti s city a jejich vyjadřováním a vlivem na milostné vztahy, tak komplikované okolnosti v práci – pocity omezení, přetížení, nedoceněnosti, nespokojenosti… Děje se to proto, abyste se zase na svá slabá místa podívala, lépe pochopila jak vás ovlivňují a léčila je. Výborně se k tomu hodí právě partnerský vztah, který nejlépe otevře staré rány a tím, že je můžete sdílet, je pomůže také přijmout za svá a pomalu léčit. Nechtějte se zbavit svých slabostí – nejprve je třeba je přijmout a brát se i s nimi. Teprve tato laskavá péče a pochopení je pomůže pomalu rozpouštět. Krize bude trvat od října 05 do července 06, občas to bude obtížné, nebudete vědět co je dobře a co špatně, co máte dělat, co si myslet, jak reagovat. A nemůžete nic vědět, než tato krize skončí. Teprve v srpnu 06 se můžete zodpovědně rozhodovat. Takže na sebe nespěchejte, nechtějte mít jasno a zbavit se trápení, není to možné. Jen sledujte, mapujte si své vnitřní komplexy a přijměte je jako součást své jedinečné osobnosti. To vás posílí. Je to vývojová krize, nikdo se jí nevyhne, a nejlepší je z ní pro sebe vyzískat co se dá, až to skončí, bude pryč i šance k posílení.

Uran v 7. domě vás nutí změnit svůj postoj k partnerství a manželství ve smyslu získání větší osobní svobody a nezávislosti, máte si dopřát setkání s nekonvenčními a zajímavými osobnostmi, těmito setkáními objevíte i sama v sobě kus potřeštěnosti. Věnujte se vlastním zálibám a mějte dostatek volného času pro sebe, také partnerovi poskytněte více nezávislosti. Máte se nyní osvobodit od starých forem partnerských vztahů, vnitřně se osvobodit například také ze závislosti na tom, co si o vás partner myslí. Buď získáte v rámci svého vztahu více svobody, nebo bude muset skončit vztah samotný. Tyto změny ve vás vyvolávají nejistotu a neklid a to může způsobit rozpory v partnerství. Je to zkouška, jak dalece je vaše partnerství stabilní, v přírodě zůstane uchováno jen to, co je silné. Uran, stejně jako ostatní planety, nezpůsobuje těžkosti, když se může svobodně vyjádřit. Jen když své emoce, pocity, a problémy v sobě budete držet, jen tak mo-hou explodovat. Často nás neomezují okolnosti či vztahy samotné, ale to, jak je hodnotíme, že věříme předsudkům a myslíme si, že se omezit musíme, máme pocit, že si nezasloužíme žít svobodně. Nevyhýbejte se lidem.

Uran bude (od dubna 06 do konce ledna 07) přecházet přes Jupiter (zodpovědný za vaše přílišné dávání a očekávání ve vztazích) a tak bude nabízet překvapivé možnosti dalšího růstu, uvolnění, osvobození (prostřednictvím změn přístupu ke vztahům) neboť štěstí je nyní na dosah ruky, pokud si ovšem zachováte přehled o tom, co se děje a nespokojíte se s dílčími úspěchy. Využijte této možnosti k reformě svých dosavadních názorů a své víry. Nemusíte změnit náboženské vyznání, abyste nalezla svou správnou víru. Otevřete se novým poznatkům, které vás vnitřně obohatí a otevřou před vámi nové možnosti. Můžete se zbavit staré, dávno přežité životní filosofie a své štěstí více hledat na nevyšlapaných cestách. V horším případě je sklon stále měnit svou životní filozofii, zahráváte si marnotratně se svým štěstím a doufáte stále v nové šance, ale přitom se jich nechopíte. Uvědomte si, že jde hlavně o změny, které uděláte v sobě, uvnitř, co uděláte navenek může být až důsledkem, nikoliv řešením.

Zároveň se v tomto období budete učit zacházet s mocí a vlivem, které máte. Zbavte se své bezmoci a najděte si nové možnosti, jak vykonávat svůj vliv na druhé. Nyní se můžete rychle, a přitom od základu změnit, pokud jste ochotna se konečně podávat tváří v tvář skutečnosti. Nijak vám nepomůže vzpouzet se vůči tomu, co jste předtím ze svého života vytěsnila. Raději se otevřete myšlenkám vyvěrajícím z vašeho nitra a připravte se na radikální obnovu. Můžete se osvobodit od toho, co vás už dlouhou dobu tíží, ale se svou mocí a vlivem zacházejte opatrně a moudře. I sem vpusťte více svobody.

Vaše dosavadní představy o tom, jak má vypadat pořádek, jak se má člověk stravovat, pohybovat a vůbec starat o své tělo či byt, vám nevyhovují, jsou pravděpodobně příliš náročné a strnulé, proto se vám nedaří je naplňovat jak byste chtěla. Pak jste se sebou nespokojená a nemáte vůbec do ničeho chuť. Je čas hledat nový přístup ke každodenním povinnostem, vytvořte si vlastní řád, který vám vyhovuje, najděte střední cestu mezi přílišnou pečlivostí a svědomitostí a čistotností a na druhé straně tendencí nechat věci věcmi. Neptun vnáší nebezpečí chaosu, protože dává větší nadhled – na povinnosti a každodenní rutinu se budete dívat z širší perspektivy a uvědomíte si, že čistota a pořádek nejsou cílem vašeho života, jsou jen prostředkem k jeho usnadnění a zlepšení. Přílišný nadhled by však mohl svádět k podceňování důležitosti těchto věcí, k jejich zanedbávání a v důsledku toho třeba i zdravotních potíží. Neptun navíc rozšiřuje a zjemňuje vnímání, takže budete silněji vnímat emoce ve svém okolí – budete otevřenější lidem, ale i bacilům a tak je třeba se o své tělo starat o to pečlivěji. Vaše tělo je nyní vaším chrámem a seismografem toho, co je pro vás dobré a co zlé. Věnujte zvýšenou pozornost tomu, co jíte, protože vaše tělo je neobyčejně citlivé na vše, co je vám cizí, to se týká i emocí. Opatrnost je namístě hlavně se všemi chemikáliemi, polotovary, léky, alkoholem, kávou, ochucovadly, umělými sladidly apod., tyto věci je třeba raději vynechat. Jestliže onemocníte, je to signál, že je třeba něco měnit a že je třeba léčit celistvě: tělo, ducha i duši. Vaše zvýšená vnímavost a přecitlivělost způsobuje, že neřešené psychické problémy se mohou velmi snadno projevit zdravotně.

Vaše práce má mít nyní rysy sociální činnosti, pro kariéru z čistě sobeckých důvodů není vhodná doba. Ve své práci máte nyní uplatnit své duchovní a umělecké sklony, ale nemusíte ji povyšovat hned na božské poslání. Můžete dosáhnout mnohého, ale jen když se slouží jiným lidem. I do své každodenní práce máte vnést určitý nadhled, podívat se na ni z širší perspektivy, z hlediska hlubšího smyslu. je nutno vyhnout se nejasnému vztahu k představeným, může se objevit i faleš mezi spolupracovníky na pracovišti. Dbejte na to, aby váš život měl určitý rytmus odpovídající vašemu vyššímu určení, nevyhýbejte se obyčejné práci, protože i ta má svůj smysl, zanedbávání svého těla Vám časem může velmi zkomplikovat život. Stáváte se jemnější a soucitnější, máte potřebu pomáhat druhým a snadno se můžete v lidech zmýlit, nechat se oklamat, využít, naložit na sebe povinnosti a práci, na kterou nemáte sílu ani náladu. Naslouchejte pečlivě jemným signálům svého těla a vycházejte jim vstříc.

Neptun od března 05 do ledna 06 přechází naproti Venuši a tak otevírá vaše srdce lásce k lidem. Stáváte se vnímavější, soucitnější, a tím zranitelnější. Jestliže máte pocit, že vás ostatní mají rádi, jen když se pro ně obětujete, a svou lásku natolik idealizujete, že ztrácíte půdu pod nohama, jste zralá pro vztah, jaký se uzavírá jen v nebi. Nedivte se však, když vaše „láska nebeská" se na Zemi rozpustí jako jarní sníh a zůstane z ní jen kaluž vody. Staňte se prostupnou pro příjemné stránky života, ale vyhýbejte se kýči a pouhému krásnému zdání. Pěstujte místo toho svůj vkus a dopřejte si umělecké zážitky. Jste schopna bezmezné lásky a toužíte po oduševnělé lásce. Ale také jste příliš romantická a idealistická, sníte o velké lásce a příliš se obětujete pro svou lásku. Je třeba opatrnosti, stát víc nohama na zemi a vnímat partnera jako člověka z masa a kostí, s chybami a nedokonalostmi. Zaměstnejte svou fantazii uměleckou činností a ve vztazích buďte opatrná – není pravda všechno co cítíte a vnímáte. Erotická přání mohou být neuskutečnitelná nebo přehnaná, klamy, intriky, zanedbání peněz a majetku, utrácení za luxus a požitky, ale i možnost „nevysvětlitelné smůly“.

Pluto stále ve 4. domě vybízí k zabývání se domovem, rodinou, zpracovávání zážitků z dětství, pro-bouzení vlastní duše a citů. V životě rodiny se prosazují velké změny, jako změny pobytu, v domácnosti, opravy, přestavby, generační problémy. Můžete si plně uvědomit, jaké bylo ve skutečnosti vaše dětství. Sestupte až ke kořenům svého života a nedivte se, když skončíte v temném sklepení. V každé rodině je ve skříni kostlivec, jejž někdo jednoho dne objeví. Snažte se přijít na kloub prastarým a skrytým rodinným tajemstvím a zbavte se tíživé odpovědnosti vůči svým předkům. Přestaňte žít podle představ své rodiny a použijte toho, co víte, ke své vnitřní proměně, uvědomte si své skutečné místo v rodinném kruhu. Snažte se přiblížit ke svým skutečným pocitům, odpustit svým rodičům a smířit se s domovem a svým původem.


Proč používat Linux
O nás | Mapa stránek | Privacy Policy | Kontakt | ©2005 www.malujsi.com